Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Veevarustus ja kanalisatsioon
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: RAE0040
Time of first run/use of the course/learning object: 2015 kevadsemester
 
National curriculum: RDBR06/11 Hoonete ehitus
Credit points: 4 EAP
Amount of web-based activity: 90 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Gelena Orlova Tallinna Tehnikaülikool Haridustehnoloog
Maie Trumm Tallinna Tehnikaülikool lektor
Technical implementation: Moodle keskkonnas sisaldab tekstimaterjale PDF ja HTML kujul, teste, foorumeid. Enesekontrolli testid ja kontrolltestid. Välised konsultatsioonid Skype kaudu.
Why is this course/module needed: Aine kursus on teoreetiline ja on võimalik omandada iseseisvalt. Kaugõppe auditoorsete tundide väike osakaal ainemahust.
Tudengite iseseisva töö oskuse süvendamine (päevaõppes).
Võimaldab õppuritel paremini ainega tegelemise aega planeerida.
Erandkorras ära jääva kontakttunni saab läbi viia e-õppe keskkonnas.

Study process: Kaugõppe auditoorseid tunde on semestri jooksul kokku 10.
Kursus on jaotatud kaheks mooduliks:I Moodul – Veevarustus; II Moodul – Kanalisatsioon ja asulavõrgud, Mõlemad moodulid koosnevad alateemadest.
Esimasel auditoorsel kohtumisel tutvutakse aine kursusega, kursuse läbimise reeglitega ja veebiõpikeskkonnaga. Järgnevalt toimub auditoorne ja/või veebipõhine õpe.
Veebipõhiselt toimub kursuse moodulite iga alateema teoreetilise õppematerjali iseseisev omandamine sellele järgneva enesekontrollitesti täitmisega. Kahe arvutusülesande iseseisev lahendamine õppematerjalides antud näite alusel. Kodutöö 1, Ühisveevarustussüsteem, esitada 8.nädalal. Kodutöö 2, Kinnistu veevärgi arvutus esitada 12.nädalal.
Probleemülesandele – Ette antud veevarustuse ja/või kanalisatsiooni lahendamist vajava probleemse olukorra lahendamine – lahenduse leidmine tuginedes õppematerjalidele ja/või konsulteerides foorumis kaastudengite ja õppejõuga. Probleemolukorra lahendamise ülesande esitamine 15.nädalal. Probleemi lahendamise eesmärgiks on inseneri mõttetasandi avardamine.
Kahe kontrolltöö sooritamine. I mooduli kontrolltöö, Veevarustus 10.nädalal; II mooduli kontrolltöö, Kanalisatsioon 15.nädalal. Kontrolltöö sisaldab lühivastustega ja valikvastustega küsimusi. Kursuse jooksul toimuvatel auditoorsetel kohtumistel lahendatakse kursuse teemade ja/või kodutöödega tekkinud probleeme ja küsimusi.
Kursuse lõpus toimub auditoorne probleemülesande lahenduse esitlemine ja kaitsmine arutelul.
Kursust lõpetava eksami saab sooritada auditoorselt ja/või veebipõhiselt.
Evaluation of students: Aine hinne kujuneb eksami tulemuse ning auditoorse ja veebikeskkonnas sooritatud tööde punktide kogusumma alusel.
Eksamile pääsemiseks on vajalik sooritada auditoorse ja e-õppe tegevused: lahendada arvutusülesanded, sooritada testid, läbida kointrolltööd, esitleda ja kaitsta probleemi lahendus.
Lahendatud arvutusülesannete positiivne tulemus (min. 51 punkti kumbki töö) moodustab 25% ainehindest.
Positiivselt sooritatud testid moodustavad 10% ainehindest (iga teema test üks punkt).
Positiivselt lahendatud, esitletud ja kaitstud Probleemi lahendamise ülesanne moodustab 15% ainehindest.
Lahendatud kontrolltööde positiivne tulemus (min. 51 punkti kumbki töö) moodustab 20% ainehindest.
Eksamil hinnatakse teoreetilisi teadmisi. Eksam sisaldab lühivastustega ja valikvastustega küsimusi.
Eksami tulemus moodustab 30% ainehindest.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk+1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Maie Trumm
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: lektor
Contact phone: -
 
Changes
Submitted 2015-03-24 at 15:06 (Maie Trumm)
Application 2015-03-24 at 15:15 (Maie Trumm)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:52 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).