1.1 TEHNOLOOGILISE PROTSESSI MÕISTE

Tehnoloogia on tooraine, materjali või pooltoote töötlemise, valmistamise või omaduste ja kuju muutmise meetodite kogum, mida rakendatakse tootmisprotsessis valmistoodangu saamiseks. Tehnoloogia kirjeldab mida on vaja toote valmistamiseks teha.

Protsess on edasiliikumine, järjekindel olekute, tegevuste, arengu etappide vaheldumine. Protsess koosneb ülesannetest, ülesanded koosnevad omakorda töödest, tööd koosnevad tegevustest, tegevused koosnevad toimingutest.

Protsesse liigitatakse ja uuritakse mitmeti sh valdkondlikult: keemilised, füüsikalised, bioloogilised, ajaloolised, sotsiaalsed, jne.

Antud töös käsitleme tootmistegevusega seotud protsesse.

Tehnoloogiline (e. valmistamise) protsess on tootmisprotsessi osa, milles toimub toodetava objekti olukorra (kuju, mõõtmete, omaduste jm) muutumine ja selle muudetud olukorra kindlaks määramine ehk mõõtmine. Tehakse vahet toorikute tootmise, mehaanilise töötlemise, koostamise jt tehnoloogiliste protsesside vahel. Tehnoloogilise protsessi läbiviimisel tuleb täita rida abistavaid töövõtteid (tooriku paigaldamine tööpinki, mahavõtmine, tööpingi käivitamine ja seiskamine jne), mis ei muuda tooriku olukorda ja mis seetõttu on abiprotsess. Tehnoloogiline protsess on omavahel seotud tehnoloogiliste operatsioonide kogum. Sarnaste toodete jaoks luuakse tüüpprotsesse, mis võimaldavad oluliselt lühendada tootmise tehnoloogilise ettevalmistuse aega. Tehnoloogiline protsess kirjeldab loogiliselt seda mida tuleb teha, millal, kuskohal ja mis tingimustel.

Tehnoloogiline protsess sisaldab järgmisi operatsioone:

  • tehnoloogilisi;
  • abi;
  • teenindavaid.

Tehnoloogiline operatsioon on valmistusoperatsioon, tehnoloogilise protsessi osa, mis sooritatakse ühel töökohal. Tehnoloogiliste operatsioonide teostamise ajal toimub toote järkjärguline valmimine. Pärast tehnoloogilise operatsiooni teostamist on toote saanud valmima sisu ja kuju.

Tehnoloogilist operatsiooni võib jagada mõnikord veel osadeks. Näiteks treimise tehnoloogiline operatsioon jaguneb detaili paigalduseks, siirdeks ja läbimiks. Neid osi võib nimetada funktsionaalseteks operatsioonideks. Funktsionaalne operatsioon on väikseim tehnoloogilise protsessi osa, mida saab protsessiseadmetega veel realiseerida.

Abiprotsessideks on abioperatsioonid ja teenindavad operatsioonid.

Abioperatsioonid teenindavad tehnoloogilisi seadmeid (näiteks: valmistavad ette või remondivad neile tööriistu, toorikute kinnitusdetaile, valuvorme ja muid tehnoloogilisi vahendeid).

 

Teenindavad operatsioonid haaravad põhi ja tehnoloogiliste protsesside ja teostuse kvaliteedi kontrolli, toodete transporti seadmete ning tsehhide vahel, ladustamise operatsioone jne. Teenindavat protsessi ei saa teostada kui pole olemas tehnoloogilises protsessis valmistatavat toodet, millele seda teenust suunata.

 

Tehnoloogilise protsessi operatsioonid võivad toimuda:

 

- järjestikku (Joonis 1.1);

 

Joonis 1.1 Järjestikused tehnoloogilised operatsioonid (Industrial Automation, D. O'Sullivan, 2009)

 

 

- järjestikku koos paralleelharudega (Joonis 1.2);

 

Joonis 1.2 Järjestikune tehnoloogiline protsess koos paralleelharudega (Industrial Automation, D. O'Sullivan, 2009)

 

 

- järjestikku koos suletud tsüklitega (Joonis 1.3).

 

Joonis 1.3 Järjestikku tehnoloogiline protsess koos suletud tsüklitega (Industrial Automation, D. O'Sullivan, 2009)

 

 

Protsessi diagrammil näitavad nooled töödeldava tooriku liikumist ühest tehnoloogilisest operatsioonist teise.