Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 05. 2012. — 30. 06. 2012.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Erialane inglise keel kaubanduserialade õppijatele. Jaemüük.
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Kaubanduserialade riiklik õppekava
Moodul: 14. ERIALANE INGLISE/SAKSA KEELE ÕPE II
Mooduli maht: 2
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: 1. Liha ja lihatooted. Müük ja ostmine liha ja lihatoodete osakonnas.
2. Kala, meretooted. Müük ja ostmine kalaosakonnas.
3. Köögiviljad, puuvili, marjad. Müük ja ostmine köögiviljade osakonnas ja kohalikul köögiviljaturul.
4. Lilled. Müük ja ostmine lilleosakonnas.
5. Piima ja piimatooted. Müük ja ostmine piimaosakonnas.
6. Alkohoolsed joogid, karastusjoogid. Müük ja ostmine jookide osakonnas.
7. Naiste/meste/laste rõivad. Müük ja ostmine rõivaosakonnas.
8. Tekstiilid. Müük ja ostmine tekstiiliosakonnas.
9. Kangad. Müük ja ostmine kangaosakonnas.
10. Juveliiri ehted. Müük ja ostmine juveeliosakonnas.
11. Jalatsid. Müük ja ostmine jalatsite poes.
12. Mööbel. Mööblistiilid. Dekoor. Müük ja ostmine mööblipoes.
13. Antiik kauplus. Müük ja ostmine antiigipoes.
14. Ehituskaubad. Müük ja ostmine ehitusosakonnas
15. Mobiiltelefonid. Müük ja ostmine mobiiltelefonide poes.
Pädevused: Kutsekeskharidus ja kutseõpe keskhariduse baasil. Käsitletavas teemas ''Erialane inglise keel kaubanduserialade õppijatele. Jaemüük." õppija omandab oskused suhelda klientidega, teenindada ja nõustada kliente, arendab valitud keeles hankida, valida, vastu võtta, hinnata, kasutada ja edastada informatsiooni. Õppija omandab suhtlemisvalmiduse ja oskused käitumiseks ning toimetulekuks tavapärastes suhtlemissituatsioonides erinevates osakondades/ poodides.
Maht: 1
 
Õpetamise keel: Inglise
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Maria šustova Narva Kutseõppekeskus õpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Kursus " Erialane inglise keel kaubanduserialade õppijatele. Jaemüük.'' on osa kaubanduserialade RÕK alusel koostatud moodulist erialane inglise keel käsitlemine. Kursus on mõeldud täiskasvanu õppeks, sest paberkandjal õpik puudub ja õppematerjal tulebki leida Internetist. Antud kursus annab võimaluse selleteemalised õppematerjalid koondada ja kasutada juba olemasolevaid Interneti põhiseid materjale ning puuduvad teemad lisada. Kursus aitab õppijal iseseisvalt keelt õppida ja see on täiskasvanukoolituses väga oluline, sest see ongi iseseisev õppe. Õppematerjalis sisalduvad harjutused ja testid annavad õppijale hea võimaluse õppimiseks ja kohese tagasiside saamiseks. Kursus on õpilasele keeleliseks toeks, kui tal avaneb võimalus osaleda Leonardo da Vinci õpirandes.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kaubandusteeninduses vajaliku kutsealase suhtluskeele sõnavara käsitlemine
* Suhtlemine vea- ja eriolukordades
* Kutselase terminoloogia tundmine ja kasutamine
* Lihtsamate kutsealaste tekstide lugemine, refereerimine ja tõlkimine
* Inglise keelse informatsiooni hankimine internetist.
Loetletud teemad on jagatud alateemadeks, sisaldades sõnavara harjutusi, tekste, kuulamisharjutusi, videosid, pilte ja linke lisamaterjalidele. Kursusi materjalid toetavad auditoorsetes tundides läbivõetud materjalide omandamist ja lisaks iseseisvat õpet. Vastavalt VANKeR programmi tingimustele on materjalid koostatud Moodli e-keskonnas ning on Internetis vabalt kättesaadavad. Kuna täiskasvanud õppijad on siiani väga rahul olnud erinevate iseseisvate testidega siis ka koostatava kursuse raames on plaanis kasutada palju erinevaid teste nii Moodle kui HotPotatoes programmidega kui ka Mindmeister'i, Prezi, Purpose, Jigsawplanet ja Spicynodes vahenditega.
Kursus on loodud 100% Moodli ja eXe e-keskondades, aga õppetöö toimub kombineeritult auditoorse ja e-õppena.
Õppijate hindamine: Erialase teksti sisu mõistmist ja erialase sõnavara tundmist hinnatakse harjutusülesannetega, testide, esitlustega.
Teema lõppeb testiga, kus õppija kasutab kogu eelnevalt õpitud materjali. Kursus lõppeb lõpputööga.
Tulemus vastavalt hindamiskriteeriumitele.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Maria Šustova töötab võõrkeeleõpetajana Narva Kutseõppekeskuses alates aastast 01.09.2003. Labitud täiendkoolitused:
2010 E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
2009-2010 Andragoogi kvalifikasioonikursus
2009 “Language learning in Adult Education” Grundtvig Contact Seminar
2008 Rahvusvaheline konverents
“New Approaches to Teaching English in a Multicultural World”
Täiendkoolitus Digitiiger (2008), uued meetodid aineõpetuses; mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine.
Maria Šustoval on pedagoogiline töökogemus, kaasaaegste e-õppe metoodikate uurimise, loov mõtlemine, arendamise ja kasutamise kogemus (e-õpe, Moodle, eXe, Weebly, E-Portfolio, pildi-, heli- ja videoloomine oskused, Flash).
Programmis Vanker koostatud 4 õpiobjekti, mida kasutan aktiivselt igapäevases õppetöös. Materjalid käesolevaks õpiobjektiks on väljatöötatud igapäevase praktilise töö käigus.
Pikaajaline kogemus kutsealanse ja erialase keele õpetamisel ja kursuste läbiviimisel (Andragoogi kutse 3 alates aastast 2010).
 
Hindamine (01. 08. 2012. — 14. 09. 2012.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: -
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (17. 09. 2012. — 31. 05. 2013.)
Repositooriumi sissekanne: Erialane inglise keel kaubanduserialade õppijatele. Jaemüük.
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=5129 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=5129
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf esitlus.pdf esitlus.pdf
Annotatsioon: .pdf Annotatsioon.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Ainekava.pdf
 
Teine hindamine (01. 07. 2013. — 10. 09. 2013.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Maria šustova
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: õpetaja
Telefon: 5527986
 
Muudatused
Esitatud 2012-06-12 17:12 (Maria šustova)
Taotlus 2012-06-19 09:28 (Maria šustova)
Otsus/Põhjendus 2012-07-08 20:52 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2012-11-06 12:31 (Maria šustova)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.