3.6 Juhistikud

iDevide ikoon

Juhtideks nimetatakse eesti elektrotehnilises oskuskreeles kõiki juhtmeid, kaableid, latte jm. elektrivoolu juhtimiseks ettenähtud tooteid. Juhid võivad olla painduvad või jäigad, isoleeritud või paljad, ühe- või mitmesoonelised, kaitsekatetega või ilma. neid võib paigaldada ehitustarindite pinnale või sisse, paigaldustorudesse, -karbikutessevõi -kanalitesse, kandetrossidele, riiulitele, rennidesse ja redelitele, vabasse õhku, maasse või vette ja veel mitmel muul viisil. Juhtide omavahel kokkuühendatud kogumit nimetatakse juhistikeks.

Juhistikud võivad olla väga mitmesuguse otstarbe, ehituse ja omadustega. Neid võidakse liigitada:

 • kasutusala järgi (tugevvoolujuhistik, nõrkvoolujihistik jne.);
 • voolu liigi järgi (alalis- või vahelduvvoolujuhistik);
 • faaside arvu järgi (nt. ühe-, kahe-, või kolmefaasiline juhistik);
 • pinge järgi (nt. väikepinge-, madalpinge- või kõrgepingejuhistik);
 • ulatuse järgi (nt. seadme-, ruumi-, või hoonejuhistik);
 • kitsama otstarbe järgi (nt. jõu-, valgustus- või küttejuhistik, abiahela juhistik vm. juhistik);
 • ehitusviisi järgi (nt. lahtine, pinnapealne, süvistatud, kohtkindel, teisaldatav vm. juhistik);
 • talitlusmaanduse järgi (nt. maandatud neutraaliga, maandatud faasiga või maast isoleeritud juhistik);
 • elektriohutusmeetmete järgi kaudpuute puhul (nt. (juhistikud, milles pingealtid osad on kaitsemaandatud või juhistikud, milles need osad on kaitsejuhi kaudu ühendatud toiteallika maandatud neutraal- vm. punktiga).

Juhistiku töökindlus, häirekindlud, ohutusmeetmete ja kaitseaparatuuri valik sõltub suurel määral kahest viimastena nimetatud asjaolust. Seetõttu vaadeldaksegi trükises kolmefaasilisi madalpingelisi (kuni 1000 V) tugevvoolujuhistikke, mille erinevus üksteiserst seisneb ühentatuses maaga ja kaudpuutekaitse põhimõtetes.

Juhistikusüsteemi valikul tuleb määrata:

 • tööjuhtide süsteem;
 • juhistiku ja seadmete maandamisviisid.

Vahelduvvoolusüsteemides tähistatakse faasijuhte tähistega L1, L2 ja L3 (ühefaasilises juhistikus ka lihtsalt tähega L), neutraalijuhti tähega N) ja kaitsejuhti tähtedega PE. Alalisvoolusüsteemides tähistatakse poolusejuhte märkidega + ja -, keskjuhti tähega M ja kaitsejuhti tähtedega PE.

Juhtide tähised on võetud inglise keelest:

 • L tähendab live (pingestatud);
 • N - neutrel (neutraal);
 • M - middie (keskmine) ja
 • PE - protective earth (kaitsemaandus).
Eri otstarbega juhte võib mõnikord omavahel ühitada ja sellisel juhul liidetakseka nende tähised: PEN on ühitatud kaitse- ning neutraaljuht, PEM - ühitatud kaitse- ning keskjuht.

Elamu või selle osa (nt. korteri) juhistiku all mõeldakse kõikide juhtmete kaablite ja muude elektrijuhtide ning nende juurde kuuluvate paigalduselementide (pistikupesade, harukarpide, lülitite, kaitseaparaatide jms.) kokkuühendatud kogumit. Otstarbe järgi liigitatakse juhte:

 • tööjuhtideks vahelduvvoolusüsteemides on nendeks faasi- ja neutraaljuhid. Tööjuht - elektriahela juht, mis osaleb elektrienergia edastamises (L1, L2, L3 ja neutraaljuht N), alalisvoolusüsteemides pooluse- ja keskjuhid (L-, L+ ja keskjuht M);
 • kaitsejuhtideks (siia kuuluvad maandus- ja potentsiaaliühtlustusjuhid nig juhid, mis seovad paigaldise pingealteid osi elektrivõrgu maandatud neutraaliga);
 • abijuhtideks, mille hulka kuuluvad nt. juhtimis-, signalisatsiooni- jms. juhid.

Juhtide otstarve:

 • L1, L2, L3 - elektrienergia edastamine sümmeetrilise koormuse korral (pruun, must ja hall juhe);
 • L1, L2, L3 ja N (sinine) - elektrienergia edastamine mittesümmeetrilise koormuse korral;
 • N (sinine) - faasijuhtide ühtlustamine mittesümmeetriliste koormuste ja voolude puhul;
 • PE (kolla-roheline) - elektriseadmete ja -tarvitite kerede puutepingeohutuse tagamine, nende ühendamise teel võrgu ühtse maandussüsteemiga. Lisaks sellele nõrkvoolu seadmete häirete vähendamine.