Töölepingu ülesütlemine

  • Töölepingu korraline ülesütlemine
  • Töölepingu ülesütlemine katseajal
  • Töölepingu erakorraline ülesütlemine
  • Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel
  • Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel
  • Töölepingute kollektiivne ülesütlemine
  • Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt
  • Ülesütlemise piirangud
  • Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu ülesütlemise erisus
  • Töötajate esindajaga töölepingu ülesütlemise


iDevide ikoon Juhtumi kirjeldus

Tööandjal peab töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks olema mõjuv põhjus, mis tuleneb kas:

 

1.töötaja isikust või tema käitumisest (TLS § 88).

- ülesütlemisele peab eelnema hoiatus (TLS § 88 lg 3)- mõte, et tagab töölepingu ülesütlemiseks mõistlikutähtaja järgimise. Töölepingu ülesütlemine on kõige viimane meede.

-töötajale tuleb pakkuda võimaluse korral teist tööd, ka nn süülistel põhjuste korral, kuid eelkõige TLS § 88 lg 1 p 1 ja 2

- töölepingu ülesütlemisel tuleb järgida etteteatamistähtaegu(TLS § 97 lg 1,2) v.a. juhul, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkumist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni (lg 3).

Eelkõige on töötaja oluliselt rikkunud töölepingut, kui:

*kohustuse täpne täitmine oli tööandjale eriline huvi töösuhtes;

*kohustuse rikkumise tahtlikult või raske hooletuse tõttu;

*kohustuse rikkumine, mis annab tööandjale põhjuse eeldada, et töötaja ei täida kohustusi ka edaspidi (TLS § 88 lg 4 p 4, 5).

-hinnatakse konkreetsete asjaolude kogumit iga juhtumi puhul, suureneb kohtute roll - põhimõttelised küsimused lahendatakse kohtupraktikaga

-annab töötajale etteteatamistähtaja jooksul mõistlikus ulatuses vaba aega uue töö otsimiseks (TLS § 99).


2.majanduslikest põhjustest (TLS § 89)

-koondamine (lg 1). Tuleb pakkuda võimalusel teist tööd (lg 3) või korraldama väljaõpe, kui see pole ebamõistlikult kulukas. Arvestada tuleb võrdse kohtlemise põhimõtet (lg 4). Tööle jäämise eelisõigus (lg 5) - lähtutakse eelkõige sotsiaalsetest aspektidest ehk eelis on töötajate esindajal ja isikul, kes kasvatab alla 3-aastast last.

-tööandja tegevuse lõppemine, pankrot, pankroti raugemine (lg 2)

-erand: töölepingu kollektiivne ülesütlemine (TLS § 90).


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License