Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 05. 2011. — 30. 07. 2011.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Erialane inglise keel. Majandusarvestus.
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Majandusarvestuse riiklik õppekava
Moodul: 07. ERIALANE INGLISE/SAKSA KEEL
Mooduli maht: 3
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: ETTEVÕTTE STRUKTUUR.
Organisatsioonid, ettevõtete liigitus, osakondade töö, ametid,juhid, juhtimine, koosoleku ettevalmistamine, ametikõnelused, äripartnerite visiidid, struktuur, personalitöö, frantsiis.
KAUBANDUS JA PANGANDUS.
Kaubandus: müük/ost, jae- ja hulgikaubandus, kaubad, import/eksport, kaubandus EL-is, globaliseerumine.
Pangandus: erinevad pankade liigitus, pangatooted, laenud, laenu võtmine, dokumendid. Numbrite kasutamine; null, koma, protsent, murrud, arvutamine, valuutad.
RAAMATUPIDAMISE TERMINOLOOGIA.
Raamatupidamine: raamatupidamise valdkonnad ja nendega seotud ametid, varad, kohustused, omakapital, põhimõtted, erinevad aruanded, amortisatsioon, rahavood, pankrot, audit, kulud-tulud-kasum, maksed, maksud.
Pädevused: Õppija teab ja tunneb:
• inglisekeelset majandus-, äri- ja erialast sõnavara;
• ametlikust ja mitteametlikust kirjavahetusest;
• äridokumentide (s.h. äritekste ja kuulutusi) ja – kirjade sisu inglise keeles;
Õppija oskab:
• kasutada sõnaraamatuid;
• eristada üldtekstide ja dokumendikeelt;
• lugeda ja koostada lihtsamaid äridokumente ja - kirju;
• vastata kirjadele inglise keeles;
• suhelda inglise keeles.
Maht: 2
 
Õpetamise keel: Inglise
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Marina Jarmuhhamedova Narva Kutseõppekeskus teacher
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: E-kursus on suunatud raamatupidamise õppijale. Erialase inglise keele oskus on tähtis raamatupidamise erialas, sest kõik rahvusvahelised rahalised dokumentid on inglise keeles. Inglise keele oskus annab võimaluse valmistada neid dokumente ja suhelda partneritega kõrgemel tasemel. Antud e-kursus võivad kasutada erinevate õpetamise keelega õpilased nii eesti, kui vene.
E-kursus integreerib inglise keele õppe ja erialaõppe. E-kursuse koostamise raames valmib erialase sõnavarabaasi, mis toetab erialase inglise keele õppimist ja aitab täiendada õppijate erialase inglise keele oskust. E-kursus saab kasutada nii tunnis kui ka iseseisva töö täitmisel.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Käsitletavad teemad:
ETTEVÕTTE STRUKTUUR.
Organisatsioonid, ettevõtete liigitus, osakondade töö, ametid,juhid, juhtimine, koosoleku ettevalmistamine, ametikõnelused, äripartnerite visiidid, struktuur, personalitöö, frantsiis.
KAUBANDUS JA PANGANDUS.
Kaubandus: müük/ost, jae- ja hulgikaubandus, kaubad, import/eksport, kaubandus EL-is, globaliseerumine.
Pangandus: erinevad pankade liigitus, pangatooted, laenud, laenu võtmine, dokumendid. Numbrite kasutamine; null, koma, protsent, murrud, arvutamine, valuutad.
RAAMATUPIDAMISE TERMINOLOOGIA.
Raamatupidamine: raamatupidamise valdkonnad ja nendega seotud ametid, varad, kohustused, omakapital, põhimõtted, erinevad aruanded, amortisatsioon, rahavood, pankrot, audit, kulud-tulud-kasum, maksed, maksud.
Õpetusega taotletakse, et õppija teab erialast terminoloogiat. Õppija oskab koostada rahaliste dokumente ja suhelda klientidega ja partneritega.
See on kombineeritud kursus, e-õppe osakaal orienteeruvalt: 80%.
Õpilased omandavad praktilist kogemust läbi erinevate harjutusi.
Õppeprotsess põhineb kolmnurgal, mille kõik nurgad on interaktsioonis: õppija, õpetaja, informatsiooniallikad (ja teised õppijad).
Õpilane saab õppida iseseisvalt seal kus on internet (kodus, koolis, internetikohvikus). Õpilane valib millal ta õpib väljaspool koolitunde (õhtuti või nädalavahetustel). Õpilasel on alati side õpetajaga ja teiste õpilastega.
Õpilane harjutab ja testib teadmisi e-keskkonnas. Õpilane tagab õppematerjalide hea kättesaadavuse; paindlik õpe, mis võimaldab õpilasel oma aega planeerida; võimalus suhelda õpetajaga tunniväliselt ja saada tagasisidet.
Ressursid kasutatakse harjutamiseks.
E-kursuses on video materjalid, sõnavara esitamine, lugemine, kirjutamine, rollimängud, dialoogid, rühmatöö erinevad vormid, sõnamängud, pildi järgi jutustamine, kuulamisülesanded, harjutused.
Õppijate hindamine: Õppijate hindamine: Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse 5 palli süsteemis kirjalikke ja suulisi vastuseid, kasutades tagasididet ja individuaalseid teste ja harjutusi e-keskkonnas. Kõikide jooksvate tööde sooritamine positiivsele tulemusele on kursuse läbimise aluseks. Iga läbitud teema lõpeb kirjaliku testiga. Hindamine toimub nii veebipõhiselt kui ka auditoorselt. Mooduli koondhinne kujuneb protsessihinnete ja praktiliste oskuste arvestuse keskmisest.
Hinnatakse:
• ametikeele kasutamist nii kõnes kui kirjas;
• suhtlemisoskust inglise keeles;
• majandusalase sõnavara tundmist inglise keeles;
• majandusalasest tekstist arusaamist inglise keeles;
• ärikirjade koostamist inglise keeles
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Marina Jarmuhhamedova. Lõpetasin Tartu Ülikooli (inglise keele filoloogia ja kirjandus) ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži (inglise keele õpetaja eriala), 10. aastat olen töötanud inglise keele õpetajana.
Koolitused:
Mentorikoolitus – algajate õpetajate ja praktikantide juhendamine haridusasutustes. (Tartu Ülikool. Avatud Ülikool)
LAK-metoodika päev kutseõppeasutustele keeleõpetajatele. (Tartu Kutsehariduskeskus)
Interaktiivsete veebileheküljede koostamine. (Tartu Ülikool. Avatud Ülikool),
Uued meetodid aineõpetuses; e-õpe, e-portfoolio, uus meedia, mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine. (Digitiiger),
Õppevideote loomine. (Tartu Ülikool),
Kutseõppeasutuste õppekavade arendus. (REKK),
E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad. (Tartu Ülikool),
Methodology and professional development. (Oxford House College. London).
 
Hindamine (01. 08. 2011. — 15. 09. 2011.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Antud õppekava moodulisse on loodud või loomisel 1,1 õppenädala mahus materjale. Taotlust toetatakse tingimusel, et arvestatakse eelmiste taotlustega ("Accounting and finance", "Build-up of a business", "Formal letters / ametikirjade koostamine" ja "Erialane inglise keel raamatupidajatele - teema Kaubandus") ja ei käsitleta dubleerivaid teemasid.
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 09. 2011. — 31. 05. 2012.)
Repositooriumi sissekanne: Erialane inglise keel. Majandusarvestus.
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=4813 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=4813
Demo kasutaja nimi: demokurs1
Demo kasutaja salasõna: dEMOKURS1
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf Majandusarvestus_esitlus.pdf Majandusarvestus_esitlus.pdf
Annotatsioon: .pdf Majandusarvestus_annotatsioon.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Majandusarvestus_ainekava.pdf
 
Teine hindamine (01. 05. 2012. — 31. 05. 2012.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Marina Jarmuhhamedova
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: teacher
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2011-06-24 11:27 (Marina Jarmuhhamedova)
Taotlus 2011-06-24 11:32 (Marina Jarmuhhamedova)
Otsus/Põhjendus 2011-08-30 15:24 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2012-04-09 23:26 (Marina Jarmuhhamedova)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.