Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Occupational Health Psychology and Quality of Working Life
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: HPP8450
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2015 sügis
 
Õppekava: HVWM11/12 - Töö- ja organisatsioonipsühholoogia
Maht: 3 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Inglise
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Karin Reinhold Tallinna Tehnikaülikool Dotsent
Tehniline teostus: Kursuse e-tugi on kättesaadav keskkonnas Moodle. Seal on üliõpilastele kättesaadavad loenguslaidid ja lisamaterjalid ning lingid olulistele andmebaasidele, kodulehtedele, mida kursuse ajal tudeng peaks kasutama. Oulisemad loengud salvestatakse videoloengutena ning ülejäänutest õppejõu poolt koostatud konspektmaterjalid. Harjutustundides toimuvad praktilised tööd (iseseisvad tööd, grupiarutelud, juhtumi-uuringud); suur osa neist on võimalik läbida moodle-vahendusel, mis annab võimaluse tudengil ka vajadusel väljaspool ülikooli praktilisi töid teostada ja üles laadida, kuna tegemist on rahvusvahelises õppes või Erasmus tudengitega. Kursuse vältel tuleb tudengil moodle-sse üles laadida ka iseseisev uurimistöö, mille juhend on moodle-is üleval. Kursuse lõpphindesse annab 50% kirjalik eksam (teostatakse kursuse lõpus). Moodle vahenditest kasutatakse õppeprotsessis foorumeid, videoloengute ja muude vajalike õppematerjalide üleslaadimist, teste jms.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Aine HPP8450 "Töötervishoiupsühholoogia ja tööelu kvaliteet "Occupational Health Psychology and Quality of Working Life" (eesti keeles "Töötervishoiupsühholoogia ja tööelu kvaliteet") on kohustusliku ainena inglisekeelses Töö- ja organisatsioonipsühholoogia õppekavas. Seda ainet valivad tihti ka Erasmus-tudengid muudelt erialadelt, kuna tööelu kvaliteet ning psühholoogilised ohutegurid tööl on aine, milles saadavad teadmisi läheb igal töötaval inimesel oma isiklikus tööelus või siis ettevõtet juhtides tarvis. Seega on kursus avatud kõigile tudengitele; ja ei ole harvad juhtumid, kui tudengid peavad mõned nädalad TTÜst eemal viibima, samas soovivad siiski oma õppetegevust aktiivselt jätkata. E-õppe toel kursus loob õppuritele selleks hea aluse; samuti on sellisel juhul õppuril võimalus interaktiivselt õppejõuga pidevalt suhelda, kuna praktiliste tööde läbivaatamine ja tagasiside andmist saab teostada ka läbi e-õppe keskkonna.
Kursuse läbimisel on tudeng võimeline tuvastama ja hindama enamikke töökeskkonnas leiduvaid psühholoogilisi ohutegureid, teab vaimse tervise edendamise viise töökohal, oskab hinnata inimfaktorist tulenevaid ohtusid ning teab, kuidas tagada kõrge produktiivsus vaimsel tööl.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Töötervishoiupsühholoogia eesmärk ja ajalugu. Seosed psühholoogiaga, tervisepsühholoogiaga, tööstus/ organisatsioonipsühholoogiaga ning töötervishoiuga. Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid e tööstressorid ja nende tagajärjed. Tööst põhjustatud tegurid ning töösuhetest põhjustatud tegurid. Tööalane kiusamine, ahistamine ja vägivald. Tööalane heaolu. Heaolu mõiste ja teooriad. Tööelu kvaliteedi mõõtmine. Tervisedendus. Praktilised tööd (enamik teemasid on kaetud võimalusega läbi viia töö moodle-keskkonnas): tööohutuskultuuri hindamine ja parandamine; vägivalla ja kiusamise juhtumite uuringud; inimvigade hindamismudelite kasutamine, ennetamise ja sekkumise juhtumi-uuringud.
Õppijate hindamine: Praktiliste tööde üleslaadimine moodle-keskkonda: iga töö annab teatud arv punkte lõpphindesse. Iseseisva uurimistöö (kolme teadusliku artikli retsensioon) üleslaadmine moodle-keskkonda, mis annab 10% lõpphindest. Kursus lõppeb kirjaliku eksamiga. Vajadusel võib kirjalik eksam olla ka moodle-keskkonnas läbitav.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga.
Tasu: kuni 10 õppevideot
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Karin Reinhold
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: Dotsent
Telefon: 6203961
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-23 16:15 (Karin Reinhold)
Taotlus 2015-03-26 09:42 (Karin Reinhold)
Otsus/Põhjendus 2015-09-01 15:19 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.