Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Hüdrograafiline mõõdistamine
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: VMV0090
Time of first run/use of the course/learning object: kevad 1. poolsemester
 
National curriculum: VDVR14/15 Veeteede ohutuse korraldamine ja haldamine
Credit points: 4 EAP
Amount of web-based activity: 80 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Mati Kirikal Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Inga Zaitseva-pÄrnaste Tallinna Tehnikaülikool dotsent, Veeteede lektoraat
Technical implementation: Kursus luuakse Moodle keskkonda. E-kursuse jaoks luuakse pdf formaadis õppematerjalid. Õppematerjalide toetamiseks valmistatakse õppevideod erinevate hüdrograafiliste mõõdistusvahendite ning andmetöötluse tarkvara kasutamise kohta. Videod valmistatakse inglise keeles eesti subtiitritega. Tudengite teadmiste kinnistamiseks valmistatakse ülesanded ja vastavad juhised, enesekontrolli testid ning foorumi arutelu.
Why is this course/module needed: E-kursuse loomine on VDVR õppekava inglise keelele üleviimise esimeseks sammuks. Hüdrograafia eriala on väga spetsiifiline, kuid vajalik nii Eestis, kui ka rahvusvahelisel tasemel. TTÜ Eesti Mereakadeemia on ainuke asutus regioonis, mis pakub hüdrograafia eriala õpet. E-kursuse loomine võimaldab nii Eesti tudengitel, kui ka välistudengitel läbida interaktiivselt ainet "Hüdrograafiline mõõdistamine", mis on VDVR õppekava üheks põhiliseks aineks. 20% aine mahust moodustavad praktilised tööd TTÜ Eesti Mereakadeemia simulaatori keskuses, ülejäänud osa toimub e-keskkonnas.
Study process: Tudengid loevad õppematerjalid, mis laetakse Moodle keskkonda ülesse. Samuti vaatavad tudengid samal teemal toetavaid õppevideosi (videod valmistatakse inglise keeles eesti subtiitritega). Iga teema kohta peab tudeng läbima testi (kasutades HotPotatoes teste). Kursuse raames on ettenähtud kaks iseseisvat tööd, mille juhised ja toetatavad materjalid lisatakse Moodle’sse. Samuti peavad tudengid õpipäevikut, kus teevad oma sissekandeid loengute kohta, ning õppejõud annab oma kommentaarid ja tagasiside individuaalselt. Peale teoreetilise osa teevad tudengid praktilist tööd simulaatoril (TTÜ Eesti Mereakadeemia hoones). Kõik testid, harjutused ja iseseisvad tööd koos toetavate materjalidega valmistatakse nii inglise keeles, kui ka eesti keeles. Välistudengitele, kes ei saa füüsiliselt osaleda praktilistel simulatori harjutustel on planeeritud interaktiivselt osaleda loengutel, kasutades Echo360 või BigBlueButton
Õppeprotsessi jooksul läbitakse järgmised teemad: hüdrograafia olemus, hüdrograafiliste tööde eesmärk ja sisu, kohamäärangu meetodid ja põhimõtted, merepõhja pinnamoe mõõdistamise seadmed, sügavuste määramise põhimõtted ja meetodid, mõõdistustulemuste töötlemine ja analüüs.
Õppeprotsess koosneb suures osas iseseisvas töös loodava e-materjali põhjal. Tudengid saavad regulaarset tagasisidet nii iseseivate tööde kui ka testide kohta. Kõigi ülesannete kohta saab tudeng pidada sidet õppejõuga, saades tema käest täiendavaid juhiseid või tagasisidet tehtu kohta.
Evaluation of students: Kursus lõpeb hindelise arvestusega. Kursuse edukaks lõpetamiseks, peavad kursusel osalejad sooritama kõik testid miinimum 50% ulatuses, samuti tuleb ära teha kaks iseseisvad tööd ning läbida praktilised harjutused simulaatoril.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Inga Zaitseva-pÄrnaste
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: dotsent, Veeteede lektoraat
Contact phone: 55536549
 
Changes
Submitted 2015-03-25 at 14:16 (Inga Zaitseva-pÄrnaste)
Application 2015-03-25 at 14:16 (Inga Zaitseva-pÄrnaste)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:57 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).