4.9 Elektrongenetaatorid

iDevide ikoon

Elektrimagnetiline võnkumine - võnkeringis vahelduva magnetvälja perioodiline üleminek elektriliseks ja vastupidi.

Võnkering - elektriahel, milles saavad tekkida ahela enda parameetritega määratud sagedusega elektrimagnetilised võnkumised.

Võnkeringid leiavad kasutamist generaatorite ja võimendite võnkesüsteemides, raadio- ja teleseadmetes võimaldavad võnkeringid vastuvõetava saatja saadet eraldada teiste saatjate sagedusest jne.

Joonis 115. Võnkering.

Allikas: Pütsep, R. Elektrotehniks ja elektroonika, 2000, lk.163

Lihtsaim võnkering koosneb induktiivpoolist ja kondensaatorist, mis on ühendatud jadamisi, nn.jadavõnkering või rööbiti ühendatud induktiivpoolist ja kondensaatorist, nn.rööpvõnkering.

Elektrongeneraator - muundur, mille ülesandeks võnkeringis ette nähtud parameetritega elektrimagnetiliste võnkumiste tekitamine.

Elektrongeneraatorite liigitus:

  • ergutuse järgi - välisergutusega ja iseergutuvad elektrongeneraatorid;
  • võnkumisi tekitava võnkeringi järgi - LC ja RC elektrongeneraatorid;
  • elektrisignaali järgi - siinuspinge-, hammaspinge- ja ristkülikupinge-generaatorid.

Siinuspingegeneraator -generaator, mis muundab elektriallika alalispinge vahelduvaks siinuspingeks. Üle 50 Hz sagedusega vahelduvvoolu on võimalik saada siinuspingegeneraatori abil, mis muundab elektrienergia allika alalispinge vahelduvpingeks.

Joonis 116. Siinuspingegeneraator.

Allikas: Pütsep, R. Elektrotehniks ja elektroonika, 2000, lk.164

Siinuspingegeneraatoris kasutatakse tavaliselt LC võnkeringi ja nii välist kui ka iseergutust.

Relaktsioongeneraator - elektrongeneraator, mis tekitab perioodiliselt muutuvat mittesiinuspinget.

Hammaspinge - perioodiliselt muutuv pinge, mis kasvab aeglaselt ja võrdeliselt ajaga kuni maksimaalväärtuseni ja langeb siis järsult tagasi esialgsele tasemele (graafik omandab saehammaste kuju).

Joonis 117. Hammaspinge.

Allikas: Pütsep, R. Elektrotehniks ja elektroonika, 2000, lk.164

Hammaspingegeneraator - relaktsioongeneraatori eriliik, mis tekitab hammaspinget.

Joonis 118. Transistoritega hammaspingegeneraator.

Allikas: Pütsep, R. Elektrotehniks ja elektroonika, 2000, lk.164

Ristkülikpinge - impulsspinge, mille ristkülikukujulise graafikuga impulsid korduvad perioodiliselt. Impulsspinget kasutatakse laialdaselt automaatikaseadistes ja raadio- ning televisioonitehnikas.

Joonis 119. Ristkülikpinge.

Allikas: Pütsep, R. Elektrotehniks ja elektroonika, 2000, lk.165

Multivibraator - relaktsioongeneraator, mis kujutab endast kaheastmelist RC sidestuses võimendit, kusjuures teise astme väljund on ühendatud esimese sisendiga.

Joonis 120. Transistormultivibraatori skeem ja graafikud.

Allikas: Pütsep, R. Elektrotehniks ja elektroonika, 2000, lk.165