Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Statistika
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: TES0020
Time of first run/use of the course/learning object: 2016 kevadsemester
 
National curriculum: TABB02; HAAB02
Credit points: 6 EAP
Amount of web-based activity: 70 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Kaja Lutsoja Tallinna Tehnikaülikool lektor
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Technical implementation: Õppetöö on jaotatud kuueteistkümnele õppenädalale ning toimub auditoorselt ja Moodle keskkonnas. Üliõpilasele on Moodles kättesaadavad loenguslaidid, täiendav lugemismaterjal, praktikumides kasutatavd ülesanded koos õpijuhistega, vastavalt käsitletavale teemale lingid videoloengutele või interaktiivsetele demodele, õpijuhised, iga nädalaselt lisatakse loengumaterjalid ja ülesannete näited ning valikvastustega enesekontrollitestid või ülesanded. Õppetööd puututav jooksev informatsioon (ruumide muutus, meeldetuletused tööde esitamise kohta jne)edastatakse samuti Moodle kaudu. Kasutatavad vahendid: foorum, enesekontrolli testid, kontrolltööde üleslaadimine, tagasiside soorituste kohta, grupitöö vahendid, loengumaterjalid, õpijuhised, videomaterjalid.
Why is this course/module needed: Statistika ainekursuse näol on tegemist suhteliselt mahuka ainega, mille kuulajaskond on väga erineva ettevalmistuse ning eelteadmiste tasemega. Üliõpilaste arv antud õppeaines on orienteeruvalt 200-230. E-õppe keskkond võimaldab suures voorus otstarbekamalt õppetööd korraldada ja anda tekkinud küsimustele operatiivsemalt tagasisidet. Õppematerjalide koostamisel ja õpitegevuste planeerimisel on lähtutud seisukohast, et üliõpilaste õpiharjumised ja teadmiste tase on erinevad ning aine omandamisel on vajalik pakkuda mitmekülgseid õppimisvõimalusi, mis vastaksid üliõpilaste vajadustele. Kasutatavate õppematerjalide hulk on suhteliselt suur ning arvestades kuulajaskonna suurust ei ole võimalik teha üliõpilastele õpikutena kättesaadavaks kõiki vajalikke õppematerjale (kombineerida tuleb mitmeid erinevaid õpikuid, mille hulgas on ka mitmed võõrkeelsed).
Õppetöö toimub päevasel ajal ja tööpäeviti, mis sageli muudab probleemseks õppetöös osalemise kaugõppe vormis alustanud või ülikooli kõrvalt tööl käivate üliõpilaste jaoks. E-kursus teeb õppetöö paindlikumaks, sest võimaldab õppida sobival ajal ja sobiva tempoga. E-õppe toel läbiviidav ainekursus loob üliõpilastele võimaluse praktilise vajaduse korral ka väljaspool ülikooli teadmisi omandada ja töid teostada juhul, kui iganädalaselt ei saa tundidest osa võtta. Ka on sellisel juhul õppuril võimalus interaktiivselt õppejõuga pidevalt suhelda, kuna praktiliste tööde läbivaatamine ja tagasiside andmine teostatakse läbi Moodle-keskkonna. Antud ainekursuse läbimine on üliõpilastele vajalik teadmiste edukaks omandamiseks teiste ainekursuste raames ning uurimistööde ja lõputöö koostamisel.
Study process: Aine annab teadmisi ja oskusi kvantitatiivsete analüüsimeetodite kasutamise võimalustest praktikas ning erinevates uuringutes. Peale ainekursuse läbimist peavad üliõpilased:
· omama ülevaadet statistika teooriast;
· omama teadmisi ja praktilise töö kogemust kirjeldava statistika põhiliste meetodite kasutamisest;
· oskama kasutada statistilisi abivahendeid järelduste tegemisel;
· oskama aru saada publitseeritud statistilisest informatsioonist.
Käsitletavad teemad: statistika aine ja meetodid; andmeanalüüsis kasutatavad põhimõisted; andmete kogumine, statistiline vaatlus; keskmised; varieerumine ja variatsiooninäitarvud; tähtsamad tõenäosusjaotused; nähtustevahelised seosed (korrelatsioon- ja regressioonanalüüs); aegridade analüüs; seoste hindamine aegridade puhul; indeksiteooria; väljavõtteline vaatlus ja hinnangud; hüpoteeside kontroll; dispersioonanalüüs.
Evaluation of students: Üliõpilase koondhinne antud ainekursuse lõppedes kujuneb kolme kontrolltöö, rühmatöö ja kirjaliku eksami tulemuste põhjal. Hinde kujunemisel on olulises mahus arvestatud üliõpilase pidevat tööd semesti jooksul. Iga kontrolltöö annab koondhindesse 10 protsenti, rühmatöö 10 protsenti ja eksam 60 protsenti. Kontrolltööde lahendused ja rühmatööd tuleb üles laadida Moodle keskkonnas. Lisaks on üliõpilastel võimalik koguda aktiivse õppetöös osalemise eest lisapunkte. Aktiivse õppetöös osalemisena käsitletakse osalemist foorumis vastates teiste üliõpilaste poolt tõstatatud ainet puudutavatele küsimustele või kommenteerides postitatud rühmatöid, samuti enesekontrollitestide täitmist. Õppejõu poolne tagasiside andmine kontrolltöödele ja rühmatööle toimub Moodle keskkonnas.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Repository: Statistika
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Kaja Lutsoja
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: lektor
Contact phone: 6204059
 
Changes
Submitted 2015-03-25 at 13:55 (Kaja Lutsoja)
Application 2015-03-25 at 13:55 (Kaja Lutsoja)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:54 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).