Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 09. 2012. — 31. 10. 2012.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Erialane inglise keel soojusseadmete käitajale
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Elektrotehnika ja energeetika erialade riiklik õppekava
Moodul: 08. Erialane võõrkeel
Mooduli maht: 1
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: 1. Suhete loomine. Oma koduvabariigi tutvustamine väliskülalistele. Enesetutvustus.
2. Telefonivestlus.
3. Ametikirjad (avaldus, CV, seletuskiri, kinnituskiri) ja nende vormistamise nõuded.
4. Elektrotehnikaga seotud mõisted ja terminid.
5. Hüdraulika ja pneumaatika sümbolid, terminid ja mõisted.
6. Soojustehnika sümbolid ja terminid.
7. Automaatika ja automaatjuhtimise sümbolid, terminid ja mõisted.
8. Töövahendite nimetused; enamkasutatavad konstruktsioonilised ja elektrotehnilised materjalid; tööde tehnoloogiline järjekord.
9. Majandusterminid.
10. Esmaabi andmisel kasutatavad väljendid ja sõnavara.
Pädevused: Kutsekeskharidus ja kutseõpe keskhariduse baasil.
Käsitletavas teemades õppija teab ja tunneb:
erialaga seonduvat terminoloogiat ja mõisteid;
spetsiifilisi erialaseid termineid ja väljendeid;
oskab:
ennast väljendada võõras keelekeskkonnas;
tõlkida sõnaraamatu abiga erialaseid võõrkeelseid tekste ning vestleb erialastel teemadel
algtasemel;
kasutada sõnaraamatuid ja erialaseid teabeallikaid,
kasutada tehnilist dokumentatsiooni ja teatmekirjandust võõrkeeltes.
Maht: 1
 
Õpetamise keel: Inglise
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Natalja Varkki Narva Kutseõppekeskus õpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Kursus on osa elektrotehnika ja energeetika erialade RÕK alusel koostatud moodulist erialane inglise keel käsitlemine. Kursus on mõeldud täiskasvanu õppeks, sest paberkandjal õpik puudub ja õppematerjal tulebki leida Internetist. Antud kursus annab võimaluse selleteemalised õppematerjalid koondada ja kasutada juba olemasolevaid Interneti põhiseid materjale ning puuduvad teemad lisada. Kursus aitab õppijal iseseisvalt keelt õppida ja see on täiskasvanukoolituses väga oluline, sest see ongi iseseisev õppe. Õppematerjalis sisalduvad harjutused ja testid annavad õppijale hea võimaluse õppimiseks ja kohese tagasiside saamiseks. Õpija võib sooritada kõik oma tegevused e-õppe keskkonnas: ülesannete lahendamine ja enesetestide, kontrolltestide sooritamine; foorumitel suhtlemine ja diskussioonis osalemine; elektroonilise õppematerjali kasutamine; tagasiside andmine. Kursus on õpilasele keeleliseks toeks, kui tal avaneb võimalus osaleda Leonardo da Vinci õpirandes.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kursus raames valmib 40 tunnise mahuga interaktiivne õppematerjal. Kursus võimaldab teemasid läbida auditoorselt, kui õppekabinettides on olemas IKT -vahendid. Õpe koosneb elektronilistest õppevahenditest- MovieMaker videomaterjalid, helimaterjalid, PowerPoint esitlused, iSpring ja veebileheküljed, erinevad testid ja küsitlused (Jigsawplanet, Articulate quiz, Hot Potatoes, Quizlet, Studystack, PurposeGames jm.), interaktivised ülesandid. Kursus sisaldab Language focus, Theory and Practical activities. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab ja süvendab energeetikatööks vajalikke teadmisi enese väljendamiseks inglise keeles. Õppija tähtsustab korrektse keelekasutuse vajalikkust ametialases suhtluses. Kursus sisaldab inglise keelseid õppematerjale ja lisamaterjale, õpijuhiseid, õpiülesandeid, ekraanivideoid, kontrolltööd, arutelu teemasid foorumis. Kursus on loodud 100% eXe ja Moodli e-keskondades, aga õppetöö toimub kombineeritult auditoorse ja e-õppena.
Õppijate hindamine: Hinnatakse õpilase iseseisvalt sooritatud praktilisi ülesandeid. Iga teema lõpus peab õpilane sooritama nii Moodlis koostatud testid kui ka HotPotatoes testi voi õpetaja etteantud testi vormis, kus õppija kasutab kogu eelnevalt õpitud materjali. Kursus lõppeb lõpputööga. Hindamine toimub nii veebipõhiselt kui ka auditoorselt. Protsessihinnete ja arvestusliku töö hinde alusel pannakse välja kursuse kokkuvõttev hinne. Tulemus vastavalt hindamiskriteeriumitele.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Natalja Varkki töötab võõrkeeleõpetajana alates aastast 1994. Narva Kutseõppekeskuses inglise keele õpetajana alates 01.09.2005. Labitud täiendkoolitused:
E-kursuse loomine Moodle õpikeskkonnas (20011)
E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad (2009),
E-õppe kasutamine/ voimalustest koolis (2008)
Veebilehekülgede koostamine HTML (2008)
Täiendkoolitus Õppevideote loomine (2008)
Täiendkoolitus Digitiiger (2008), uued meetodid aineõpetuses; mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine.
Natalja Varkkil on pedagoogiline töökogemus, kaasaaegste e-õppe metoodikate uurimise, loov mõtlemine, arendamise ja kasutamise kogemus (e-õpe, Moodle, eXe, CMS, Weebly, E-Portfolio, pildi-, heli- ja videoloomine oskused, Flash).
Programmis Vanker koostatud 10 õpiobjekti ja 5 kursusi, mida kasutan aktiivselt igapäevases õppetöös. Materjalid käesolevaks õpiobjektiks on väljatöötatud igapäevase praktilise töö käigus.
Pikaajaline kogemus kutsealanse ja erialase keele õpetamisel ja kursuste läbiviimisel (Andragoogi kutse alates aastast 2011).
 
Hindamine (01. 11. 2012. — 14. 11. 2012.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: -
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (15. 11. 2012. — 31. 03. 2013.)
Repositooriumi sissekanne: Erialane inglise keel soojusseadmete käitajale
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6206 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6206
Demo kasutaja nimi: login1
Demo kasutaja salasõna: energia1
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf Esitlus_VarkkiKursus.pdf Esitlus_VarkkiKursus.pdf
Annotatsioon: .pdf Annatatsioon.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf ainekava.pdf
 
Teine hindamine (01. 03. 2013. — 31. 03. 2013.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Natalja Varkki
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: õpetaja
Telefon: 55686886
 
Muudatused
Esitatud 2012-10-29 22:45 (Natalja Varkki)
Taotlus 2012-11-22 16:13 (Kerli Kusnets)
Otsus/Põhjendus 2012-11-22 16:13 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2013-02-18 20:49 (Natalja Varkki)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.