Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Tootearendus toitlustusettevõttes
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: SKK0580
Time of first run/use of the course/learning object: 2016 kevadsemester
 
National curriculum: Turismi- ja toitlustuskorraldus
Credit points: 4 EAP
Amount of web-based activity: 75 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Eeve KÄrblane Tallinna Tehnikaülikool Toiduainete tehnoloogia lektor
Anu Tanila Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Technical implementation: E-kursuse loomiseks kasutatakse HITSA Moodle keskkonda. Kasutatavad kursuse vahendid: Dokument Foto/pilt Harjutus/Ülesanne, Hüperteksti dokument (veebileht), Joonis, Slaidid, Tabel, Video, Viited. Rühma ja kodutööde tegemiseks on vaja kasutada tabeltöötluse, tekstitöötluse ja esitlusvahendeid, interneti otsinguvahendeid, grupitöö vahendeid, kui rühmatööde sooritamise digivahendeid (GoogleDocs)
Why is this course/module needed: Tootearendus toitlustusettevõttes on 7.semestri valikaine Turismi- ja toitlustuskorralduse õppekava toitlustuse suuna valinud üliõpilastele.
Teema on aktuaalne toitlustusettevõtte igapäevatöös. E-kursus võimaldab teemaga tegelda iseseisvalt ja rühmatööna süvendatult, pikema perioodi jooksul tsükliõppes.
Kogu kursuse aja jooksul on tunniplaanis 2 kokkusaamist praktikumis, ülejäänud kursuse teooria ja teadmised peavad tudengid iseseisvalt omandama. E-kursus on hea võimalus metoodiliselt esitada õppematerjali, saada tagasisidet kursuse edenemise kohta, anda kommentaare iseseisvatele töödele, korraldada rühmaarutelusid ja tähtaegade määramisega suunata õppurid pidevale tööle. Oluline on ka enesekontrolli võimalus, mida on plaanis korraldada enesetestidena.
Study process: Õpitegevus eeldab palju iseseisvat tööd ja teoreetilise materjali läbitöötamist, rühmatööna analüüside esitamist enne praktikumis osalemist.

1.Üliõpilane mõistab, toote/teenuse kvaliteedi kujunemist ning tootearendust kui protsessi; oskab määratleda ettevõtte põhitoodet ja lisateenuseid. Selleks töötab ta läbi teoreetilise materjali ja lahendab individuaalseid ülesanded.
2. Üliõpilane oskab kliendi vajadustest, soovidest tulenevalt toitlustusettevõtte toodet/teenust arendada. Selleks ta analüüsib olemasolevaid tooteid/teenuseid ja teeb ettepanekuid toidutoote tooraine, tehnoloogia ja kalkultsioonide muutmiseks.

Läbitavad teemad: toote/teenuse kompleksi analüüs; toote/teenuse kvaliteedi kujunemine; toote/teenuse elutsükli analüüs; tootearenduse etappide kavandamine.

Praktiliseks kursuse väljundiks on väikesemahulise catering-projekti teostus rühmatööna kontaktperioodil, millele eelneb praktiline katsetus laboris. Praktikumile pääsemise eelduseks on iseseisvate tööde sooritamine.
Evaluation of students: Mitteeristav hindamine (arvestus)
Hindamismeetodid:
1. kirjalik osaliselt individuaalne osalt rühmatöö ülesanded ettevõtte põhitoodete/-teenuste ja lisatoodete/-teenuste määratlemisel;
2. meeskonnatöö. Vastavalt etteantud kriteeriumitele, kliendi soovidele, arendada toodet/teenust
3.projektitöö. Vastavalt etteantud tingimustele korraldada catering teenindus.

Üliõpilane on osalenud projektitöö kõikides etappides ja esitanud kirjalikud tööd:
• planeerimisel
• teostamisel
• analüüsil
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Repository: Tootearendus toitlustusettevõttes
Course web address: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=9257 https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=9257
Presentation file: .pptx esitlus 05.11-1.pptx esitlus 05.11-1.pptx
Syllabus/Study: .doc Õpijuhis.doc
 
Author
Name: Eeve KÄrblane
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: Toiduainete tehnoloogia lektor
Contact phone: 58054248
 
Changes
Submitted 2015-03-25 at 13:24 (Eeve KÄrblane)
Application 2015-03-25 at 15:24 (Anu Tanila)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:53 (Marge Kusmin)
Presentation 2015-11-06 at 17:11 (Eeve KÄrblane)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).