Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Operations Management
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: TMK2190
Time of first run/use of the course/learning object: 2016 kevad
 
National curriculum: TVTB12/12
Credit points: 6 EAP
Amount of web-based activity: 80 %
 
Teaching language: English
Design team:
Name School Occupation
Jelena HartŠenko Tallinna Tehnikaülikool lektor
Aleksandr Miina Tallinna Tehnikaülikool Dotsent, õppetooli hoidja
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Technical implementation: Kursus luuakse e-õppe keskkonnas Moodle. Õppetöö toimub auditoorselt ning e-õpe keskkonnas. Õppematerjalid on jagatud 16. nädalaks. Kursuse sissejuhatavas plokkis on õpijuhis. Iga nädal sisaldab loengumaterjali (ppt või pdf), ülesannete lahendamise näiteid (juhend ja/või videojuhend iseseisvalt õppimiseks), interaktiivseid juhendmaterjale, enesekontrolltesti ja koduseid ülesandeid. Kursuse lõpus on kontrolltöö TTÜ arvutiklassis (praktiliste ülesannete lahendamine kalkulaatoriga ja/või MS Exceliga, otsustamispuu koostamine tasuta lisamooduliga DesicionTree). Vastused saab üleslaadida Moodle keskkonda. Essee esitamine toimub e-õpe keskonnas Moodle. Rühmade moodustamine ja rühmatöö esitamine toimub ka Moodles. Töö käigus tekkivaid probleeme saab esitada Moodle vaba foorumis, rühmatöö arutelus. Õppija tagasiside kursusele kogumine toimub Moodles. Hinnete ja automaatne tagasiside toimub kasutades hinnete tabelit e-õpe keskkonnas Moodles.
Why is this course/module needed: Kursus on kohustuslik õppekavas „Rahvusvaheline ärikorraldus“. Õppetöö toimub inglise keeles. Kursusel on palju üliõpilasi vahetusprogrammi Erasmus kaudu. Kuna enamasti õpivad välistudengid (ligikaudu 90), kellel emakeel ei ole inglise, seepärast tuleb kasutada erinevaid veebipõhiseid materjale, erinevaid ainet toetavaid teadusartikleid ja interaktiivseid juhendmaterjale. E-kursuse oluliseks lisandväärtuseks on võimalus tutvuda materjalidega mitmekordselt ja võimaldab õppida sobiva tempoga ja sobival ajal. See teeb õppetöö paindlikumaks. Enesekontrolltestid soodustavad aktiivset õppimist. E-kursus võimaldab juhendajale vastata foorumis esitatud küsimustele, vaadata läbi ja anda tagasisidet rühmatöödele ja esseele. E-kursus võimaldab koostada Hindajaraportit ja õppija näeb enda hindeid ja automaatset tagasisidet. Kuna e-kursusel luuakse rühmad, siis õppejõud saab hinnata eraldi rühmasid ka.
Study process: Õppeaine eesmärkideks on:
• anda ülevaade tootmise juhtimise süsteemidest, ettevõtte strateegilisest planeerimisest, näidata peamised tootmistegevuse näitajad ja neid analüüsida.
• Käsitleda ja anda ülevaade järgmistest teemadest: tootmise ja materjali planeerimine, lao töö organiseerimine, tehniliste muudatuste juhtimine, prognoosimine, simulatsioon, otsustusteooria, kulusäästlik tootmine.
• Kursuse eduka läbimise tulemusel suudab üliõpilane lahendada erinevaid otsustamisülesandeid, kasutades operatsioonijuhtimise meetodeid.
Evaluation of students: 1. Essee. Moodustab 15% lõpptulemusest.
2. Rühmatöö. Presentatsioon vabalt valitud teemal, mis on seotud uue tööga või teenusega. Moodustab 20% lõpptulemusest.
3. Aktiivne osalemine (osalemine foorumis, enesekontrolltesti sooritamine annavad teatud arv punkte). Moodustavad 5% lõpptulemusest.
4. Kirjalik eksam, sisaldab kõike õppimise väljundeid. Tudengid saavad ettevalmistamise küsimused. Annab maksimum 60% lõpptulemusest.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 600€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10 tk + 600€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Repository: Operations Management
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Jelena HartŠenko
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: lektor
Contact phone: -
 
Changes
Submitted 2015-03-25 at 10:06 (Jelena HartŠenko)
Application 2015-03-25 at 10:09 (Jelena HartŠenko)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:48 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).