Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (14. 05. 2010. — 01. 11. 2010.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Rullmaterjalide paigaldamine.
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Ehituserialade riiklik õppekava
Moodul: 21. RULLMATERJALIDE PAIGALDAMINE
Mooduli maht: 2
Kursus/õpiobjekt katab täielikult mooduli teemad.
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Irina Koževnikova Narva Kutseõppekeskus õpetaja
Aleksandra Leštšuk Narva Kutseõppekeskus pedagoog
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Puudub antud e-kursus ning ei ole ka ühtset õppematerjali ehitus ja tsiviilrajatiste erialadel.

Antud kursusega saab täiendada ehituserialade õpilaste erialaseid teadmisi ja oskusi, süstematiseerida oma teadmisi, ning arendada õppija iseseisvat õppimisoskust. Kursus on ettenähtud kutseeksami sooritamiseks.

Õppematerjalid on õppurile huvitavaks muudetud, kasutades pilte, õppevideosid, flash-mänge ja enesekontrolliteste. Õppematerjalid toetavad lõimitud aine- ja keele õppimist.

e-õppe keskkond: Moodle
Kusutatavad tarkvaralised vahendid: OpenOffice, MS Office, GoogleDocs, iSpring, Adobe Photoshop, muu sotsiaalne tarkvara.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Käsitletavad teemad:


I. MATERJALID JA TÖÖVAHENDID.
• Rullmaterjalide (seina- ja põrandakatte-materjalide) liigitus,
• Rullmaterjalide markeering,
• Rullmaterjalide omadused ja kasutusalad,
• Rullmaterjalide tingmärgid,
• Rullmaterjalide paigaldamiseks kasutatavad liimid (valmisliimid, valmistatavad liimid)
• Mastiksid, nende säilitamine ja kasutamise tingimused.
• Rullmaterjalide paigaldamiseks kasutatavad tööriistad ja seadmed, nende hooldamine.


II. ERIALASED ARVUTUSÜLESANDED.
• Tööks vajamineva materjalikulu arvutamine.


III. ALUSPINDADE ETTEVALMISTAMINE.
• Aluspindadele esitatavad nõuded sõltuvalt rullmaterjali liigist.
• Pindade niiskussisalduse mõõtmine.
• Aluspinna tasandus segud ja pahtlid, nende kasutamistingimused.
• Aluspindade tasandamine.


IV. RULLMATERJALIDE PAIGALDAMISE TEHNOLOOGIA.
• Oma töökoha korraldamine.
• Materjalide ja töövahendite valik.
• Tööde tehnoloogiline järjekord.
• Tasandiline ja ruumiline märkimine.
• Töötervishoiu ja –ohutusnõuded seinakatte- ja põrandakattematerjalide paigaldamisel.
• Seinakattematerjalide (tapeedid jm seinakattematerjalid) paigaldamise tehnoloogia:
-paani pikkuse määramine;
-liimide ja kliistrite valmistamine;
-rullmaterjalide lõikamine ja kliisterdamine;
esimese paani paigaldamine;
-sise- ja välisnurga kleepimine;
-ülevaatus ja vigade kõrvaldamine;
-kvaliteedinõuded ja kontrolltoimingud.
• Põrandakattematerjalide (rull-, vaip-, jms.) paigaldamise tehnoloogia:
-tasapinnaline mõõtmine ja märkimine;
-põrandakattematerjali paanideks lõikamine;
-põrandale kinnitamise meetodid;
-ühenduskohtade vuukimine;
-kvaliteedinõuded ja kontrolltoimingud.

Kursuse jooksul õppija omandab teadmised viimistlustöödel kasutatavatest rullmaterjalidest ja liimidest, samuti
rullmaterjalide seintele ja põrandatele paigaldamise tehnoloogiast; tunneb kasutatavaid töövahendeid, tööohutuse- ja kvaliteedinõudeid rullmaterjalide paigaldamisel.

Õppija teab ja tunneb:
• seina- ja põrandakattematerjalide liigitust;
• aluspinnale esitatavaid nõudeid, sõltuvalt rullmaterjali liigist; tööde tehnoloogilist
järjekorda seinakattematerjalide paigaldamisel;
• tehnoloogilist järjekorda põrandakattematerjalide paigaldamisel;
• rullmaterjalidega kaetud pindadele esitatavaid kvaliteedinõudeid;
• puidust- ja metallist tellingute ning töölavade ehitamise ning paigaldamise nõudeid;
• töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid rullmaterjalide ning erinevast materjalist
abikonstruktsioonide paigaldamisel;

Õppija oskab:
• korraldada nõuetekohaselt oma töökohta ja hooldada töövahendeid;
• paigaldada töölavasid ja tellinguid;
• valida materjale ja arvestada tööks vajaminevat materjalikulu rakendades
koolimatemaatikast tuntud pindala ja protsentarvutuse eeskirju;
• valida rullmaterjali paigaldamise tehnoloogiat sõltuvalt materjali liigist;
• paigaldada seinakattematerjale (tapeete jm seinakattematerjale) vastavalt tööde
tehnoloogilisele järjekorrale, kasutada õigeid ja ratsionaalseid töövõtteid;
• viimistleda sise-ja välisnurka vastavalt ehituskvaliteedi nõuetele;
• järgida töötervishoiu ja tööohutusnõudeid rullmaterjalide paigaldamisel;
• töötada ennast ja keskkonda säästvalt.
Õppijate hindamine: Kursuse käigus hinnatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi testide ja muu vahendite abil veebipõhises õppekeskkonnas, materjalikulu arvutamise ja materjali valimise oskust. Kursuse lõpus toimub auditoorne arvestus.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Autoridel on loov mõtlemine, pedagoogiline töökogemus, kaasaaegste e-õppe metoodikate uurimise, arendamise ja kasutamise kogemus (e-õpe, m-õpe, LAK, F@do).

Irina Koževnikova - Kõrgem haridus ehituse erialal / kutseõpetaja;
Aleksandra Gavrilova - Kõrgem IT haridus / haridustehnoloog, IT-õpetaja.
 
Hindamine (01. 11. 2010. — 30. 11. 2010.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: E-kursus vastab tingimustele
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (08. 12. 2010. — 31. 05. 2011.)
Repositooriumi sissekanne: Rullmaterjalide paigaldamine.
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=3406 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=3406
Demo kasutaja nimi: ToreOpilane
Demo kasutaja salasõna: Rebane007
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf RULL-PAIG-IKozevnikova.pdf RULL-PAIG-IKozevnikova.pdf
Annotatsioon: .pdf Annotatsiioonv0.1.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf IrinaKozevnikova_Juhendid_õppijale_Rullmaterjalide paigaldamine.pdf
 
Teine hindamine (02. 05. 2011. — 01. 07. 2011.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Irina Koževnikova
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: õpetaja
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2010-10-28 16:35 (Irina Koževnikova)
Taotlus 2010-10-30 23:36 (Aleksandra Leštšuk)
Otsus/Põhjendus 2010-12-03 11:49 (Katriin Veskilt)
Esitlusfail 2011-11-03 11:48 (Kerli Kusnets)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.