Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Õpingukorraldus
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: VAY0510
Time of first run/use of the course/learning object: 2015/2016 sügissemester
 
National curriculum: VDKR; VDSR; VDLR; VDMR; VDTR; VDVR
Credit points: 1 EAP
Amount of web-based activity: 80 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Heili Kangust Tallinna Tehnikaülikool õppekvaliteedispetsialist
Mati Kirikal Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Tiina Lesnikowicz Tallinna Tehnikaülikool õppetöökorraldaja
Technical implementation: E-kursus, mis on loodud Moodle keskkonnas pakutavaid erinevaid võimalusi kasutades, nende hulgas foorum rühmatöödeks, vestlused, testid nii enesekontrolliks kui lõpparvestuse tarvis, sõnastik mõistete jaoks, tagasiside kursusele. Luuakse nii audio kui videomaterjale kursuse läbimiseks.
Why is this course/module needed: Õppeaine Õpingukorraldus on kohustuslik kõigis Eesti Mereakadeemia õppekavades. Kursus on plaanitud osaliselt e-õppes. See võimaldab kursusel osalejal korduvalt üle vaadata vajalikku ja huvipakkuvat, samas pakkudes enesetestide, vestluste ja foorumite kaudu tuge. Eesmärk omaette on ka rühmatööde kaudu esmakursuslaste hulgas soodustada rühmatunde tekkimist ja omavahel suhtlemist.
Kursuse eesmärk on rakenduskõrghariduse esimesele kursusele selgitada kõrgharidussüsteemi Eestis, õppekorralduse reegleid, anda ülevaade ülikooli struktuurist, üliõpilase õigustest ja kohustustest ning toetada üliõpilast õppetööga seotud info leidmisel.
Study process: Kursus on plaanis üles ehitada kronoloogiliselt, alustades sisseastumisest, ning seejärel käsitleda erinevaid teemasid vastavalt sellele, kuidas need võiksid päevakorda tulla üliõpilase õpingute käigus. Esimesel kohtumisel tutvustada kooli kodulehte ning võtmeisikuid, esmaselt vajalikku infot ning õppeprotsessi kõrgkoolis üldiselt. Edaspidi tehakse iga teema kohta sissejuhatus ja tutvustus, ning seejärel esitatakse probleem, mille lahendamise käigus töörühmades õpitakse tundma õppekorralduslike dokumente, kooli kodulehte, seadusandlust, kaasüliõpilasi. Kursuse lõppedes on üliõpilastel võimalus jääda läbitud kursuse kasutajaks, et edaspidiste õpingute käigus vajadusel taas vadata üle esitatud materjale.
Teemad, mida käsitletakse: TTÜ ja Eesti Mereakadeemia missioon ja visioon; ülikool ja selle struktuuriüksused; õppekorralduse põhimõisted; õppekava ja õppeaine; õppetegevuse korraldamine ja õpingute arvestamine; õpingukava koostamine; tunniplaan; eksamite ja arvestuste korraldus; akadeemiline kalender; akadeemiline puhkus, akadeemiline liikumine, eksmatrikuleerimine; stipendiumid ja toetused; praktika; õppimine külalisüliõpilasena; raamatukogu kasutamine; lõpetamistingimused; üliõpilase õigused ja kohustused; varasemate õpingute arvestamine.
Evaluation of students: Kursus lõpeb testiga, millele pääsemise eelduseks on piisavalt aktiivne osalemine kursuse töös. Piisavaks aktiivsuseks kursuse töös loetakse kursusel püstitatud ülesannete lahendamises osalemine vähemalt 80% ulatuses.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk+ 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Heili Kangust
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: õppekvaliteedispetsialist
Contact phone: 6135511
 
Changes
Submitted 2015-03-25 at 11:47 (Heili Kangust)
Application 2015-03-25 at 11:47 (Heili Kangust)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:52 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).