2.2 LEVINUMAD JUHTMED JA KAABLID

Elektrienergia edastamiseks kasutatakse peaasjalikult juhtmeid ja kaableid. Mõnel juhul saab kasutada ka muid juhte, nt lattliine. Et tagada vajalikku töökindlust, on elamutes kasutusel peaaegu eranditult vaskjuhtmed ja -kaablid. Alumiiniumjuhtmed on väikestel ristlõigetel (alla 16 mm2) liiga ebatöökindlad.

Juhtmes või kaablis võib olla üks või mitu isolatsooniga (enamasti polümeermaterjaliga) kaetud massiivset või kiulist elektrijuhti, mida nimetatakse sooneks. Kohtkindlas juhistikus on soonte juhtiv osa enamasti massiivne või jämedakiuline, teisaldatavates juhtmetes ja kaablites (paindjuhtmetes ja -kaablites) on sooned peenekiulised. Kaabli erinevus juhtmest seisneb selles, et kaabli sooned on ümbritsetud neid välismõjude eest kaitsva hermeetilise kestaga (mantliga). Mõned juhtmed (manteljuhtmed) võivad olla varustatud mantliga, mis peab tugevdama juhtme soonte kaitset üksnes väliste mehaaniliste toimete eest.

Ühesooneline juhe võib olla ka ilma isoleerkatteta (paljas). Nende põhiliseks kasutusalaks on elektrivõrkude õhuliinid, kuid madal- ja keskpingeliinides (pingeni 10 kV) on neid töökindluse ja elektriohutuse huvides hakatud järjest sagedamini asendama õhukaablitega.

Juhtmete ja kaablite eri soonte isolatsioon on vastavalt soonte otstarbele eri värvi (joonis 2.6).

Joonis 2.6 Paigalduskaabel PPJ (allikas: http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAV0150/3.1_Juhtmed_ja_kaablid.Slaidid.pdf)

Kolla-roheline on kaitsejuhi (PE) kui ka ühitatud kaitse- ning neutraaljuhi (PEN) tunnusvärviks. Neutraaljuhi (N) värv on sinine, faasisoonte märgistamiseks kehtestati pruun, must ja hall, kusjuures pruun on esimese faasisoone värv.

Tähtis on silmas pidada, et kolla-rohelist soont tohib kasutada üksnes kaitse- (PE-) või PEN-juhina.

Sinist soont kasutatakse eelkõige neutraaljuhina (N), võib aga mõnikord erandina kasutada ka teistel eesmärkidel, nt lülitijuhtmetes.

Pruuni, musta ja halli soont kasutatakse faasijuhtidena (alalisvoolujuhistikes poolusejuhtidena).

Kuue või enama soonega juhtmetes ja kaablites võidakse värvtähistuse asemel kasutada pealetrükitud numbritega musti sooni, kuid kaitsejuht (kui see on olemas) on alati kolla-roheline.

Eestis toodetavate juhtmete ja kaablite isolatsiooni ja väliskatete valikul on arvesse võetud kohalikke ilmastikuolusid, mis mõnevõrra erinevad Kesk- ja Lõuna-Euroopa omadest. Eelkõige on pööratud tähelepanu paremale külmakindlusele. Kasutuselolev tähistussüsteem mis määrab juhtme või kaabli ehitusviisi on esitatud tabelites 2.1 ja 2.2. Kui seda süsteemi kasutatakse ühtviisi nii projekteerimisel, hankimisel kui ka paigaldamisel, võib olla kindel, et paigaldatud on õigete omadustega juhe või kaabel.

Tabel 2.1 Isoleerjuhtmete tähistussüsteem (allikas: EETEL, 2005, Elamute elektripaigaldised)

 

Tabel 2.2 Kaablite tähistussüsteem (allikas: EETEL, 2005, Elamute elektripaigaldised)

 

Kohtkindlaks paigaldamiseks ettenähtud ühesooneliste isoleerjuhtmete PL, PK ja PE isolatsioon võib sellele vastavalt olla pruun (PRU), must (MU), hall (HA), sinine (SI) või kolla-roheline (KORO). Kohtkindlaks paigaldamiseks ettenähtud juhtimiskaabli PPO sooned on mustad ja varustatud valgete numbritega alates numbrist 1. Kohtkindlaks paigaldamiseks ettenähtud neljasoonelise jõukaabli AXPK faasisooned on pruun, must ja hall, PEN-soon on kolla-roheline.

 

Tugevvoolujuhtmete ja -kaablite harmoneeritud tähised

 

1. jaanuaril 1976 harmoniseeris CENELEC esmakordselt juhtmete ja kaablite tingtähised, mis Euroopa Liidu maades on hakanud eri riikide oma tähistega rööbiti või nende asemel järjest rohkem kasutust leidma.

Tähised algavad harmoneerimistunnusega H, mille asemel võib aga olla ka täht A, kui juhtmed või kaablid on kasutamiseks lubatud vaid mõnel maal. Harmoneeritud tähistusviis on lahti seletatud alltoodud joonisel 2.7.

 

Joonis 2.7 Tugevvoolujuhtmete ja -kaablite harmoneeritud tähised (allikas: EETEL, 2005, Elamute elektripaigaldised)

 

Mõnes Euroopa riikides jätkatakse ka harmoneerimata tähistega juhtmete ja kaablite tootmist.

 

Juhtmete ja kaablite kasutamine

 

PVC-isolatsiooniga juhtmed PL / ML / H07V-U ja PK / MK / H07V-R on vasksoontega ja neid toodetakse kõigis vajalikes värvides ristlõikega 1,5 kuni 120 mm2.

 

Joonis 2.8 Juhe PL / ML / H07V-U (ülal) ja PK / MK / H07V-R (all)

(allikas: http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAV0150/3.1_Juhtmed_ja_kaablid.Slaidid.pdf)

PVC-kaitsekestaga juhe PPJ / MMJ on kaetud mehaaniliste vigastuste eest kaitsva plastkestaga, mida nimetatakse ka mantliks. Juhe on tänapäeva majasiseses paigaldistes tänu oma universaalsusele väga levinud. Kaitsekest on valge.

 

Joonis 2.9 Kaabel PPJ / MMJ

(allikas: http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAV0150/3.1_Juhtmed_ja_kaablid.Slaidid.pdf)

Alumiiniumsoontega ja PVC-mantliga jõukaablid AXPK / AXMK (võrkpolüeteenisolatsiooniga) ning AMCMK (PVC-isolatsiooniga)on ette nähtud kohtkindlaks paigaldamiseks nii sise- ja välispaigaldistes kui ka pinnases. Tänu tugevale mantlile (must ultraviolettkiirgusele vastupidav PVC-segu) sobivad paigaldamiseks rasketes ümbruseoludes. Kaablit toodetakse ristlõikega alates 16 mm2.

 

Joonis 2.10 Jõukaablid AXPK / AXMK ja AMCMK

(allikas: http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAV0150/3.1_Juhtmed_ja_kaablid.Slaidid.pdf)

 

Vasksoontega, PVC-isolatsiooniga ja PVC-mantliga jõukaabel MCMK on ette nähtud kohtkindlaks paigaldamiseks nii sise- ja välispaigaldistes, kui ka pinnases ning sobib paigaldamiseks ka ehitustarinditesse, näiteks valatuna betooni. Tugev mantel (must ultraviolettkiirgusele vastupidav PVC-segu) võimaldab selle kaabli kasutamist rasketes ümbruseoludes. Kaabel ei sobi paigaldamiseks elektrilist varjestust nõudvates oludes (neil juhtudel tuleb kasutada kaableid MCCMK / EMCMK). Tulekindlus vastab standardile IEC 60332-1. Kaablis on 3 kuni 5 soont ristlõikega 1,5 kuni 16 mm2. Koaksiaalse PE- või PEN-soone ristlõige on võrdne faasisoone ristlõikega.

 

Joonis 2.11 Jõukaabel MCMK (allikas: http://ledman.ee/pics/original/gp-136.jpg)

 

Levinuimate juhtmete ja -kaablite kasutusalad on esitatud alltoodud tabelis 2.3.

 

 

Tabel 2.3 Juhtmete ja -kaablite kasutusalad (allikas: EETEL, 2005, Elamute elektripaigaldised)