Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Keemia alused
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: YKI0020
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: sügis 2015
 
Õppekava: KAOB02/14
Maht: 5 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Meeskonna liikmed puuduvad
Tehniline teostus: e-kursus on loodud e-õppe keskkonnas Moodle ning selles on kasutatud Moodle vahendeid ja tegevusi õppijate aktiveerimiseks. Loodav e-kursus on auditoorset õppetööd toetav, kuid kavas on dubleerida auditooriumis toimuvad tegevused nende üliõpilaste jaoks, kes mingil põhjusel ei saa auditoorses tegevuses osaleda. Lisaks materjalidele ja loengusalvestustele (Echo360) on plaanis luua kuni 100 õppevideot/animatsiooni erinevate katsete selgitamiseks ning neid toetavad enesetestid.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Lisaks auditoorsete tegevuste dubleerimisele (Echo360 salvestused) on e-kursus osa õppeprotsessist, mis toetab õppijate tegevusi auditoorsete kohtumiste vahepealsel perioodil. Loodaval e-kursusel on õppeprotsessi toetavad abimaterjalid (õpijuhis, tegevuskava), õppematerjalid (tekstid, videod), enesetestid ja foorumid teadmiste kinnistamiseks ning suhtlemiseks.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Aine ja selle mõõtmine. Mool, mooli mõiste kasutamine keemilistes arvutustes. Keemilised reaktsioonid, arvutused reaktsioonivõrrandi alusel. Aine olekud: gaasid, vedelikud, tahked kehad; faasisiirded, lahused. Lahuste koostise arvutused. Aatomi ehitus, selle seos keemiliste elementide perioodilisuse süsteemiga. Keemiline side, molekulide kuju, molekulidevahelised jõud. Termokeemia, keemilise termodünaamika, tasakaalu ja kineetika alused. Elektrokeemia alused.
Õppijate hindamine: Teadmiste kontrollimine toimub mitmes etapis.
Enne kursuse algust toimub tasemetest (ning järeltest), mille edukalt sooritanud (min 4 pt) pääsevad kursusele.
Kursuse jooksul toimub kirjalik kontrolltöö ning kursuse läbimiseks on vaja sooritada kirjalik eksam.
Tasemetest määrab hinde 10% ulatuses, Kontrolltöö 30 % ulatuses. Kursuse lõpus on kirjalik eksam, mis määrab hinde ülejäänud 60 % ulatuses.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 600€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 600€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Marge Kusmin
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: haridustehnoloogiakeskuse juhataja
Telefon: 5068010
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-19 16:55 (Marge Kusmin)
Taotlus 2015-03-31 17:36 (Marge Kusmin)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:49 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.