Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Metallide tehnoloogia, materjalid I
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: VAA0161
Time of first run/use of the course/learning object: 2014/2015 kevadsemester
 
National curriculum: VDMR14/15
Credit points: 3 EAP
Amount of web-based activity: 50 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Mati Kirikal Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Mari-liis Kuuse Tallinna Tehnikaülikool Assistent
Technical implementation: E-kursus Moodle keskkonnas
Why is this course/module needed: Kursust loetakse tudengitele, kes õpivad erialal "laeva jõuseadmed". Kursus on auditoorset tööd toetava iseloomuga, ta sisaldab eneseteste ja koduseid töid ülesannetena. Kursus on eriti vajalik nendele üliõpilastele, kes on merel ja ei saa seetõttu auditoorsest tööst osa võtta. Kursus annab üliõpilastele algteadmised erinevatest materjalidest, nende struktuurist ning kasutusvaldkondadest. Samuti töötlemisest ja uudismaterjalidest laevaehituses. Metallide tehnoloogia, materjalid I ja selle jätk MTM II kuuluvad mõlemad laeva jõuseadmete õppekavasse.
Study process: Peamised teemad, mida käsitletakse, on materjalide struktuur, aatomehitus, materjalide füüsikalised, keemilised ja mehaanilised omadused, sh purustavad ja mittepurustavad katsed (nt teimid), metalsed materjalid ja nende sulamid, mittemetalsed materjalid ja nende sulamid, komposiitmaterjalid, pulbertehnoloogia ning laevaehitusmaterjalid. Kursuse käigus on moodle keskkonnas tudengitele ülesannete vormis kättesaadavad kõikide koduste tööde juhendid, vajadusel koos soovitusliku tiitellehe näidisega. Lisaks on seal avatud erinevad testid, mis aitavad ette valmistada kontrolltöödeks ja eksamiks. Samuti leiab moodle keskkonnast peamised harjutustunnist läbivõetud teemad ja nende kokkuvõtted pdf-formaadis. Enamik materjale on toetavad ning nende täielikuks läbitöötamiseks on siiski tarvis harjutustundides kohal viibida. Samas aitavad kõik kokkuvõtted puudujal järje peale saada ja vajadusel kordamiseks materjale leida. Kursusel kasutatakse arutelude kujul foorumeid. Ka küsimuste ja ettepanekute jaoks on avatud foorum ning samuti kasutab õppejõud foorumeid tähtsa info edastamiseks. Seda eriti juhul, kui harjutustundide vahele jääb esimese 8 nädala jooksul 2-nädalane paus ning on tarvis millelegi tähelepanu juhtida.
Evaluation of students: Auditoorne eksam annab 60% hindest. Õppijate kodused tööd (koos kontrolltöödega) annavad 40% lõpphindest, kusjuures kodused tööd tuleb esitada Moodle keskkonnas.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga.
Kvaliteedinõuetele vastavalt loodud e-kursuse puhul, kui esineb täistoetusest loobujaid, toetatakse kuni 1800€ (otsustatakse oktoobris 2015).
Salary: kuni 10tk
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Mari-liis Kuuse
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: Assistent
Contact phone: -
 
Changes
Submitted 2015-03-20 at 20:31 (Mari-liis Kuuse)
Application 2015-03-31 at 23:24 (Mati Kirikal)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:58 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).