Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Makroökonoomika põhikursus
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: TET0020
Time of first run/use of the course/learning object: 2016.a. kevadsemester
 
National curriculum: Kaks õppekava: Rakenduslik majandusteadus ja Ärindus
Credit points: 6 EAP
Amount of web-based activity: 75 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Avo Org Tallinna Tehnikaülikool lektor
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Technical implementation: Planeeritavad vahendid Moodles: juhendid, slaidid, loengukonspektid, seletav sõnastik, interaktiivsed mudelid, harjutustunni ülesanded, kontrolltestid/tunnikontrollid, foorumid, hindajaraport, kursuse (uus) disain.
Why is this course/module needed: 1) kohustuslik õppeaine kahes õppekavas: rakenduslik majandusteadus ja ärindus;
2) eeldusaine õppeainetele TET0030 ja TET0040;
3) makroökonoomika vooruloengud toimuvad kõikidele õpperühmadele samaaegselt, see tähendab 160-le kuni 190-le üliõpilasele ühes voorus;
4) aines puuduvad nii eestikeelne nõuetele vastav kaasaegne põhiõpik kui ka uuendatud makroökonoomika harjutusülesannete kogu;
5) e-õppe keskkonnas on võimalik teha tunnikontrolle/teste;
6) e-õppe keskkonda saab laadida põhikursust toetavaid lisamaterjale, sh statistilised materjalid, artiklid (päevakohastel, aktuaalsetel teemadel), interaktiivsed mudelid, videod.
7) rühmatöö ettekannete hindamine kaasüliõpilaste poolt.
Study process: Auditoorne õppetöö toimub loengute ja harjutustundidena (seminaridena). Moodle keskkonnas sooritatakse teste/tunnikontrolle nii jooksva teadmiste kontrolli kui ka enesekontrolli eesmärgil. Moodle keskkonda laetakse üles lisaks põhimaterjalidele (loenguslaidid, loengukonspekt, harjutustunni ülesanded) ka lisamaterjale, mis toetavad üliõpilaste iseseisvat õppimist. Näiteks viited (lingid), interaktiivsed mudelid, videod, seletav sõnastik jms.
Teemad: makroökonoomika aine ja makroökonoomilised põhinäitajad; koguprodukt ja rahvatulu, Cobb-Douglase tootmisfunktsioon; raha ja inflatsioon; kommertspanganduse osa majanduses; rahapoliitika alused; avatud majandus; töötus; Solow kasvumudeli arendused: kapitali akumulatsioon ja rahvastiku kasv, majanduskasv ja tehnoloogia; majandusfluktuatsioonid; kogunõudlus ja kogupakkumine; IS-LM mudeli ülesehitus ning rakendused; väike avatud majandus ja Mundell-Flemingi mudel; kogupakkumine ja inflatsiooni ning töötuse kompromiss; stabilisatsioonipoliitikad, tarbimine; investeerimine; makromudelite järeldusi ning põhilised lahendamata küsimused makroökonoomikas.
Evaluation of students: Hindamismeetodid on tunnikontrollid (testid), millest vähemalt pooled toimuvad Moodle keskkonnas (kokku 14 jooksvat tunnikontrolli, millest lõpphinde kujunemisel võetakse arvesse neli), kaks kontrolltööd; rühmatöö ettekanne ja diskussioon ning koondeksam.
Toimub eristav hindamine: 15% lõpphindest annavad neli paremat tunnikontrolli, 20% kõrgema punktisummaga kontrolltöö, rühmatöö esitluse ja diskussiooni osakaal on 5% ning kirjalikul eksamitööl 60%.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Repository: Makroökonoomika põhikursus
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Avo Org
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: lektor
Contact phone: 6204063
 
Changes
Submitted 2015-03-25 at 13:15 (Avo Org)
Application 2015-03-25 at 13:15 (Avo Org)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:55 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).