Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Füüsikaline keemia I
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: RAK0141
Time of first run/use of the course/learning object: Kevad 2016
 
National curriculum: Kütuste tehnoloogia RDKR05/15
Credit points: 8 EAP
Amount of web-based activity: 70 %
 
Teaching language: Russian
Design team:
Name School Occupation
Gelena Orlova Tallinna Tehnikaülikool Haridustehnoloog
Antonina Zguro Tallinna Tehnikaülikool lektor
Technical implementation: Kursuse loomine toimub Moodle keskkonnas. Kursuse sees on ettenähtud loengud, harjutused ja praktikum (laboratoorsed tööd). Esitatakse kursuse ajakava, läbimise nõuded ja juhendid. Loengute materjal on esitatud teemade kaupa. Loengute materjalid on PDF-formaadis (tekstidokumendid ja esitlused). Videoloengud (raskemad teemad). Ülesanded, nende lahendamise näited (sh videod), kodutööde ülesanded (individuaalsed variandid). Laboratoorsete tööde juhendid. Laboratoorsete tööde videod (valikuliselt, tööde tulemusi analüüsivad ja vormistavad üliõpilased iseseisvalt ja esitavad õppejõule elektrooniliselt või paberkandjal protokollina). Enesekontrolli testid iga teema kohta. Kontakttundide välised konsultatsioonid Skype kaudu. Foorumid aineteemade arutlemiseks.
Why is this course/module needed: Alates 2015/2016 õa alustatakse õpetamist Kütuste tehnoloogia õppekava uue versiooni järgi. Võrreldes eelmise õppekava versiooniga on õppekava uues versioonis Füüsikalise keemia kursus jagatud kaheks kursuseks – Füüsikaline keemia I ja Füüsikaline keemia II. Füüsikaline keemia on kohustuslik aine, mis loob teoreetilise baasi keemilis-tehnoloogiliste eriainete omandamiseks, kujundab üliõpilastes loomingulist mõtteviisi erinevate erialaste probleemide ja protsesside olemuse lahtimõtestamisel.
Füüsikalise keemia I kursus on väga mahukas (8 EAP) ja keeruline. Õppetöö on organiseeritud nii statsionaarses kui ka kaugõppe vormis. Eriti vajalik on e-kursus neile, kes õpib töö kõrvalt. See e-kursus ongi mõeldud kõigepealt kaugõppijatele, kelle õppekeel on vene keel. Samuti on Füüsikalise keemia läbimine kohustuslik neile, kes astuvad magistrantuuri (Kütuste keemia ja tehnoloogia õppekava), kuid on lõpetanud sugulaseriala bakalaureuseõppes või rakenduskõrghariduse õppes ja ei ole õppinud seda ainet. Nad saavad läbida kursust iseseisvalt.
E-kursust kasutatakse ka õpetamisel õppekava vanema versiooni järgi.
Study process: Aine agregaatolekud. Gaaside segud. Termodünaamika I seadus. Termokeemia. Entroopia ja termodünaamika II seadus. Termodünaamika III seadus. Gibbsi ja Helmholtzi vabaenergia kui protsessi suuna kriteeriumid. Keemiline tasakaal. Faasitasakaal. Lahused. Lahuste kolligatiivsed omadused. P-x ja T-x diagrammid ideaallahustele. Mitteideaalsed lahused - positiivne ja negatiivne kõrvalekalle. Aseotroopsed segud. Destillatsioon, rektifikatsioon, ekstraktsioon. Elektrokeemia. Elektrolüütiliste lahuste ja sulatiste elektrijuhtivus ja selle määramine. Galvaanilised elemendid, elektroodipotentsiaalid. Elektrolüüs. Laboratoorsed tööd füüsikalis-keemiliste parameetrite (viskoossus, lahustumis-, neutralisatsiooni- ja põlemissoojus, aururõhk, dissotsiatsioonikonstant, lahuse pH, elektrijuhtivus, elektroodi potentsiaal jt) määramise kohta.
E-loengute osakaal on 75%, e-harjutuste osakaal 70% ja e-praktikumi osakaal 55%.
Kontakttundides läbitakse raskemad teemad, näidatakse ülesannete lahendamist ja teostatakse laboratoorseid töid.
Evaluation of students: Eksami eelduseks on kõikide kodutööde, testide ja kontrolltööde sooritamine, ainekavaga määratud laboratoorsete tööde teostamine ja kaitsmine. E-õppe keskkonnas sooritatud ülesannete tulemused moodustavad 40% kursuse hindest. 20% hindest annavad auditoorsed kontrolltööd (kaks tööd kursuse jooksul). Ülejäänud 40% hindest tuleb eksamiküsimuste vastamisest. Eksam koosneb kahest osast – kirjalik osa (ülesannete lahendamine) ja suuline osa (eksamiküsimustele vastamine).
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Antonina Zguro
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: lektor
Contact phone: 5388 3032
 
Changes
Submitted 2015-03-24 at 15:37 (Antonina Zguro)
Application 2015-03-25 at 08:40 (Gelena Orlova)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:57 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).