Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 02. 2011. — 01. 05. 2011.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Veebirakendused
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Arvutierialade riiklik õppekava
Moodul: 86. Veebirakendused
Mooduli maht: 2
Kursus/õpiobjekt katab täielikult mooduli teemad.
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Natalia Prishvitsyna Narva Kutseõppekeskus kutseõpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Hetkel puudub ühtne ja terviklik ja interaktiivne materjal Tarkvara arenduse tugitehnik erialal.
Antud kursusega saab täiendada õpilase erialist oskust, süstematiseerida oma teadmisi, ning arendada õppija iseseisvat õppimisoskust. Õppematerjalid on õppurile huvitavaks muudetud, kasutades pilte, õppevideosid, flash-mänge ja enesekontrolliteste.
Kursus on mõeldud eelkõige Narva Kutseõppekeskuse õhtuõppe õpilastele.
Neil on vähem auditoorset õppetööd võrreldes statsionaarse õppega, mis võib mõjutada ka õppe edukust. E-kursus tagab ka õpimaterjali kättesaadavust, mis on väga oluline, kuna õpilased tulevad erinevatest kohtadest üle Eesti ja neil ei ole alati võimalik kõikidel praktikumidel osaleda (nt töögraafiku tõttu). E-kursus võimaldab ka kiiremat tagasisidet nii õppejõult kui ka õpilaselt, motiveerib ja aitab õpilastel paremini planeerida oma õppetööd ja selle tulemuslikkust kontrollida.

Materjal esitatakse kahes keeles, vene ja eesti keeles. See motiveerib õpilasi õppima riigikeelt ja annab võimaluse õppida muidugi eesti keeles.

Loomulikult esitatakse kujul veebileht Internetis.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: 1. INTERNETITEENUSED. IP aadressid. Aadressi selgitamine. Domeeninimede süsteem.
Elektronpost, FTP, uudisgruppid, WWW teenused.

2. VEEBIRAKENDUSTE KOOSTAMISE TEHNOLOOGIAD JA VAHENDID.
Veebidokumentide koostamise põhimõtted. Veebidokumenti ülesehitus. HTML põhimõisted.. CSS kasutamine. Vormid ja CGI mõiste. CGI-protokolli tööpõhimõte. CGI-spetsifikatsioon. Andmete saamine ja edastamine servirisse. CGI-skriptid. Cookies. CGI, SCGI, FastCGI. SSI – tehnoloogia põhimõiste. Plokid veebidokumentides. Veebirakendused intranetis. ISAPI rakendused, ISAPI laiendused. Andmebaasiga veebirakenduse arhitektuur. Ühekihiline veebirakendus. Kahekihilised veebiinfosüsteemid. Kolmekihilised süsteemid. Mitmekihilised süsteemid. Rakenduse installeerimine serverisse.

3. DÜNAAMILISE VEEBIRAKENDUSE PÕHIMÕTTED. Java Script- ja CSS-vahendid
dünaamilise veebisaidi koostamiseks. Veebirakenduste programmerimise keeled. PHP üldmõisted. PHP-stsenaariumid. MySQL andmebaaside kasutamine. Turvalisuse meetodid. Rakenduskeskkonna
ASP mõiste. ASP skriptid . ASP rakendused . ASP objektid Veebirakenduse loomine XML abil.

4. VEEBIRAKENDUSTE SAADE JA TOETAMINE. Veebirakenduste ülespaneku eriomadused.
Rakenduse turvalisuse põhimõtted. SSL/TLS protokollid
Õppijate hindamine: Protsessihindamine - õpetaja valib hinnatavad õpiobjektid (kirjalikud tööd, graafilised esitlused, õpimapi koostamine, projektitöö, proovitöö jne). Hindamisel arvestatakse õppija oskust oma teadmisi kirjalikult
edastada.
Moodulite teemade õppesisu omandamist kontrollitakse mooduli lõpus kirjaliku arvestusliku tööga alljärgnevatel teemadel:
- veebirakenduste koostamise põhimõtete tundmist;
- veebirakenduse turvalisuse põhimõtete tundmist;
- veebirakenduste programmeerimise oskust;
- veebirakenduste loomise vahendite kasutamist.
Protsessihinnete ja arvestusliku töö hinde alusel pannakse välja mooduli kokkuvõttev hinne.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Autoril on loov mõtlemine, pedagoogiline töökogemus, kaasaaegste e-õppe metoodikate uurimise, arendamise ja kasutamise kogemus.
Natalia Prishvitsyna - Kõrgem pedagoogiline haridus / pedagoog, kutseõpetaja;
 
Hindamine (01. 05. 2011. — 01. 06. 2011.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: -
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (08. 06. 2011. — 31. 10. 2011.)
Repositooriumi sissekanne: Veebirakendused
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=4539 https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=4539
Demo kasutaja nimi: veebirakendused
Demo kasutaja salasõna: majtv6
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf esitlus_veebirakendused.pdf esitlus_veebirakendused.pdf
Annotatsioon: .pdf VEEBIRAKENDUSED_annotatsioon.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf VEEBIRAKENDUSED_ainekava.pdf
 
Teine hindamine (01. 10. 2011. — 01. 12. 2011.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Natalia Prishvitsyna
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: kutseõpetaja
Telefon: 53477702
 
Muudatused
Esitatud 2011-04-24 17:57 (Natalia Prishvitsyna)
Taotlus 2011-04-24 17:58 (Natalia Prishvitsyna)
Otsus/Põhjendus 2011-06-03 16:48 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2012-02-10 14:05 (Kerli Kusnets)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.