Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 01. 2013. — 28. 02. 2013.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: KIVIEHITISTE RESTAUREERIMINE
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Ehituserialade riiklik õppekava
Moodul: 42. KIVIEHITISTE RESTAUREERIMINE
Mooduli maht: 3
Kursus/õpiobjekt katab täielikult mooduli teemad.
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Meeskonna liikmed puuduvad
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Puudub antud e-kursus ning ei ole ka ühtset õppematerjali ehitus erialadel vene keeles.
E-kursus oleks kasulik järgmiste erialade õppijatele: ehitusviimistlus, ehituspuusepp, puit- ja kiviehitiste restauraator.
Antud kursusega saab täiendada ehituserialade õpilaste erialaseid teadmisi ja oskusi, süstematiseerida oma teadmisi, ning arendada õppija iseseisvat õppimisoskust.
Ehitamise eriala praegu kiiresti areneb. Paljud täiskasvanuid õpivad selles erialas, ja nende jaoks väga mugav, kui on võimalik õpida elektroonselt.

Pärast e-kursuse õppija:
• saab ülevaate kiviehitiste restaureerimisest;
• omandab ülevaatlikud teadmised kiviehitiste konstruktsioonidel esinevate kahjustuste liikidest, põhjustest ja erinevate kahjustuste kõrvaldamise meetoditest;
• õpib tundma konserveerimise, restaureerimise ja remondi tehnoloogiaid.

e-õppe keskkond: Moodle
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Käsitlevad teemad:
1. EHITISE SEISUKORRA HINDAMINE. Hindamismeetodid. Hindav vaatlus. Probleemid- ja ohuallikad ehituskonstruktsioonide avamisel. Tööohutusnõuded. Ehitusmälestiste restaureerimise projektdokumentatsioon. Restaureerimismeetodi valik sõltuvalt väärtuskriteeriumitest. Oma töökoha korraldamine. Niiskus- ja külmakahjustused kivikonstruktsioonides.
2. RESTAUREERIMISTÖÖDEL KASUTATAVAD MATERJALID JA TÖÖVAHENDID. Niiskus- ja hüdroisolatsioonimaterjalid, soojus-ja heliisolatsioonimaterjalid, kivimaterjalid (tellised, paekivi, graniit, liivakivi), müüri- ja krohvisegud, savi, liiv, lubi, katusekattematerjalid (keraamilised katusekivid, tsementkatusekivid, kiltkivi, puidust katusekattematerjalid, plekkmaterjalid), nende kasutamise võimalused ja tingimused. Uute ja vanade materjalide sobituvus. Töövahendite valik.
3. VAREMETE JA VUNDAMENTIDE RESTAUREERIMINE. Kahjustuste liigid (külma ja niiskuskahjustused, ebaühtlasest vajumisest tingitud praod, väljalangenud kivid, vundamendi ebapiisav rajamissügavus). Kahjustuste kõrvaldamise meetodid ja nende valiku põhimõtted. Kahjustuste kõrvaldamine. Vundamendi kindlustamine (allavundeerimine). Muud tehnilised võtted. Müüritühemike täitmine. Vuukimine. Töötervishoid ja töökeskkonna ohutus.
4. KIVIMATERJALIST SEINAD JA FASSAADID. Kahjustused hoonete keldriseintel, kandvatel välis- ja siseseintel, mittekandvatel seintel, fassaadidel. Originaali, (sealhulgas krohvi) maksimaalse säilitamise põhimõtted. Kahjustuste kõrvaldamine. Müüriankrute kasutamine. Pragude likvideerimine (roostevabast terasest varrastega, täitemörtidega injitseerimine). Müüritühemike täitmine, vuukimine, krohviparanduste tegemine. Krohvi kinnitamise põhimõtted. Töötervishoid ja töökeskkonna ohutus.
5. AVAD. Värava-, ukse- aknaavad, väravakäigud ja nende kivist piirded. Raidkivist portaalid. Tellisportaalid. Krohvipiirded. Piirete kahjustused. Kahjustuste kõrvaldamise meetodid. Vitraažid avatäitena, nende kahjustused, kahjustuste kõrvaldamine. Töötervishoid ja töökeskkonna ohutus.
6. KIVIEHITISTE VAHELAED JA KATUSED. Vahelagede tüübid (looduskivist ja tellistest võlvlaed, teraskanduritel betoonvahelaed, teraskanduritel telliskivivahelaed, betoonvahelaed, puittaladel looduskiviplaatidega vahelaed, puitkandjatel vahelaed) ja nende kahjustused. Kahjustuste kõrvaldamine. Vahelagede tugevdamine. Puitkandjate proteesimine. Lisakandjate
paigaldamine. Töötervishoid ja töökeskkonna ohutus. Kandekonstruktsioonide ja katete kahjustused, nende kõrvaldamise meetodid.
7. VÄLIS- JA SISEVIIMISTLUS. Kahjustused. Värviuuringud (sondaažid, proovid). Looduskivist pindade puhastamine. Telliskivist pindade puhastamine. Krohvitud pindade puhastamine. Krohvi kinnitamine. Vana värvi säilitamise põhimõtted ja võimalused. Vanade värvipindade (lubivärv, õlivärv) puhastamine. Töötervishoid ja töökeskkonna ohutus.
труда.
8. KIVIRAIUMISTÖÖD. Kivimaterjalide valik. Töövahendid. Kivide murdmise ja lõikamise põhimõtted. Ülevaade põhilistest töövõtetest. Mastiksist puuduvate detailiosade valmistamine. Töötervishoid ja töökeskkonna ohutusnõuded.

Õpetamisega taotletakse, et õppija teab ja tunneb:
• konserveerimisel, restaureerimisel ja remondil kasutatavaid materjale ja töövahendeid;
• uute ja vanade materjalide kokkusobituvust;
• ehitiste seisukorra hindamismeetodeid;
• kiviehitiste elementide kahjustusi, nende tekkepõhjusi ja vältimise võimalusi;
• kiviehitiste ja nende kahjustatud elementide konserveerimise, restaureerimise ja
remontimise üldisi põhimõtteid ja võimalusi;
• varemetes olevate ehitiste konserveerimise ja tehnilise tugevdamise võimalusi;
• vundamentide kahjustuste kõrvaldamise võimalusi ja meetodeid;
• vundamentide tugevdamise meetodeid;
• seinte ja fassaadide, erinevat tüüpi vahelagede, avade ja nende piirete kahjustuste liike, nende tekkepõhjuseid ning kõrvaldamise meetodeid;
• katuse kandekonstruktsioonide ja katete kahjustuste kõrvaldamise põhimõtteid;
• välis- ja siseviimistluse kahjustuste kõrvaldamist (sh krohvi kinnitamine);
• kiviraiumise lihtsamaid töövõtteid ja mastiksi kasutamise põhimõtteid;
• töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid restaureerimistöödel.

• Õppija oskab:
• hinnata ehitise ja selle elementide seisukorda, valida restaureerimismeetodit sõltuvalt ehitise
väärtuskriteeriumist, seisukorrast ja kahjustuste ulatusest;
• korraldada nõuetekohaselt oma töökohta, valida materjale ja töövahendeid vastavalt lähteülesandele;
• teha lihtsamaid kiviraiumistöid; täita müüritühemikke ja tühjenenud vuuke;
• asendada müüripinnas kive, paigaldada müüriankruid;
• teha krohviparandusi (sh kinnitada irdunud krohvi);
• kõrvaldada avapiirete ja portaalide kahjustusi;
• teha värviuuringuid, säilitada varemvärvitud pindasid;
• puhastada looduskivist, telliskivist, krohvitud ja erinevate värvidega värvitud pindasid;
• remontida hüdroisolatsiooni;
• konserveerida ja tugevdada varemetes olevaid ehitisi;
• kinnitada katuse müürlatte ja taastada ankurdust, proteesida kiviehitiste vahelagede ja katusekonstruktsioonide puitkandjaid;
• tugevdada vundamente (allavundeerida) kasutades õigeid töövõtteid, pragusid kinni laduda, laiendada vundamente ja vundamenditaldmikke, asendada kahjustatud osasid;
• töötada ennast ja keskkonda säästvalt.


Kursuse veebipõhises keskkonnas on kursuse ajakava, õppematerjalid (loengute materjalid, õpiülesanded koos tööjuhenditega ning koduste tööde juhendid, tulemustestid, sõnastik).
Küsimuste tekkimisel on võimalus suhelda õpetajaga ja kaasõpilastega foorumis.
Õppijate hindamine: Kursuse käigus hinnatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi testide ja muu vahendite abil veebipõhises õppekeskkonnas ja materjali valimise oskust. Kursuse lõpus toimub auditoorne arvestus.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Irina Koževnikova, kutseõpetaja - kõrg haridus ehituse erialal (Moskva Riigi Ehitaja Ülikool)

Lõpetasin mitu koolitust, mis on seotud e-õppega:
Sissejuhatus e-õppesse (1 AP)
Blogide kasutamine õppetöös (1 EAP)
E-kursuse loomine õpikeskonnas Moodle (3 EAP)

Tegin 2 e-kursust VANKeR programmi raames:
Rullmaterjalide paigaldamine (2 ÕN)
Krohvimistööd (2 ÕN)
 
Hindamine (01. 03. 2013. — 15. 03. 2013.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Tingimusel, et kaetakse kõik riiklikus õppekavas toodud vastava mooduli teemad.
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (15. 03. 2013. — 16. 12. 2013.)
Repositooriumi sissekanne: Kiviehitiste restaureerimine
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6791 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6791
Demo kasutaja nimi: Toreopilane
Demo kasutaja salasõna: Rebane007
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf kivirest_esitlus.pdf kivirest_esitlus.pdf
Annotatsioon: .pdf Annotatsioon.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Ainekava.pdf
 
Teine hindamine (01. 09. 2013. — 16. 12. 2013.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Irina Koževnikova
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: õpetaja
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2013-02-28 15:48 (Irina Koževnikova)
Taotlus 2013-02-28 15:48 (Irina Koževnikova)
Otsus/Põhjendus 2013-03-17 18:29 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2013-09-30 10:58 (Irina Koževnikova)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.