Applications - View Application
Application (2011-08-31 — 2013-03-31)
Application type: Learning object
Name: Kindlustus
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course code: -
Time of first run/use of the course/learning object: kevadsemester 2013
 
National curriculum: majandusarvestuse rakenduskõrghariduse õppekava
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lektor
Technical implementation: Õpiobjekt luuakse programmiga Exe Learning. Õpiobjekt on avalik.
Why is this course/module needed: Kindlustuse õpiobjekt on õppeprotsessi toetav õppematerjal, mida saab kasutada kindlustuse aine omandamisel. Kindlustuse õpiobjekti eesmärk on luua õppijale võimalus aine omandamiseks iseseisvalt ning arendada õppija õpioskusi.
Study process: Kindlustuse õpiobjektiga tutvudes (üli)õpilane:
• tunneb kindlustuse ajalugu;
• oskab eristada kindlustusteenuse pakkujaid teades nende eesmärke ja funktsioone;
• mõistab kindlustuse põhimõisteid;
• saab ülevaate peamistest kindlustusteenustest.
Käsitletavad teemad:
• kindlustuse ajalugu;
• kindlustusteenuse pakkujad;
• kindlustusseltsi põhitegevus;
• kindlustusliigid ja -vormid;
• tegevused enne kindlustuslepingu sõlmimist;
• põhimõisted.
Evaluation of students: Õppija hindamine toimub aine raames lähtudes Õppekorralduseeskirjast ning aineprogrammist.
 
Evaluation (2011-08-31 — 2013-03-31)
Decision: Supported
Predication: Vastab nõuetele ja on õppetöös kasutatav
Salary: 510
 
Presentation (2011-08-31 — 2013-03-31)
Repository: Kindlustus
Course web address: http://lvrkk.ee/kristiina/Diana_Tandru/kindlustus/index.html http://lvrkk.ee/kristi ... /kindlustus/index.html
Presentation file: .pdf Kindlustuse õpiobjekti esitlus Diana Tandru.pdf Kindlustuse õpiobjek ... lus Diana Tandru.pdf
 
Author
Name: Diana Tandru
E-mail: E-mail
School: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Occupation: Lektor
Contact phone: +372 329 5959
 
Changes
Submitted 2012-12-02 at 20:14 (Diana Tandru)
Presentation 2012-12-13 at 20:32 (Diana Tandru)
Application 2013-01-04 at 20:46 (Diana Tandru)
Decision/Predication 2013-01-14 at 17:11 (Kristiina Klaas)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).