Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (15. 09. 2009. — 10. 11. 2009.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Krohvimistööd
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Ehituserialade riiklik õppekava
Moodul: 18. KROHVIMISTÖÖD
Mooduli maht: 5
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: MATERJALID JA TOOVAHENDID. Krohvi otstarve ja liigid. Krohvimordid, nende valmistamine ja omadused. Sunteetilised pinnakattematerjalid. Lihvmaterjalid. Tooriistad, vahendid ja seadmed, nende kasutamistingimused ning hooldamine. Tellingud ja toolavad, nouded nende paigaldamisel. Tooohutusnouded krohvimistoodel.
ERIALASED ARVUTUSULESANDED Arvestada tooks vajaminevat materjalikulu rakendades koolimatemaatikast tuntud pindala, ruumala ja protsentarvutuse eeskirju;
ALUSPINDADE ETTEVALMISTAMINE. Pindade puhastamine, loodimine ja majakate paigaldamine. Niiskustokketood. Mittekrohvitavate pindade kaitsmine.
KROHVIMISTOODE TEHNOLOOGIA JA KROHVITUD PINDADE REMONT.. Oma tookoha korraldamine. Materjalide ja toovahendite valik. Toode tehnoloogiline jarjekord. Tasandiline ja ruumiline markimine. Toovotted krohvimistoodel. Mordi pinnalekandmise viisid (kasitsi krohvimine; masinkrohvimine; krohvikihi tasandamine). Nurkade ja avakulgede krohvimine. Koverpindade krohvimine. Sirgjooneliste tommiste tegemine. Umarpindade krohvimine. Krohvisusteemid: soojustuskrohvid, armeeritud krohvid (sh dekoratiivkrohvid: pritskrohv, terrasiitkrohv, graniitpesukrohv, kivipurukrohv, varvilised krohvid). Krohvisusteemide kasutusalad ja paigaldamise nouded. Kvaliteedinouded krohvimistoodel ja kontrolltoimingud. Defektide ja vigade parandamine, krohvitommiste tegemine; fassaadide renoveerimine. Kvaliteedinouded ja kontrolltoimingud.
Pädevused: Õppija teab ja tunneb:
krohvitoode materjale;
krohvitooriistu, seadmeid ja vahendeid ning nende hooldamist;
krohvitoode tehnoloogilist jarjekorda;
tootervishoiu ja tooohutuse noudeid;
kvaliteedinoudeid ja kontrolltoiminguid;
noudeid inventaarsete tellingute paigaldamisele;
noudeid krohvimortide valmistamisele;
tootervishoiu ja tooohutuse noudeid
Maht: 2
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Irina Koževnikova Narva Kutseõppekeskus õpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Ehitamise eriala praegu kiiresti areneb. Paljud täiskasvanuid õpivad selles erialas, ja nende jaoks väga mugav, kui on võimalik õpida elektroonselt. Pärast e-kursuse: õpilased
tuntakse krohvimisel kasutatavaid materjale, toovahendeid ja seadmeid;
omandakse oiged toovotted ja krohvimistoode tehnoloogia ning teadmised kvaliteedi- ja tooohutusnouetest krohvimistoodel
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: E-kursuse sisus on:
1. Loengud
2. Testid
3. Ülesanned
4. Video
Õpilased teevad ülesanded, testid + auditoorse töö.
Õppijate hindamine: Hindamine:
moodulite teemade õppesisu omandamist kontrollitakse mooduli jooksul praktiliste harjutustööde käigus, testid. Auditoorsed tööd - 50% hinnatakse ka (ülesanned, arvestuslik ülesanned)
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: E-kursuse looja lõpetab Moskva Riigi Ehitaja Ülikool, ehitamise erialas töötab juba 25 aastat, lõpetab mitu kursused, mis on seotud e-õppega.
 
Hindamine (15. 11. 2009. — 06. 01. 2010.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Toetada üksnes koostöö korral Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, et valmiks mitmekülgne ja põhjalik materjal.
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (09. 01. 2010. — 02. 10. 2010.)
Repositooriumi sissekanne: Krohvimistööd
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=2537 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=2537
Demo kasutaja nimi: demokurs
Demo kasutaja salasõna: demo
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .ppt PEZENTAZIJA- KROHVIMISTOOD- IKozevn.ppt PEZENTAZIJA- KROHVIMISTOOD- IKozevn.ppt
Annotatsioon:
 - 
 
Teine hindamine (02. 10. 2010. — 01. 12. 2010.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale: Jah
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Irina Koževnikova
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: õpetaja
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2009-11-02 15:39 (Irina Koževnikova)
Taotlus 2009-11-02 15:39 (Irina Koževnikova)
Otsus/Põhjendus 2010-01-05 13:51 (Katriin Veskilt)
Esitlusfail 2010-04-24 23:04 (Tatjana Norman)
Kvaliteedi kontroll 2010-06-30 15:32 (Katriin Veskilt)
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.