Sisutootmise koosolekud

Koosolekud e-Õppe Arenduskeskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eksamikeskuse esindajate vahel.

 

 • 06. jaanuar 2011
Arutelu teemad:
 1. VANKeR programmi sisutootmise protsess (tekkinud prbleemid ja võimalikud lahendused)
 2. Koostöö lõpetamine Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega
 3. Seoses koostöö lõpetamisega sisutootmise protsessi ümberkorraldamine.

Loe koosoleku memo.

 
 • 15. september 2010
Arutelu teemad:
 1. Eksperthinnagu nõue
 2. Hindamisehtede esitamine
 3. Õppematerjalide taotluste esitamine riiklike õppekavade valikainete moodulitele
 
 • 21. juuni 2010
Arutelu teemad:
 1. Sisutootmise protsessi ajakava muutmine
 2. Kahe eksperthinnangu nõue valminud e-õppematerjalidele
 3. Juhised taotluse esitajale
 4. Mais valminud materjaldiesse muudatuste sisseviimine
 5. Parimate e-õppematerjalide väljatöötajate tunnustamine
 6. Tagasiside taotluste hindamise ja nendega seotud põhjenduste kohta
 
 • 13. jaanuar 2010 (kõikide taotluste ülevaatamiseks toimus jätkukoosolek 18. jaanuar)
Arutelu teemad:
 1. Haridustehnoloogide infopäeval esitatud küsimustele vastamine
 2. Taotluste esitamine materjalidele, mida pole tegelikult enam vaja
 3. Taotluste hindamine ja otsuste põhjendused
 4. Parimate õpiobjektide tunnustamine
 5. Infopäev VANKeR programmi sisutootmise taotluste ja materjalide hindajatele
 6. Taotlusvooru 16. september - 09. november 2009. a. otsused, põhjendused ja muudatused
 
 • 02. september 2009
Arutelu teemad:
 1. Rakvere Ametikooli e-kursuse teine hindamine
 2. E-kursuse / õpiobjekti taotluse täitmise juhised
 3. Uuendused taotluste veebis
 4. Eksperthinnangud ja organisatsiooni retsensioon
 5. Muudatused sisutootmise ajakavas
 6. Venekeelsed õppematerjalid
 7. Hinnangulehed
 8. Ettepanekud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloogilt (Varje Tipp)
 9. Muud küsimused
 
 • 18. juuni 2009
Arutelu teemad:
 1. E-kursuste ja õpiobjektide avalik esitlemine
 2. Hinnangulehed
 3. Eksperthindamine
 4. Õpetajate valmisolek ja eelteadmised e-kursuse / õpiobjekti väljatöötamiseks
 5. Repositoorium
 6. Muud küsimused: juhised taotluste veebis, sisutootmise ajakava, materjalide hindamise tulemused
 
 • 30. jaanuar 2009
Arutelu teemad:
 1. Eksamikeskuse põhjendused / tingimused
 2. Taotluste sisulised nõuded
 3. Järgmiste taotluste esitamise perioodi prioriteedid
 4. E-kursuste ja õpiobjektide avalik esitlemine

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.