Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (14. 05. 2010. — 01. 11. 2010.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Ehituserialade riiklik õppekava
Moodul: 27. KUIVKROHVKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE
Mooduli maht: 2
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: 1. materjalid ja töövahendid,
2. erialased arvutusülesanded,
3. kuivkrohvkonstruktsioonide paigaldamise tehnoloogia,
4. kuivkrohvplaatide remontimine
Pädevused: Õpetamisega taotletakse, et õppija teab ja tunneb:
kuivkrohvplaate, nende paigaldamisel kasutatavaid abimaterjale ja töövahendeid;
kuivkrohvkonstruktsioonide paigaldamise tehnoloogiat;
elektri- ja tuleohutusnõudeid kuivkrohvplaatide paigaldamisel;
soojus- ja heliisolatsiooni paigaldamise tehnoloogiat;
kuivkrohvkonstruktsioonidele esitatavaid kvaliteedinõudeid;
töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid kuivkrohvkonstruktsioonide paigaldamisel.
Maht: 1
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Nikolay Zabegaev Narva Kutseõppekeskus kutseõpetaja
Jelena Zabegajeva Narva Kutseõppekeskus kutseõpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: E-kursus oleks kasulik järgmiste erialade õppijatele: ehitusviimistlus, ehituspuusepp, puit- ja kiviehitiste restauraator. Õppematerjali võib kasutada ehitusvaldkonna täiendõpe kursustel. Seal hulgas e-kursus on kasulik probleemõpilaste ja erivajadustega õpilaste õpetamiseks.
Kavandatav e-kursus on koondatud ja varustatud illustreeriva- ja video materjaliga aine paremaks mõistmiseks ning annab võimalust õpetada tasandustööde teooriaosa enne praktilist õpet.
Vahendid õppimise loomiseks ja tegevuse toetamiseks:
• moodle õpikeskkond
• Office tarkvara, Adobe tarkvara,
• suhtlemisvahendid
• meedia serverid
• sotsiaalne tarkvara
• multimeedia loomise vahendid
• video loomise vahendid
Kasutatavad tarkvaralised vahendid aitab luua uusi kaasaegseid õppevahendeid, mis toetavad õpilaste iseseisvat tööd.
Kursus kasulik veel sellest, et hetkel puudub e-materjal sellel teemadel vene keeles , eesti keelne e-kursus hõlmab ainult 2 teemasid.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kursus toimub auditoorse ja veebipõhise õppe kombinatsioonina.
Kursus jagatud neljaks teemaks:

1. MATERJALID JA TÖÖVAHENDID. Kuivkrohvplaadid, nende liigitus, otstarve ja omadused. Nõuded kuivkrohvplaatide ladustamisele. Karkassid, profiilid, kinnitused; konstruktsioonide isolatsioonmaterjalid. Kuivkrohvkonstruktsioonide paigaldamise töö- ja abivahendid, nende kasutamistingimused. Töövahendite hooldamine.
2. ERIALASED ARVUTUSÜLESANDED Tööks vajamineva materjalikulu arvutamine
3. KUIVKROHVKONSTRUKTSIOONIDE PAIGALDAMISE TEHNOLOOGIA. Oma töökoha korraldamine. Tööriistade ja -vahendite valik. Materjalide kulu arvutused. Kuivkrohvplaatide ettevalmistamine. Tasandiline ja ruumiline märkimine. Töövõtted kuivkrohvkonstruktsioonide paigaldamisel. Karkassi ehitamine puit- ja metallkonstruktsioonile. Kuivkrohvplaatide töötlemine (lõikamine, kumerad pinnad ja voltimine). Kuivkrohvplaadist seinte ja vaheseinte paigaldamine. Kuivkrohvplaadist laed ja nende paigaldamine. Kuivkrohvplaadist põrandad, nõuded põrandate paigaldamisele. Ühenduskohtade töötlemine; kvaliteedikontroll. Lagede-, seinte– ja põrandate soojus- ja heliisolatsiooni paigaldamine. Niisketes ruumides hüdroisolatsiooni teostamine. Läbiviikude vormistamine. Töötervishoiu ja tööohutusnõuded kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamisel. Paigaldatud konstruktsioonidele esitatavad kvaliteedinõuded.
4. KUIVKROHVPLAATIDE REMONTIMINE. Kuivkrohvkonstruktsioonide vigastuste parandamine (löögijäljed, kruvipead, augud jms). Remontplaatide paigaldamine vanadele kipsplaadiga kaetud pindadele.

Kursuse veebipõhises keskkonnas on kursuse ajakava, õppematerjalid (loengute materjalid, õpiülesanded koos tööjuhenditega ning koduste tööde juhendid, tulemustestid, sõnastik).
Küsimuste tekkimisel on võimalus suhelda õpetajaga ja kaasõpilastega foorumis .
Õppijate hindamine: Hindamine toimub nii veebipõhiselt kui ka auditoorselt.
Kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt:

1. Auditoorne protsessihindamine - 20%: kirjalikud tööd, suulised esitused, õpimapi koostamine, proovitöö jne. Hindamisel arvestatakse õppija oskust oma teadmisi suuliselt ja kirjalikult edastada.
2. E -kursuse tööd moodulite teemade õppesisu omandamist kontrollitakse kirjaliku arvestusliku tööga alljärgnevatel teemadel:
• materjalid ja töövahendid;
• teadmisi soojus- ja heliisolatsiooni paigaldamise tehnoloogiast kuivkrohvkonstruktsioonide paigaldamisel;
• tööde tehnoloogilise järjekorra, tööohutus- ja kvaliteedinõuete järgimist
Õpilane sooritab kõik nõutavad kirjalikud uurimus tööd, koostab veebipõhiselt oma portfoolio, teeb testi Moodle või Hot Potatoes keskkonnas. Osakaal koondhindes - 50%.

3 Moodulite praktiliste oskuste omandamist kontrollitakse mooduli lõpus 2 praktiliste arvestusliku tööga alljärgnevatel teemadel 30%:
- erialased arvutusülesanded, ja materjalid
- kuivkrohvkonstruktsioonide paigaldamise tehnoloogia
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Nikolay Zabegaev – ehitus valdkonna õpetaja, on kõrgharidus ehitus- ja haridusvaldkonnas, kasutab kontoritarkvara kesktasemel, on kogunenud erinevaid õppematerjale valitud teemade järgi, on soov kasutada kaasaegset tehnoloogiat paremini õppimist. Varasem töökogemus ehitusfirmas 10 aastat. Täiendab ennast pidevalt erinevatel erialastel koolitustel ja omab vastavaid tunnistusi. Osales 4 e-kursusi ettevalmistamisel VANKeR-i programmi raames.

Jelena Zabegajeva – arvuti- ja asjaajamisaine õpetaja. Omab kaubandus- ja pedagoogiline kõrgharidus, 2007.-2008.a. projekti raames E-võti koostas E-kursust ja praegu kasutab aktiivselt need ja muud e-kursusi õppetöös (Kommunikatsiooni alused, projektiõpe, väikeettevõtte turundus, Step by Step, Turismimajanduse alused, asjaajamine ettevõtjaks, KVK ettevõttepraktika).

Läbis kaasaaegse e-õppe metoodikate arendamise ja kasutamise koolitused:

• Uued meetodid aineõpetuses; e-õpe, e-portfoolio, uus meedia, mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine. (Digitiiger, eTwinning),
• Kutseõppeasutuste õppekavade arendus. (REKK),
• E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad. (NVTC)
 
Hindamine (01. 11. 2010. — 30. 11. 2010.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: E-kursus vastab tingimustele
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (08. 12. 2010. — 31. 05. 2011.)
Repositooriumi sissekanne: Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=3400 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=3400
Demo kasutaja nimi: Voldemar
Demo kasutaja salasõna: sverin
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine_nvtc_Nikolai Zabegajev.pdf kuivkrohvkonstruktsi ... ikolai Zabegajev.pdf
Annotatsioon: .pdf ANNOTATSIOON_gipsokart_N_Za.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Töökava_Kuivkrohv_N.Zabegaev.pdf
 
Teine hindamine (02. 05. 2011. — 01. 07. 2011.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Nikolay Zabegaev
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: kutseõpetaja
Telefon: 53496014
 
Muudatused
Esitatud 2010-10-30 02:19 (Nikolay Zabegaev)
Taotlus 2010-10-30 02:21 (Nikolay Zabegaev)
Otsus/Põhjendus 2010-12-03 11:47 (Katriin Veskilt)
Esitlusfail 2011-11-03 10:16 (Kerli Kusnets)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.