Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Innovatsioon ja tootearendus
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: SKK0530
Time of first run/use of the course/learning object: sügis 2013
 
National curriculum: Väikeettevõtluse õppekava ja Meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava
Credit points: 3 EAP
Amount of web-based activity: 75 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Anu Tanila Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Olev Tõru Tallinna Tehnikaülikool lektor,
Technical implementation: HITSA Moodle e-õppe keskkonnas. Kasutatakse foorumit, õppematerjalid esitatakse pdf kujul. Oluline osa on õpitubadel, kus saab läbi viia mahukamate teemaanalüüse gruppides. Plaanis on kasutada kodutööde tegemiseks ProdPad programmi ja Meretehnika tudengite jaoks ka Desmos /Beatiful Free Math programmi.
Why is this course/module needed: Sihtrühmaks on väikeettevõtluse ning väikelaevaehituse õppekava, kuid täiendavalt toetab aine oma sisuga osaliselt turismi ja toitlustuskorralduse õppekaval õpetatavaid ained turismitoote arendus (SKK0770 – 6EAP) ja tootearendust toitlustuses (SKK0580 – 4 EAP) ja aitab kaasa viimaste nimetatud ainete mõne õpieesmärgi saavutamisele. Ainekursuse põhiosa on ristkasutatav mitmete Kuressaare kolledži õppekavade vahel, sõltumata sellest, millises vormis õppetöö toimub. Ühtne tootearenduslik baas lubab keskenduda erinevate ainekursuste raames arendatavate teenuste-toodete sisulisele ja tehnilistele üksikasjadele.

E-õppe kasutamine aines Innovatsioon ja tootearendus võimaldab kaugõppe üliõpilastele statsionaarse õppega samaväärses mahus õpet vaatamata kontakttundide 2,5 kordsest mahu erinevusele.
Aines puudub konkreetne sobiv õpik ja seepärast tuleb kasutada erinevaid veebipõhiseid materjale ja ainet toetavaid raamatuid, mille läbitöötamist toetaksid ja kontrolli võimaldaksid vastavad foorumid e-õppe keskkonnas.
Study process: Õppeaine eesmärgid: Selgitada innovatsiooni liike, kohta ja vajalikkust igapäevases majanduses, innovatsiooni tekkepõhjusi. Tutvustada tänapäeval toimivate innovaatiliste rakenduste vaatlemist ja hindamist, innovatsioonisüsteemide ja innovatsiooni juhtimist.
Õppeaines innovatsioon ja tootearendus käsitletakse järgmisi teemasid: Innovatsiooni olemus ja põhimõisted. Tehnoloogia- ja tehnikauuenduste levik. Takistused teaduse ja tehnika saavutuste juurutamisel tootmisse. Tehnoloogia siirdamise põhivormid. Uuenduste tagajärjed ja nende hindamine. Innovatsioon organisatsioonides: innovatsiooniprotsess, juhtimine toimivates firmades, innovatiivsete väikeettevõtete loomine ja strateegiliste muutustega toimetulek. Tootearenduse põhietapid - turuvõimaluste leidmine, ideede genereerimine, suure potentsiaaliga - tuumhüvede - loomine, kontseptsiooni test, toote/teenuse kujundamine ja hinnakujundus analüüs, toote kaubastamise analüüs ja planeerimine. Kursuse lõpetanu:
- saab aru innovatsiooni mõistest ja oskab seda kirjeldada;
- tunneb innovatsiooni tekkepõhjuseid ja mõjureid, innovatsiooni liike ning -süsteeme ja teab millistel juhtudel erinevaid lähenemisi rakendada;
- oskab leida ja hinnata innovatiivseid lahendusi igapäevaelus.
Evaluation of students: 50% koondhindest on võimalik saada e-õppe põhiselt, 50% koondhindest on võimalik saada eksamil.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga.
Kvaliteedinõuetele vastavalt loodud e-kursuse puhul, kui esineb täistoetusest loobujaid, toetatakse kuni 1800€ (otsustatakse oktoobris 2015).
Salary: kuni 10tk
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Olev Tõru
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: lektor,
Contact phone: 56577802
 
Changes
Submitted 2015-03-23 at 18:27 (Olev Tõru)
Application 2015-03-25 at 16:01 (Anu Tanila)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:45 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).