Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Kaasaegsed tekstiilmaterjalid - Modern Textile Materials
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: KMT0440
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: Kevadsemester 2016
 
Õppekava: Tehnology of Wood and Plastic
Maht: 6 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Inglise
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Heljut Kalda Tallinna Tehnikakõrgkool dotsent
Tiia Plamus Tallinna Tehnikaülikool lektor
Tehniline teostus: E-kursus HITSA Moodle keskkonnas sisaldab rohke pildimaterjaliga ja muude erinevate lisadega loengumaterjale, teste, referaadi ja ettekande koostamise juhendi, praktiliste tööde juhendid, foorumit õppetöös ette tulevate küsimuste lahendamiseks.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Üliõpilaste arv antud kursusel on ligikaudu 25. Aine on kohustuslik rahvusvahelisel magistriõppekaval „Technology of wood and plastic“. E-õppe keskkond on hea võimalus mahukate õppematerjalide kättesaadavaks tegemisel. E-õppe keskkond pakub ka palju võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks, näiteks erinevate testide läbiviimine ning interaktiivsed loengumaterjalid (sisaldavad palju videosid ning viiteid erinevatele internetiallikatele). E-õppe keskkond hõlbustab üliõpilaste iseseisvate tööde esitamist ja kontrollimist. Kuna õppetöö toimub inglise keeles, mis pole üldjuhul üliõpilaste emakeel, siis aitab e-õppe konspektide iseseisev läbitöötamine kinnistada loengus edasiantud teadmisi. Õppeaine eesmärgid: Anda ülevaade erinevatest kaasaegsetest tekstiilmaterjalidest ning nende valmistusmeetoditest. Tutvustada kõrgsuutlikke kiudusid ja nende rakendusi. Anda ülevaade inteltekstiilmaterjalidest ja nende kasutusvaldkondadest. Tutvustada kaasaegsete tekstiilmaterjalide rakendusvaldkondi: sport, kaitserõivastus, meditsiin, erinevad tööstuslikud ja tehnilised tekstiilid jm.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Tegevused auditoorses õppes: loengud, diskussioonid, praktiliste tööde sooritamine ja kaitsmine, suulised ettekanded, grupitööd, eksam. Tegevused e-õppe keskkonnas: e-testide sooritamine, õppeaine e-konspektidega tutvumine, kirjalike tööde ja laboratoorsete protokollide esitamine, e-õppe keskkond sisaldab ka üldisi juhendeid õppetööks (tegevuskava ja õpijuhis) ning erinevaid lisaallikaid teadmiste hankimiseks. E-õppe keskkond toetab erinevaid auditoorseid tegevusi vajalike lisamaterjalidega. Üliõpilaste teadmisi kontrollitakse testide sooritamisel, referaadi/ettekande koostamisel ning esitamisel ja eksamil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus: Sissejuhatus tekstiilmaterjalidesse. Kaasaegsed tekstiilmaterjalide valmistamise meetodid (lausmaterjalid, liitmaterjalid jm). Uudsed tekstiilmaterjalide viimistlusmeetodid. Kõrgsuutlikud kiud: ehitus, saamine ja omadused (aramiidkiud, geelkedratud kõrgsuutlik polüetüleenkiud, süsinikkiud jm.). Kõrgsuutlike kiudude kasutamine erirõivaste valmistamisel. Inteltekstiilmaterjalid ja nende kasutamine. Komposiitmaterjalides kasutatavad tekstiilkiud ja tekstiilmaterjalid. Pehme mööbli tööstuses kasutatavad tekstiilmaterjalid ja nahk. Kaasaegsete tekstiilmaterjalide erinevad kasutusvaldkonnad: sport ja rekreatsioon, tööstuslikud ja tehnilised tekstiilid, kaitserõivastus, meditsiinilised tekstiilid jm.
Õppijate hindamine: E-testid moodustavad lõpphindest 20%. Praktilised ja iseseisvad tööd moodustavad lõpphindest 30%. Kursuse lõpus on eksam kogu semestri jooksul õpitud materjali ulatuses, mis määrab lõpphinde kujunemise 50% ulatuses.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Repositooriumi sissekanne: Kaasaegsed tekstiilmaterjalid - Modern Textile Materials
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Tiia Plamus
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor
Telefon: 56211653
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-20 15:36 (Tiia Plamus)
Taotlus 2015-03-20 15:36 (Tiia Plamus)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:56 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.