Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (14. 05. 2010. — 01. 11. 2010.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Erialane võõrkeel koduteeninduses
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Koduteeninduse erialade riiklik õppekava
Moodul: 09. Puhastamine ja koristamine
Mooduli maht: 5
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: Kursusel Householding käsitletavad teemad:
1. My job
1.1 Personal Information (Kontakti loomine.
Suhete loomine. Oma kooli ja koduvabariigi
tutvustamine. Enda jaoma töökohustuste
kirjeldamine, kogemusi, teadmisi, oskusi ja iseloomu kirjeldav sõnavara.)
1.2 How to apply for a job (Töölevõtuintervjuu sõnavara.)
1.3 Telephoning (Telefonivestlus: kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja numbrite edastamine.)
1.4 Business letters. (Kirja koostamine: pöördumine, üldkasutatavad väljendid ja lühendid. Tellimuse koostamine, muutmine, tühistamine. Avalduse, CV, seletuskirja ja kinnituskirja koostamine vastavalt vormistusnõuetele.)
2. Cleaning ( Erialane sõnavara: töövahendite, ainete, materjalide nimetused, tööde kirjeldused;hooldus- ja kasutusjuhendid.)
2.1 Household chemicals
2.2 Tools
2.3 Dirtiness (safety rules, hygiene)
2.4 Activities
3. Premises (Klienditeenindusalane sõnavara: kliendiga suhtlemine: pöördumine ja tervitus, teenuse pakkumine, hinnakujundus, nõuanne)
3.1 Residential and public accommodation
3.2 Equipment
4. Interior decoration
Pädevused: Õppija teab ja tunneb
• erialaga seonduvat sõnavara ja mõisteid;
• viisakusväljendeid ;
• töövahendite, ainete, materjalide nimetusi.
Õppija oskab:
tutvustada oma erialaga seonduvat tööd ning pakutavaid tooteid ja teenuseid,
suhelda klientidega suuliselt ning tehniliste suhtlemisvahendite abil;
koostada ametikirju;
leida ja kasutada erialaseks tööks vajalikku informatsiooni.
Maht: 2
 
Õpetamise keel: Inglise
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Natalja Varkki Narva Kutseõppekeskus õpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: E-kursus "Householding" on osa Koduteeninduse erialade RÕK alusel koostatud moodulist erialane inglise keel käsitlemine. Antud kursus illustreerib õppijatele varem kättesaadavaid materjale.

E-kursus "Householding. Koduteenindus. Erialane inglise keel" on mõeldud täiskasvanu õppeks, sest paberkandjal õpik puudub ja õppematerjal tulebki leida Internetist. Taoline õppematerjal praegu puudub.

E-kursuse naol on vajalik erialase inglise keele abimaterjal õpilasele kattesaadav kogu õpiaja valtel.

E-kursus on õpilasele keeleliseks toeks, kui tal avaneb voimalus osaleda Leonardo da Vinci õpirandes.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kursuse raames valmib 2ÕN (80 tunnise) mahuga interaktiivne õppematerjal. E-kursus on loodud 100% e-keskonnas Moodle, aga õppetöö toimub kombineeritult auditoorse ja e-õppena.

Kursus on vastavalt õppesisule jagatud teemadeks ja alateemadeks.

Õpilane saab õppida iseseisvalt seal kus on internet (kodus, koolis, internetikohvikus). Õpilane valib millal ta õpib väljaspool koolitunde (õhtuti või nädalavahetustel). Õpilasel on alati side õpetajaga ja teiste õpilastega.

Õpilane harjutab ja testib teadmisi e-keskkonnas. Õpilane tagab õppematerjalide hea kättesaadavuse; paindlik õpe, mis võimaldab õpilasel oma aega planeerida; võimalus suhelda õpetajaga tunniväliselt ja saada tagasisidet.
Ressursid kasutatakse harjutamiseks.

E-kursuses on video materjalid, sõnavara esitamine, lugemine, kirjutamine, rollimängud, dialoogid, rühmatöö erinevad vormid, sõnamängud, pildi järgi jutustamine, kuulamisülesanded, harjutused.
Õppijate hindamine: Hindamine toimub nii veebipõhiselt kui ka auditoorselt.
Kursus lõppeb kordamistestide ja lõputestiga.
Jooksvad hinded saavad õpilased iga teema ülesannete lahendamisel.

Õppijate enesehinnang toimub enesekontrolli testide lahendamisel.

E-kursuse tööd hindab arvuti 5 palli süsteemis ja esitatud tööde hinded kajastuvad koheselt lingil Hinded.

Tulemus vastavalt hindamiskriteeriumitele.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Natalja Varkki töötab võõrkeeleõpetajana alates aastast 1994. Narva Kutseõppekeskuses inglise keele õpetajana alates 01.09.2005.

Labitud taiendkoolitused:
E-oppe metoodikad ja opikeskkonnad (2009),
E-oppe kasutamine/ voimalustest koolis (2008), VEEBILEHEKÜLGEDE KOOSTAMINE HTML (2008)
Täiendkoolitus Õppevideote loomine (2008)
Täiendkoolitus DIGITIIGER (2008)uued meetodid aineõpetuses; mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine.

Natalja Varkkil on pedagoogiline töökogemus, kaasaaegste e-õppe metoodikate uurimise, loov mõtlemine, arendamise ja kasutamise kogemus (e-õpe, MOODLE, EXE, CMS, Weebly, Wix, E-Portfolio, pildi-, heli- ja videoloomine oskused, Flash).
 
Hindamine (01. 11. 2010. — 30. 11. 2010.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Tingimusel, kui taotlus vormistatakse ühes keeles; erialase sõnavara koostamiseks on vaja teha koostööd OÜ Puhastuseksperdiga www.puhastuekspert.ee
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (08. 12. 2010. — 31. 05. 2011.)
Repositooriumi sissekanne: Erialane võõrkeel koduteeninduses
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=915 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=915
Demo kasutaja nimi: demo19
Demo kasutaja salasõna: demo19
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf Koduteenindus_esitlus.pdf Koduteenindus_esitlus.pdf
Annotatsioon: .pdf Annatatsioon.Erialane%20v%C3%B5%C3%B5rkeel%20koduteeninduses.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Ainekava Koduteenindus.pdf
 
Teine hindamine (02. 05. 2011. — 01. 07. 2011.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Natalja Varkki
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: õpetaja
Telefon: 55686886
 
Muudatused
Esitatud 2010-10-17 00:17 (Natalja Varkki)
Otsus/Põhjendus 2010-11-30 13:36 (Katriin Veskilt)
Taotlus 2011-01-19 16:27 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2012-02-14 13:14 (Kerli Kusnets)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.