Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 01. 2013. — 28. 02. 2013.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Toiduainete keemia
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Toiduainetööstuse erialade riiklik õppekava
Moodul: 09. Toiduainete keemia
Mooduli maht: 1
Kursus/õpiobjekt katab täielikult mooduli teemad.
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Meeskonna liikmed puuduvad
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Kutseõppes puudub õpik ehk õppematerjalid, mis käsitleksid selliseid teemasid emakeeles.

Selline õppematerjal aitab õpilastel paindlikumalt ajas ja ruumis teadmisi omandada ja anda enesehinnangut kaugselt.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on aidata õppijal omandada teadmised erinevate toiduainete keemiaga seotud teemade kohta.

Kursuse koosneb järgmistest teemadest:

I Sissejuhatus
-tutvustatakse õppeaine seost erialaga,
-GMO;
II Mikribioloogia
-sissejuhatus mikrobioloogiasse.
-Mikroorganismid: pärmseened, hallitusseened, bakterid.
-Mikroorganismide kasulik ja kahjulik mõju.
-Biotehnoloogiad Eestis.
III Käärimine
-piimhappeline käärimine,
-alkoholkäärimine,
-äädikhappeline käärimine.
IV Eritoitumine.
-Toiduallergiad.
-Energiakulu.
-Individuaalse toiduvajaduse arvestamine.
–Toitumistrendid.
-Tervislik toitumine.
V Organismide aine- ja energiavahetuse põhijooned.
VI Pakendil sisaldav informatsioon: E-ained.

Kursus toimub e-õppe keskkonnas Moodle, kus õppetöö toimub vastavalt keskkonna vahenditele ja võimalustele (õpilastele kättesaadavad teoreetilised materjalid, testid, foorumid, rühmatööd ja arutelud, Interneti viited jm).
Õppijate hindamine: Kursuse jooksul iga teema puhul on ettenähtud kohustuslikud arvestustööd ja/või enesekontrolli test ja vähemalt üks uurimustöö – e-ainete analüüs ühe toidu pakendi põhjal.

Lõpphinde saamiseks tuleb õigeaegselt ja positiivsele hindele täita e-kursusel ülesanded, mille tulemused esitatakse Moodle õpikeskkonnas.

Õppijate hindamiseks kasutatakse järgmised vormid: enesekontrollitestid, õppeülesannete lahendamine, küsimustele vastamine ja töölehtede täitmine.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Lõpetasin Tartu Ülikooli keemia eriala, sain keemiaõpetaja magiistrikraadi ja lõpetasin Tartu Kutseharuduskeskus kokka eriala.
 
Hindamine (01. 03. 2013. — 15. 03. 2013.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Tingimusel, et kaetakse kõik riiklikus õppekavas toodud vastava mooduli teemad.
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (15. 03. 2013. — 16. 12. 2013.)
Repositooriumi sissekanne: Toiduainete keemia
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf TAK_esitlus2.pdf TAK_esitlus2.pdf
Annotatsioon: .pdf TAK_annotatsioon2013_est2.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf TAK_opijuhis_eesti.pdf
 
Teine hindamine (01. 09. 2013. — 16. 12. 2013.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Larissa Žarkova
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: pedagoog
Telefon: 53583819
 
Muudatused
Esitatud 2013-02-12 15:50 (Larissa Žarkova)
Taotlus 2013-02-12 16:22 (Larissa Žarkova)
Otsus/Põhjendus 2013-03-17 18:35 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2013-09-21 14:36 (Larissa Žarkova)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.