O

iDevice ikoon Terminid О

 

Отпуск – puhkus
неоплаченный отпуск – palgata puhkus
ежегодный отпуск – iga-aastane puhkus
Обеспечение – tagamine
(чего?) – кредита – laenu, krediidi tagamine
Обжалование – edasikaebamine
Облагать – maksustama
(чем?) – акцизом – aktsiisiga maksustama
- налогом – maksustama
Область / сфера – valdkond
Обмен – vahetamine, vahetus
(чем?) – информацией – infovahetus
(чего?) – товара – kauba ümbervahetamine
Обменять – vahetama
(что?) – валюту – valuutat vahetama
Обнаружение – avastamine
(чего?) – недостатков – puuduste avastamine
Обнаружить – avastama
(что?) – брак – praaki avastama
Обновление – uuendamine, renoveerimine
Оборот – käive
(чего?) – капитала – kapitalikäive
денежный оборот - rahakäive
Оборотный – käibe-
оборотный капитал – käibekapital
оборотный фонд – käibefond
оборотная ведомость – käibeandmik
оборотные средства – käibevahendid
Обоснование – põhjendus, põhjendamine
(чего?) – претензии – pretensiooni põhjendamine
Образец – näidis
Образование – kujunemine
(чего?) – прибыли – kasumi kujunemine
Обращение – ringlus
- денежное обращение – raharinglus
Объём – maht
(чего?) – сделок – tehingutemaht
- спроса – nõudluse maht
- продукции – toodangumaht
- импорта – impordimaht
Обязанность – kohustus
обязанности бухгалтера – raamatupidaja kohustused
Вменить в обязанность – kohustuseks tegema
Обязывать/обязать – kohustuseks tegema
Налоговая обязанность - maksukohustus
Обязательный – kohustuslik
обязательное страхование – kohustuslik kindlustus
Обязательство – kohustis
условное обязательство – tingimuslik kohustus, kohustis
Оговорка – klausel
Ограничение – piirang, kitsendus
Ограниченные ресурсы – piiratud ressursid
Ознакомление – tutvumine
(с чем?) – с деятельностью – tegevusega tutvumine
Оказание – osutamine
(чего?) – услуг – teenuste osutamine
Окончательный – lõplik
вариант – lõplik variant
окончательная договорённость – lõplik kokkulepe
Округление – ümardamine
(чего?) – суммы – summa ümardamine
Округлить – ümardama
(что?) – проценты – protsente ümardama
Окупаемость – tasuvus
(чего?) – инвестиций – investeeringute tasuvus
Окупиться – end ära tasuma
Опись – nimestik
(чего?) – имущества – vara üleskirjutamine, nimestik
Оплата / уплата – tasumine
(чего?) – оплата счёта – arve tasumine
оплата задним числом – tagantjärele kuupäevaga
Определение размера ущерба – kahju suuruse kindlakstegemine
Оригинал / подлинник – originaal
Освобождение (от чего?) от уплаты налогов – maksude maksmisest vabastamine
Остаток – jääk
(чего?) – счёта – kontojääk
Осуществление (чего?) расчётов – arvelduste tegemine
Отказ – keeldumine, loobumine, äraütlemine
Отказаться (от чего?) от встречи – kohtumisest keelduma
Отношения собственности – omandisuhted
Отчисления – eraldised
Официальный – ametlik
официальная статистика – ametlik statistika
официальный документ – ametlik dokument
официальный язык – ametlik keel
Оформление – vormistamine
Оформление отправки – saadetiste vormistamine
Оформить – vormistama
Оценка – hindamine
Ошибочный – ekslik
Ошибочное решение – ekslik otsus, lahendus
Ответ – vastus
письменный ответ – kirjalik vastus
Ответственность – vastutus
Полная материальная ответственность – täielik materiaalne vastutus
Нести матeриальную ответственность – kandma materiaalset vastutust
Отчёт – aruanne
годовой отчёт - aastaaruanne
Сводные финансовые отчёты – konsolideeritud finantsaruanded
Ордер – order
Кассовый ордер – kassaorder
Приходный ордер – sissetuleku order
Расходный ордер – väljumineku order
Отражение в (бухгалтерской) отчётности – kajastamine (raamatupidamis-)arvestuses
Осуществлять-осуществить – sooritama, teostama
(что?) – расчёты – teostama arveldust