Programmi kirjeldus

ÜLDEESMÄRK

E-õppematerjalide ja õpetajakoolituse edasiarendamise ning toetava võrgustiku toimimise tulemusena VANKeR programmis on õppijate mobiilsus ja õppeprotsessi kvaliteet kutseõppes tõusnud.


ALAEESMÄRGID

 • Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate kaasaegsete ja kvaliteetsete e-õppematerjalide väljatöötamise ja kättesaadavaks tegemise tulemusena on õppe kvaliteet kutsehariduses tõusnud.
 • E-õppe koolitusprogrammi edasiarendamise tulemusena on kasvanud kutseõppeasutuste õpetajate kompetentsus e-õppe vahendite ja võimaluste rakendamisel õppetöös.
 • E-õppe informatsiooni kättesaadavus kutseõppeasutustele ja laiemale avalikkusele on kasvanud.

TEGEVUSED

1. Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate e-õppematerjalide väljatöötamine ja kättesaadavaks tegemine lähtuvalt kaardistatud vajadustest, sh:

 • e-õppematerjalide vajaduste kaardistamine koostöös kutsehariduse sisulise arendamise programmi 2007-2013 elluviija Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskusega;
 • e-kursuste väljatöötamine ja kättesaadavaks muutmine; e-kursus sisaldab interaktiivseid elektroonilisi õppematerjale ja õppeprotsessi kirjeldust e-õppes;
 • interaktiivsete õpiobjektide väljatöötamine ja  kättesaadavaks tegemine.

2. E-õppe koolitusprogrammi edasiarendamine kutseõppeasutuste haridustehnoloogidele ja õpetajatele lähtuvalt haridustehnoloogilistest pädevustest, sh:

 • uute koolituskursuste väljatöötamine e-õppe koolitusprogrammi;
 • olemasolevate koolituskursuste uuendamine e-õppe koolitusprogrammis;
 • kutseõppeasutuste õpetajatele suunatud e-õppealaste koolituste läbiviimine, õpetajad omandavad teadmisi ja praktilisi oskusi e-õppe sisutootmiseks.

3. Teavitustegevus. E-õppe informatsiooni laialdasem levitamine kutseõppeasutustes ja ühiskonnas tervikuna, sh:

 • e-õppe uudiskirja toimetamine ja väljaandmine, kajastamaks e-õppe aktuaalseid teemasid;
 • regionaalsete e-õppe seminaride ja infopäevade läbiviimine;
 • e-õppe info- ja turundusmaterjalide koostamine ja väljaandmine.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.