Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 01. 2013. — 28. 02. 2013.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Kutsealane saksa keele õpe turismierialadele
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava
Moodul: 07. Kutsealane võõrkeeleõpe
Mooduli maht: 4
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: 1. Maaturismi, aktiivse puhkuse, seiklusturismi, kultuuri- ja loodusturismi tüübid ja teenused
2. Vaatamisväärsuste tüübid ja teenused
3. Reisiettevõtete tüübid ja teenused
4. Äriturismi tüübid ja teenused
5. Turismi planeerimise, arendamise, korralduse ja turundusega seonduva sõnavara tundmaõppimine ja kasutamine
Pädevused: Õppija teab ja tunneb erialaga seotud mõisteid. Oskab vestelda tööga seotud teemal ja koostada erialast teksti. Saab hakkama erialade võõrkeelsete suhtlussituatsioonidega. Oskab hankida ja kasutada erialast teavet. Oskab kasutada tööks vajalikku kirjandust (sõnaraamatud, ajakirjandus, Internet jm), esitleda Eesti turismivaatamisväärsusi, vestelda lisavõõrkeeles turismikorraldusest.
Maht: 2
 
Õpetamise keel: Saksa
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Tatjana Norman Narva Kutseõppekeskus Pedagoog
Tatjana Tkatšenko Narva Kutseõppekeskus Pedagoog
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Erialase saksa keele oskus on tähtis turismierialas. Saksa keele oskus annab võimaluse teenindada välismalastest kliente või proovida töötada välismaal kõrgel tasemel. Praegu, me oleme Euroopa Liidu liige ning see annab inimestele võimaluse reisida rohkem ilma viisata. Turistide arv kasvab ja turismierialade õpilased peavad olema valmis selleks. See e-kursus annab hea võimaluse kutsealase saksa keele õpetamiseks. Hetkel puudub ühtne, terviklik ja interaktiivne materjal saksa keele õppimiseks turismi erialal.
E-kursus on suunatud turismierialade õppijatele. E-kursuses on esitatud erialane sõnavarabaas, mis toetab erialast saksa keele õppimist ja aitab täiendada õppijate erialast saksa keele oskust.
E-kursuse saavad kasutada kõik soovijad.
E-kursuse võib kasutada nii tunnis kui ka iseseisva töö täitmisel. Antud e-kursust võivad kasutada nii eesti kui ka vene õppekeelega õpilased.
Seal hulgas on e-kursus kasulik probleemõpilaste ja erivajadustega õpilaste õpetamiseks.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Põhilised teemad:
1. Maaturismi, aktiivse puhkuse, seiklusturismi, kultuuri- ja loodusturismi tüübid ja teenused
2. Vaatamisväärsuste tüübid ja teenused
3. Reisiettevõtete tüübid ja teenused
4. Äriturismi tüübid ja teenused
5. Turismi planeerimise, arendamise, korralduse ja turundusega seonduva sõnavara tundmaõppimine ja kasutamine.
Käesolev e-kursus annab võimaluse omandada erialast terminoloogiat. Õppijad omandavad erialast saksa keele sõnavara, loevad erialast teksti ja sooritavad sõnavarateste.
Õpilased saavad e-kursuse kasutada nii koolis, kui ka mujal.
Õppijate hindamine: Jooksvalt hinnatakse läbi erinevaid osaoskusi (kuulamine, dialoogide koostamine, kirjutamine).
Hindamine põhineb iseseisvatel töödel (selle hulgas ka loovtööd) ja testidel. Iga läbitud teema kinnitamiseks on kirjalik test või harjutus. Kõikide jooksvate tööde sooritamine positiivsele tulemusele on kursuse läbimise aluseks. Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Autoridel on loov mõtlemine, pedagoogiline töökogemus, kaasaaegste e-õppe metoodikate uurimise, arendamise ja kasutamise kogemus (e-õpe, LAK).
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Autoridel on loov mõtlemine, pedagoogiline töökogemus, kaasaaegste e-õppe metoodikate uurimise, arendamise ja kasutamise kogemus (e-õpe, LAK). Tatjana Tkatšenko - Kõrgem pedagoogiline haridus / saksa keele pedagoog; Tatjana Tkatšenko töötab saksa keele õpetajana Narva Kutseõppekeskuses alates aastast 01.09.1999. Labitud täiendkoolitused:
2010 "E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle", 2AP,
Täiendkoolitus Digitiiger (2008), uued meetodid aineõpetuses; mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine.
2011 a. - koolitus 3AP, "E-kursus - ideest teostuseni".

Tatjana Norman. 8. aastat töötan arvutiõpetajana ja 3. aastat - haridustehnoloogina. On lõpetanud Tartu Ülikool (matemaatika-informaatika õpetaja), on lõpetanud paljud kursuseid seotud e-õppega.
 
Hindamine (01. 03. 2013. — 15. 03. 2013.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: -
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (15. 03. 2013. — 16. 12. 2013.)
Repositooriumi sissekanne: Kutsealane saksa keele õpe turismierialadele
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf tourism_esitlus2.pdf tourism_esitlus2.pdf
Annotatsioon: .pdf ANNOTATSIOON.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf AINEKAVA.pdf
 
Teine hindamine (01. 09. 2013. — 16. 12. 2013.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Tatjana Norman
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: Pedagoog
Telefon: +37 235 69 348
 
Muudatused
Esitatud 2013-02-28 14:13 (Tatjana Norman)
Taotlus 2013-02-28 14:15 (Tatjana Norman)
Otsus/Põhjendus 2013-03-17 18:29 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2013-09-28 11:29 (Tatjana Norman)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.