Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (31. 08. 2011. — 31. 03. 2013.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Teeme ise arvutimänge - algus
Kool: Tartu Ülikool
Ainekood: P2TP.TK.057
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 20.veebruar
 
Õppekava: gümnaasiumi riiklik õppekava
Maht: 3 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 100 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Tiina Kull Tartu Ülikool assistent
Tehniline teostus: Tartu Ülikooli Moodle'is
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Uue gümnaasiumi riikliku õppekava järgi võiks olla igal gümnaasiumi
õpilasel võimalus osaleda
valikkursusel "Rakenduste loomise ja programmeerimise alused". Kuid
igas koolis ei ole see praegu võimalik. Põhjuseid on palju -
kvalifitseeritud õpetajate puudumine, liiga väikese rühma õpilaste
huvi, mille tõttu kursust kokku ei panda, organisatoorsed probleemid,
materjalide puudumine jne. Ühe lahendusena näeb Tartu Ülikooli arvutiteaduse
instituut pakkuda sellistele koolidele võimalust, et nende õpilased
saaksid alternatiivina osaleda vastaval e-õppekursusel, mis on täies
mahus kooskõlas riikliku õppekava vastava valikkursusega. Samuti aitab
sellise kursuse läbiviimine laiendada õpilaste hulka, kes saavad juba
kooli ajal praktikas rakendada matemaatikatundides õpitud ja arendada
oma matemaatilis-loogilise mõtlemise oskust. Mis siin salata, kursuse
üks läbiviimise eesmärke on ka lootus saada tulevikus rohkem tudengeid
matemaatika-informaatikateaduskonda.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kursus kestab ühe perioodi ehk 7 nädalat Tartu Ülikooli Moodle'is.
Esmalt tuvutakse uue õppekeskkonnaga ja saadakse omavahel tuttavaks.
Tuvustan õpilastele reegleid ja nõudmisi ja arvestuse saamise
tingimusi. Igapäevaselt vastan õpilaste tekkinud küsimustele. Iga
nädal tuleb tutvuda uue materjaliga ja kohe ka õpitut rakendada oma
programmide kirjutamise näol. Õppematerjalideks on nii juhendavad,
selgitavad tekstid piltidega, kui õppevideod, kus näidatakse
programmeerimise võtteid ja uute elementide kasutamist vaadeldavas
programmeerimiskeeles. Iga teema all avatakse foorum, kuhu koonduvad
sarnased küsimused, mida kõik saavad jälgida. Kuna kursuse peateema on
programmeerimise õpetamine läbi arvutimängude kirjutamise, siis
iganädalaselt loomegi koos lihtsamaid arvutimänge nagu "Arva ära,
millist arvu ma mõtlen" kuni "Ussimänguni". Iganädalased
harjutusülesannete tulemused tuleb mulle ülevaatamiseks Moodle'isse
laadida. Iga kursusel osaleja peab kursuse jooksul ise või koos rühmaga (max 4 liiget) valima ühe mängu, mille ta iseseisvalt kursuse lõpuks peab valmis programmeerima.
Õppijate hindamine: Kursuse lõpuks saab hinde arvestatud või mitte arvestatud.
Arvestuse saamiseks on õpilane olnud aktiivne kuruse külastaja ja
laadinud iganädalased nõutavad harjutusülesanded (5 - 7 programmi)
Moodle'isse. Kodutööd vaatan läbi ja annan igale õpilasele tagasisidet
tema töö kohta. Kui kodutöö on tehtud alla 50%, tuleb töö uuesti
esitada koos minupoolsete parandustega. Kodutöödest peavad olema üles
laetud vähemalt 75% nõutavatest. Üks olulisemaid arvestuse saamise
tingimusi on lõputöö (mängu kirjutamine) teema valimine ja
selle realiseerimine viimaseks nädalaks. Kui need on kõik tehtud, saab
arvestuse kätte, vastasel korral mitte.
 
Hindamine (31. 08. 2011. — 31. 03. 2013.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: E-kursusena uus kursus
Tasu: 2200 EUR
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (31. 08. 2011. — 31. 03. 2013.)
Repositooriumi sissekanne: Teeme ise arvutimänge - algus
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf kursuse_esitlus_taotlusveebi.pdf kursuse_esitlus_taotlusveebi.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Teeme ise arvutimänge kursuse ülevaade ja kava.pdf
 
Taotluse esitaja
Nimi: Tiina Kull
E-mail: E-mail
Kool: Tartu Ülikool
Amet: assistent
Telefon: 5026292
 
Muudatused
Esitatud 2012-01-16 13:36 (Tiina Kull)
Taotlus 2012-01-26 11:05 (Tiina Kull)
Otsus/Põhjendus 2012-02-03 15:55 (Lehti Pilt)
Esitlusfail 2012-05-18 01:37 (Tiina Kull)
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.