Applications - View Application
Application (2009-12-31 — 2012-03-11)
Application type: Learning object
Name: Videomatemaatika Mathcadi keskkonnas
School: Eesti Maaülikool
Course code: TE.0228
Time of first run/use of the course/learning object: 2010/2011 õ.-a. kevadsemester
 
National curriculum: Tehnika ja tehnoloogia
Credit points: 5 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
There are no other members
Technical implementation: Animatsioonidega videoloengud ja videolaborid Mathcadi keskkonnas.
Why is this course/module needed: Sihtrühmaks on tehnikaerialade üliõpilased. Võimaldab üliõpilasel kuulata loenguid ja lahendada videolabori ülesandeid väljaspool kooli arvutiklassi (koduõpetaja)
Study process: MA Osa 1
1. Funktsioonid
1.1. Põhimõisted
1.2. Pöördoperaator ja pöördfunktsioon
1.3. Liitfunktsioon
1.4. Funktsionaalse seose parameetriline esitus
1.5. Funktsionaalne seos polaarkoordinaatides
MA Osa 2
1.6. Funktsionaalse sõltuvuse esitus ilmutamata kujul
1.7. Paaris- ja paaritu funktsioon
1.8. Perioodilised funktsioonid
1.9. Elementaarsed põhifunktsioonid
1.9.1. Astme- ja juurfunktsioon
1.9.2. Eksponent- ja logaritmfunktsioon
1.9.3. Trigonomeetrilised funktsioonid
1.9.4. Arkusfunktsioonid
MA Osa 3
1.10. Elementaarfunktsioonid
1.10.1. Polünoomid
1.10.2. Ratsionaalfunktsioonid
1.10.3. Osamurrud
1.10.4. Ratsionaalfunktsioonide asümptoodid
1.10.5. Irratsionaalsed funktsioonid
1.10.6. Hüperboolsed funktsioonid ja areafunktsioonid
1.11. Interpoleerimine
1.11.1. Lineaarne interpoleerimine
1.11.2. Kuupsplaininterpoleerimine
1.12. Ekstrapoleerimine
MA Osa 4
2. Jadad, arvread ning nende piirväärtused
2.1. Jada ja arvrea mõiste
2.2. Lõplikud aritmeetilised ja geomeetrilised jadad (arvread)
2.3. Rekurrentsed valemid
2.4. Lõpmatu jada piirväärtus
2.5. Lõpmatud arvread
2.5.1. Lõpmatute arvridade koonduvuse mõiste
2.5.2. Positiivsete liikmetega arvridade koonduvustestid
MA Osa 5
2.5.3. Muutuvate märkidega ridade koonduvuse uurimine
2.6. Astmeread
2.7. Reaalmuutuja funktsioonid
2.7.1. Funktsiooni piirväärtus
2.7.2. Funktsiooni ühepoolsed piirväärtused
2.7.3. Funktsiooni pidevus
2.7.4. Lõigus pidevate funktsioonide omadusi
MA Osa 6
3. Diferentsiaalarvutus
3.1. Funktsiooni tuletis
3.1.1. Tuletise mõiste
3.1.2. Ühepoolsed tuletised
3.1.3. Diferentsiaal
3.1.4. Summa, vahe, korrutise ja jagatise diferentseerimise reeglid
3.1.5. Liitfunktsiooni diferentseerimise reegel
3.1.6. Pöördfunktsiooni diferentseerimise reegel
3.1.7. Funktsiooni diferentseerimine ilmutamata kujul antud funktsionaalse
sõltuvuse korral
3.1.8. Parameetrilise diferentseerimise reegel
3.1.9. Diferentseerimise põhivalemid
3.1.10. Kõrgemat järku tuletised
3.1.11. Kõrgemat järku diferentsiaalid
3.1.12. Numbriline diferentseerimine
MA Osa 7
3.2. Funktsiooni graafiku kõverus
3.2.1. Funktsiooni graafiku kaarepikkuse tuletis koordinaadi x järgi
3.2.2. Funktsiooni graafiku puutuja suunanurga tuletis kaarepikkuse järgi
3.2.3. Funktsiooni graafiku kõverus, kõverusraadius, kõveruskeskpunkt ja
kõverusringjoon
3.2.4. L’Hospitali reegel
MA Osa 8
3.2.4. Taylori polünoom
3.3. Funktsiooni uurimine
3.3.1. Kriitilised kohad
3.3.2. Asümptoodid
3.3.2. Funktsiooni uurimine Mathcadi abil
Evaluation of students: Omandatud teadmisi ja oskusi hinnatakse õppeaine "Matemaatiline analüüs I" õpiväljundite tundmisel
 
Evaluation (2009-12-31 — 2012-03-11)
Decision:
 - 
Predication:
 - 
Salary:
 - 
 
Presentation (2009-12-31 — 2012-03-11)
Repository: Matemaatiline analüüs I Mathcadi keskkonnas
Presentation file:
 - 
 
Author
Name: Mati Heinloo
E-mail: E-mail
School: Eesti Maaülikool
Occupation: Professor
Contact phone: 55 10 512
 
Changes
Submitted 2010-05-24 at 13:39 (Mati Heinloo)
Application 2010-05-24 at 13:39 (Mati Heinloo)
Decision/Predication
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).