Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 01. 2013. — 28. 02. 2013.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Juhend- ja abimaterjalid väikeettevõtluse eriala lõpueksamiks.
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Ärierialade riiklik õppekava
Moodul: Valikaine
Mooduli maht: 10
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: 1. Lõputöö olemus ja koostamise etapid.
2. Töö põhimõtted ja meetodid.
3. Lõputöö ülesehitus ja sisu.
4. Lõputöö vormistamine ja kaitsmisprotseduur
Pädevused: E-kursus on abistab ärinduse erialadele õpilastele kursuse lõpetamiseks.
Maht: 2
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Meeskonna liikmed puuduvad
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Väikeettevõtluse eriala õpilased vajavad lõpueksami ettevalmiseks süsteemseid õppematerjale, sest et teadmisi osa , mida õpilased on omandatud õpiaasta jooksul võib olla ununenud. E-kursus on abistab ärinduse erialadele õpilastele kursuse lõpetamiseks. Ta laieneb võimalusi õpilase iseseisva töö korraldamiseks ja kontrollimiseks. Seal hulgas e-kursus on kasulik probleemõpilaste õpetamiseks. Juhiseid saavad õppematerjalist ka teised lähedased erialad. Kool on tundnud vajadust vastava õppematerjali järgi.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kutsehariduslikuks eriala lõpueksamiks on lõputöö koostamine ja kaitsmine. Lõputöös kuuluvad käsitlemisele õppija teoreetilises ja praktilises õppes omandatud teadmised ja oskused.
Käsitletavad teemad:
1. Lõputöö olemus ja koostamise etapid.
2. Töö kirjandusega. Elektrooniline teabeotsing. Stiil ja keel. Viited.
3. Lõputöö sisu.
3.1. Töö ülesehitus. Lõputöös kuuluvad käsitlemisele ettevõtte turundus, raamatupidamine, juhtimine ja personalitöö, dokumendihaldus ja asjaajamine ning töökeskkond.
3.2. Uurimuste tüübid
3.3. Andmete töötlus ja analüüs
4. Lõputöö vormistamine ja kaitsmisprotseduur

Kursus kasutab e-õppe keskkond Moodle, kus õppetöö toimub vastavalt keskkonna vahenditele ja võimalustele (õpilastele kättesaadavad teoreetilised materjalid, praktilised ülesanded, testid, foorumid, Interneti viited jm). Õppija saab ligi 80% ulatuses teha veebipõhiselt. Auditoorsetes tundides toimub õppematerjali selgitamine, kordamine ja seminaarides osalemine.
Moodulite õppesisu omandamise tulemusena õppija oskab kirjalikus töös
 kirjeldada konkreetse ettevõtte tegevust ja tulevikuplaane ning
 leida probleem töö koostamiseks;
teab ja tunneb kirjaliku töö koostamise ja vormistamise nõudeid:
 oskab iseseisvalt leida, analüüsida probleemi ettevõttes ja
 sõnastada töö eesmärki,
 koguda ja üldistada materjali,
 struktureerida ja sõnastada kirjalikku tööd;
 argumenteeritult esitleda koostatud lõputööd komisjonile, vastata küsimustele ja kaitsta oma seisukohti.
Õppijate hindamine: Kursuse lõpul õpilane esitab näidis lõputöö, mida hinnatakse tema vastavusest erinevatele kriteeriumitele.
Hinnatakse:
Probleemi sõnastamise ja lõputöö eesmärgi püstitamise oskust, kirjandusallikate valiku ja kasutamise oskust, lõpuöö vormistamise oskust, analüüsimise ja järelduste tegemise oskust,
esitatud ettepanekute realiseeritavust; lõputöö kaitsmise ettekannet, küsimustele vastamise ja seisukohtade kaitsmise oskust.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Kursuse koostaja on majandusainete ning arvuti- ja asjaajamisaine õpetaja, Omab kaubandus- ja pedagoogiline kõrgharidus. Esimesed e-kursused koostas 2007.-2008.a. „E-võti“ projekti raames, mis kasutab need aktiivselt omas töös praeguni. Õpetaja osales väljatöötamisel muud e-kursusi koos N.Zabegaeviga Vanker projekti raames. 2012a. viis läbi kooli metoodilisel päeval tutvuskoolitust Moodle keskkonna võimalusi kohta. Kasutab õpetamiseks järgmiseid oma kursusi: planeerimine ja juhtimine, projekti- ja müügiõpe, väikeettevõtte turundus, Step by Step, asjaajamine ettevõtjaks, väikeettevõtlus, ärieetika jm.

Läbis kaasaaegse e-õppe metoodikate arendamise ja kasutamise koolitused:
_Uued meetodid aineõpetuses; e-õpe, e-portfoolio, uus meedia, mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine. (Digitiiger, eTwinning),
_Kutseõppeasutuste õppekavade arendus. (REKK),
_E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad.
 
Hindamine (01. 03. 2013. — 15. 03. 2013.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Tingimusel, et käsitletakse erialaspetsiifilisi teemasid.
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (15. 03. 2013. — 16. 12. 2013.)
Repositooriumi sissekanne: Juhend- ja abimaterjalid väikeettevõtluse eriala lõpueksamiks.
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6741 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6741
Demo kasutaja nimi: voldemar
Demo kasutaja salasõna: sverin123
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf Juhend_lopueksamiks_esitlus.pdf Juhend_lopueksamiks_esitlus.pdf
Annotatsioon: .pdf ANNOTATSIOON_loputoo_JZa.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Ainekava_loputooKVE_JZa.pdf
 
Teine hindamine (01. 09. 2013. — 16. 12. 2013.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Jelena Zabegajeva
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: kutseõpetaja
Telefon: 372 534 068 15
 
Muudatused
Esitatud 2013-02-28 22:39 (Jelena Zabegajeva)
Taotlus 2013-02-28 22:39 (Jelena Zabegajeva)
Otsus/Põhjendus 2013-03-17 18:26 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2013-09-30 18:38 (Jelena Zabegajeva)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.