Seadused ja eeskirjad

ESF programmi BeSt kohta kehtivad seadused.

 

Struktuuritoetuste seadus - perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seadus (alates 1.jaan 2012)

Kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord - kehtiv alates 15.03.13

Toetuse väljamaksmise kord - perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord (uuendatud 08.07.12)

Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise kord - toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord (uuendatud 01.01.12)

Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamine - perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord (uuendatud 14.02.2010)

 

SA Archimedese poolt koostatud juhendid on kättesaadavad aadressilt http://archimedes.ee/str/teabekogua_y/juhendid/ (uuendatud 01.07.13)


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.