Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Occupational Health Psychology and Quality of Working Life
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: HPP8450
Time of first run/use of the course/learning object: 2015 sügis
 
National curriculum: HVWM11/12 - Töö- ja organisatsioonipsühholoogia
Credit points: 3 EAP
Amount of web-based activity: 75 %
 
Teaching language: English
Design team:
Name School Occupation
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Karin Reinhold Tallinna Tehnikaülikool Dotsent
Technical implementation: Kursuse e-tugi on kättesaadav keskkonnas Moodle. Seal on üliõpilastele kättesaadavad loenguslaidid ja lisamaterjalid ning lingid olulistele andmebaasidele, kodulehtedele, mida kursuse ajal tudeng peaks kasutama. Oulisemad loengud salvestatakse videoloengutena ning ülejäänutest õppejõu poolt koostatud konspektmaterjalid. Harjutustundides toimuvad praktilised tööd (iseseisvad tööd, grupiarutelud, juhtumi-uuringud); suur osa neist on võimalik läbida moodle-vahendusel, mis annab võimaluse tudengil ka vajadusel väljaspool ülikooli praktilisi töid teostada ja üles laadida, kuna tegemist on rahvusvahelises õppes või Erasmus tudengitega. Kursuse vältel tuleb tudengil moodle-sse üles laadida ka iseseisev uurimistöö, mille juhend on moodle-is üleval. Kursuse lõpphindesse annab 50% kirjalik eksam (teostatakse kursuse lõpus). Moodle vahenditest kasutatakse õppeprotsessis foorumeid, videoloengute ja muude vajalike õppematerjalide üleslaadimist, teste jms.
Why is this course/module needed: Aine HPP8450 "Töötervishoiupsühholoogia ja tööelu kvaliteet "Occupational Health Psychology and Quality of Working Life" (eesti keeles "Töötervishoiupsühholoogia ja tööelu kvaliteet") on kohustusliku ainena inglisekeelses Töö- ja organisatsioonipsühholoogia õppekavas. Seda ainet valivad tihti ka Erasmus-tudengid muudelt erialadelt, kuna tööelu kvaliteet ning psühholoogilised ohutegurid tööl on aine, milles saadavad teadmisi läheb igal töötaval inimesel oma isiklikus tööelus või siis ettevõtet juhtides tarvis. Seega on kursus avatud kõigile tudengitele; ja ei ole harvad juhtumid, kui tudengid peavad mõned nädalad TTÜst eemal viibima, samas soovivad siiski oma õppetegevust aktiivselt jätkata. E-õppe toel kursus loob õppuritele selleks hea aluse; samuti on sellisel juhul õppuril võimalus interaktiivselt õppejõuga pidevalt suhelda, kuna praktiliste tööde läbivaatamine ja tagasiside andmist saab teostada ka läbi e-õppe keskkonna.
Kursuse läbimisel on tudeng võimeline tuvastama ja hindama enamikke töökeskkonnas leiduvaid psühholoogilisi ohutegureid, teab vaimse tervise edendamise viise töökohal, oskab hinnata inimfaktorist tulenevaid ohtusid ning teab, kuidas tagada kõrge produktiivsus vaimsel tööl.
Study process: Töötervishoiupsühholoogia eesmärk ja ajalugu. Seosed psühholoogiaga, tervisepsühholoogiaga, tööstus/ organisatsioonipsühholoogiaga ning töötervishoiuga. Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid e tööstressorid ja nende tagajärjed. Tööst põhjustatud tegurid ning töösuhetest põhjustatud tegurid. Tööalane kiusamine, ahistamine ja vägivald. Tööalane heaolu. Heaolu mõiste ja teooriad. Tööelu kvaliteedi mõõtmine. Tervisedendus. Praktilised tööd (enamik teemasid on kaetud võimalusega läbi viia töö moodle-keskkonnas): tööohutuskultuuri hindamine ja parandamine; vägivalla ja kiusamise juhtumite uuringud; inimvigade hindamismudelite kasutamine, ennetamise ja sekkumise juhtumi-uuringud.
Evaluation of students: Praktiliste tööde üleslaadimine moodle-keskkonda: iga töö annab teatud arv punkte lõpphindesse. Iseseisva uurimistöö (kolme teadusliku artikli retsensioon) üleslaadmine moodle-keskkonda, mis annab 10% lõpphindest. Kursus lõppeb kirjaliku eksamiga. Vajadusel võib kirjalik eksam olla ka moodle-keskkonnas läbitav.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga.
Salary: kuni 10 õppevideot
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Karin Reinhold
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: Dotsent
Contact phone: 6203961
 
Changes
Submitted 2015-03-23 at 16:15 (Karin Reinhold)
Application 2015-03-26 at 09:42 (Karin Reinhold)
Decision/Predication 2015-09-01 at 15:19 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).