3.6 Üldnõuded liigpingepiirikutele

iDevice ikoon
Piirikud peavad normaaltalitlusel vastama IEC normidele, sealhulgas:
 • Riknematult vastu pidama keskkonna toimele;
 • Olema varustatud korrasoleku ning rakendumisvalmiduse signaalseadisega;
 • Olema varustatud riknemisel rakenduva signaalseadisega;
 • Olema otsepuute- ja tuleohutu;
 • Põhjustama vaid väikese lekkevoolu.

Varistore, väärisgaaslahendeid ja laviindioode sisaldavad piirikud on enamsti varustatud optilise signalisatsiooniga. Näiteks teavitatakse töökorrasolekust rohelise, riknemisest punase valgusdioodiga, sageli koos helisignaaliga.

B ja C klassi pingepiirikutel on sisseehitatud elektrotermiline ja/või elektrodünaamiline kaitseseadis, mis piiriku ahela katkestab, kui piirikut läbiv vooluimpulss ületab oma enimalt lubatud väärtuse. Sel juhul lülitub ümber piiriku signaalseadis (Risthein, 2002).

Vahelduvvoolupaigaldiste liigpingepiirikute põhinäitajad.

 • Enamasti määratletakse nimipingena võrgu faasijuhi pinget neutraali suhtes U0;
 • Suurim lubatav talitluspinge (piiriku arvutuslik pinge) Uc - pinge suurim efektiivväärtus, mille juures piirik kestvalt, rakendumisvalmilt ja kahjustamatult võib talitleda; juhistiku tüübist sõltuvalt on see 1,1...1,73 U0; seejuures peab ta kahjustamatult taluma ajutisi liigpingeid;
 • Rakendumispinge Ua - pinge hetkväärtus piirikul vahetult enne rakendumist; sädemikuta piirikutel loetakse rakendumiseks hetke, mil piirikut läbiva voolu aktiivkomponendi tippväärtus on 1 mA;
 • Kaitsetase Up - kaitstava seadme klemmidele jääva pinge amplituudväärtus piiriku rakendumisel, see võib olla määratud kas rakendumispingega või piiriku pingelanguga, mis on tingitud piirikut pärast rakendumist läbivast lühisvoolust joonis 76, 230/400 V võrgupingel on standardne kaitsetase enamasti 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2 või 2,5 kV;
 • Nimivool In - suurim lubatav talitlusvool, mida võib juhtida läbi piiriku sellekohaselt tähistatud klemmide;
 • Kestev talitlusvool Ic - kestev vool läbi piiriku pingel Uc; võib olla tingitud lekkevoolust ja piiriku põhielementidega rööbiti ühendatud abiahelatest;
 • Nimilahendusvool Isn - impulssvoolu 8/20 s amplituudväärtus, mille jaoks piirik vastava standardkatsemetoodika järgi on ette nähtud; tavaliselt nõutakse, et piirik oleks võimeline seda voolu vähemalt 20 korda taluma, ilma, et tema parameetrid olulisel määral muutuksid;
 • Piirlahendusvool Isg - impulssvoolu 8/20 s amplituudväärtus, mida piirik peab ilma mehaanilise kahjustuse tekketa kindlalt taluma; see on enamasti vähemalt kaks korda suurem kui nimilahendusvool ning piirik peab olema võimeline seda voolu vähemalt kaks korda taluma, kusjuures teisel rakendumisel võib automaatne lahutusseadis piiriku ahela katkestada;
 • Arvutuslik välguvool Isb - impulssvoolu 10/350 s joonis 78 amplituudväärtus, mida
  välguvoolu ärajuhtimiseks ettenähtud (B klassi kuuluv) piirik peab olema võimeline teatav arv kordi kindlalt ilma mehaanilise kahjustuse tekketa taluma;
 • Kogu välguvool - mitmepooluselist liigpingepiirikute komplekti läbiv välguvool; tavaliselt eeldatakse selle ühtlast jagunemist pooluste vahel;
 • Lahutusvõime It - võrgusagedusliku arvutusliku lühisvoolu (järelvoolu) efektiivväärtus, mida piirik pingel Uc on võimeline iseseisvalt lahutama;
 • Lühisekindlus - vastupidavus arvutusliku lühisvoolu termilisele ja elektrodünaamilisele toimele, kusjuures piiriku ahelas võivad vastavalt valmistaja juhendeile olla ette nähtud sulavkaitsmed või kaitselülitid.

Piirikuid iseloomustavad ka:

 • Ümbruse lubatav temperatuur, niiskus ja õhurõhk;
 • Nõuded liigvoolukaitsele;
 • Kaitseaste IP-kood;
 • Sobivus kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas.

D-klassi piiriku näide. Joonisel 89 on pistikupesa ja pistiku vahele ühendatava ühefaasilise D-klassi liigpingepiiriku üldvaade ja skeem. Isn = 1,8 kA, isg = 6,5 kA, Uc = 275 V, up 1 kV.


Joonis 89. 4 Pistikupesa ja pistiku vahele ühendatava D-klassi piiriku üldvaade ja toimimisskeem. Allikas: E.Risthein. Madalpingepaigaldiste liigpingekaitse, 2002, lk.60

D-klassi piirikute liigvoolutaluvus on suhteliselt väike ja nende nõuetekohane iga on tagatud vaid siis, kui toitevõrgus enne neid on paigaldatud C-klassi piirikud. Vastasel juhul võivad nad esimese ettenähtust kõrgema liigpingeimpulsi korral rikneda (Risthein, 2002).