Kasutustingimused

Kasutustingimused

 1. Mõisted
  1. E-ope.ee – e-õppe materjalide hoidmise keskkond (edaspidi Keskkond).
  2. Haldaja - Hariduse Infotehnoloogia SA (edaspidi HITSA), kes pakub Keskkonna kasutamise võimalust.
  3. Kasutaja - e-ope.ee keskkonnas õppematerjalide hoidmiseks kasutajakonto (edaspidi Konto) loonud füüsiline isik.
  4. Asutus – haridusasutus, kes on taotlenud õppematerjalide loomise rahastust HITSAlt ja kelle nimel Kasutaja on Keskkonnas õppematerjalid avaldanud.

 

 1. Üldist
  1. E-ope.ee kasutamise all mõeldakse eelkõige, kuid mitte ainult, Kasutaja poolt Konto loomist ja keskkonna võimaluste kasutamist.
  2. Asutuse/Kasutaja õppematerjalide haldamine on võimalik üksnes läbi Kasutaja personaalse ja isiku tuvastamist võimaldava Konto. Konto loomisel ja Keskkonda sisenemisel on võimalik Kasutaja autentimine ID-kaardiga.
  3. Teenuse Konto loomine on Asutusele/Kasutajale tasuta.

 

 1. E-ope.ee konto loomine ja kustutamine
  1. Konto loomine on vajalik keskkonda õppematerjali lisamiseks. Olemasolevate materjalide vaatamine on võimalik ilma Kontot loomata.
  2. Konto loomiseks on vajalik sisestada keskkonda oma ees- ja perekonnanimi ning Asutus, kui keskkonda lisatakse materjale Asutuse nimel.
  3. Kasutajal on õigus igal hetkel esitada HITSA-le taotlus oma Konto kustutamiseks esitades sellesisulise taotluse e-postile: e-ope@hitsa.ee.
  1. HITSA kustutab Konto, kui Kontoga ei ole seotud HITSA poolt struktuurfondide vahenditest toetatud materjale. Kui Konto on seotud mõne HITSA poolt toetatud õppematerjaliga, on Konto kustutamine võimalik peale struktuurfondide kasutamist reguleerivatest õigusaktidest tulenevate materjalide avalikkusele kättesaadavaks tegemise kohustuse tähtaja möödumist (tähtaeg on reeglina sätestatud õppematerjali loomise lepingus).

 

 1. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus
  1. Kasutaja vastutab oma Kontole lisatud isikuandmete õigsuse ning täiendavate isikuandmete eest.
  2. Konto kasutamisel kohustub Kasutaja tegema kõik endast oleneva, et välistada kolmandate isikute ligipääs oma Kontole.
  3. Võimaliku ohu korral kohustub Kasutaja võtma viivitamatult tarvitusele meetmed, et vältida kolmandate isikute ligipääs Kontole (ID-Kaardi peatamine jms). Samuti tuleb tekkinud ohu korral teavitada Teenuse kasutajatuge e-posti teel e-ope@hitsa.ee.
  4. Konto loomisel ja Teenuse kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad takistada HITSA-l Teenuse osutamist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuste tuvastamisel on HITSA-l õigus piirata Kasutaja ligipääsu Teenusele.
  5. Keelatud tegevuste all peetakse silmas muuhulgas, kuid mitte ainult, Teenuse ülekoormamist päringutega, ebaturvalise/ebaseadusliku sisu lisamist süsteemi, esinemist teise isikuna, autoriõiguste rikkumist, teiste Kasutajate Kontodele ligipääsu üritamine mistahes viisil, tahtlikult möödaminek või selle üritamine piirangutest seoses juurdepääsuga Teenusele, vm etteheidetav käitumine või sellisele käitumisele kaasa aitamine Kasutaja poolt.
  6. Registreerudes Kasutajaks nõustub Kasutaja saama e-posti teel Teenusega seotud teateid.
  7. Asutus/Kasutaja vastutavad keskkonda lisatud materjalide seadusele vastavuse, mh autoriõigusi ja isikuandmete kaitse valdkoda reguleerivate õigusaktidega kooskõlalisuse eest.

 

 1. HITSA õigused, kohustused ja vastutus
  1. HITSA-l on õigus teha Tingimustes ühepoolselt muudatusi teavitades sellest Kasutajaid ja Asutusi HITSA veebilehe ja/või e-ope.ee-s toodud e-posti teel.
  2. E-ope.ee on majutatud HITSA poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites.
  3. E-ope.ee, serverite ja andmebaasi tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.
  4. Hoolduste läbiviimiseks rakendatakse hooldusaknaid, mille kohta tuuakse täpsem teave aadressil e-ope.ee. Hooldusakende ajal on Teenuse kasutamine tõkestatud või piiratud.
  5. HITSA ei vastuta Kasutajate poolt e-ope.ee sisestatud andmete ja üleslaaditud materjalide sisu eest.
  6. HITSA ei vastuta Teenuse tõrgete eest, mis on põhjustatud HITSA kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.

 

 1. Isikuandmete kaitse
  1. HITSA töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid vaid Kasutajatele Kontode loomise võimaldamiseks ja Asutusele teenuse osutamise tagamiseks vajalikus ulatuses.
  2. Teenuse paremaks ja efektiivsemaks pakkumiseks kasutab Teenus veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid, mis sisaldavad: Kasutaja IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, viiteallikat, külastuse pikkust, lehevaateid ja veebisaidi navigeerimisteid, samuti teavet teenuse kasutuse ajastuse, sageduse ja mudeli kohta. Küpsised ei sisalda üldjuhul andmeid, mille põhjal oleks võimalik Kasutaja isikut tuvastada, kuid Kasutaja poolt salvestatud isikuandmed võivad olla seotud küpsistega ning nende kaudu on võimalik seostada Kasutaja tegevus veebilehitsejas Kasutaja isikuga.
  3. HITSA ei avalda isikuandmeid, kui andmete avaldamise nõue ei tulene õigusaktidest.
  4. Kasutajal on võimalik näha kõiki enda e-ope.ee-s sisalduvaid isikuandmeid igal hetkel oma Konto andmete osas.
  5. HITSA võib töödelda kõiki Teenuses sisalduvaid isikuandmeid Teenuse kasutajatoe pakkumiseks, Teenuse analüüsimiseks.
  6. Võimalikust andmelekkest teavitab HITSA 72 tunni jooksul kõiki Kasutajaid oma veebilehel www.hitsa.ee, Teenuse avalehel ning e-ope.ee-s toodud e-posti teel isikuid, keda andmeleke puudutas või võis puudutada. Lisaks teavitab HITSA Riigi Infosüsteemi Ametit ja Andmekaitse Inspektsiooni kohase intsidentiraportite vormi kaudu. HITSA võtab lisaks koheselt kasutusele kõik abinõud, et välistada lekkinud andmete kasutamine mistahes moel teenuse kasutajate vastu.

 

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemise küsimustega pöörduge: andmekaitse@hitsa.ee

 

HITSA asukoht ja kontaktid:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Akadeemia tee 21/ 1 ( IV korrus)

12618 Tallinn, EESTI

 

T: (+372) 628 5802

F: (+372) 628 5803

E: info@hitsa.ee


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.