Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Innovatsioon ja tootearendus
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: SKK0530
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: sügis 2013
 
Õppekava: Väikeettevõtluse õppekava ja Meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava
Maht: 3 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Anu Tanila Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Olev Tõru Tallinna Tehnikaülikool lektor,
Tehniline teostus: HITSA Moodle e-õppe keskkonnas. Kasutatakse foorumit, õppematerjalid esitatakse pdf kujul. Oluline osa on õpitubadel, kus saab läbi viia mahukamate teemaanalüüse gruppides. Plaanis on kasutada kodutööde tegemiseks ProdPad programmi ja Meretehnika tudengite jaoks ka Desmos /Beatiful Free Math programmi.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Sihtrühmaks on väikeettevõtluse ning väikelaevaehituse õppekava, kuid täiendavalt toetab aine oma sisuga osaliselt turismi ja toitlustuskorralduse õppekaval õpetatavaid ained turismitoote arendus (SKK0770 – 6EAP) ja tootearendust toitlustuses (SKK0580 – 4 EAP) ja aitab kaasa viimaste nimetatud ainete mõne õpieesmärgi saavutamisele. Ainekursuse põhiosa on ristkasutatav mitmete Kuressaare kolledži õppekavade vahel, sõltumata sellest, millises vormis õppetöö toimub. Ühtne tootearenduslik baas lubab keskenduda erinevate ainekursuste raames arendatavate teenuste-toodete sisulisele ja tehnilistele üksikasjadele.

E-õppe kasutamine aines Innovatsioon ja tootearendus võimaldab kaugõppe üliõpilastele statsionaarse õppega samaväärses mahus õpet vaatamata kontakttundide 2,5 kordsest mahu erinevusele.
Aines puudub konkreetne sobiv õpik ja seepärast tuleb kasutada erinevaid veebipõhiseid materjale ja ainet toetavaid raamatuid, mille läbitöötamist toetaksid ja kontrolli võimaldaksid vastavad foorumid e-õppe keskkonnas.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Õppeaine eesmärgid: Selgitada innovatsiooni liike, kohta ja vajalikkust igapäevases majanduses, innovatsiooni tekkepõhjusi. Tutvustada tänapäeval toimivate innovaatiliste rakenduste vaatlemist ja hindamist, innovatsioonisüsteemide ja innovatsiooni juhtimist.
Õppeaines innovatsioon ja tootearendus käsitletakse järgmisi teemasid: Innovatsiooni olemus ja põhimõisted. Tehnoloogia- ja tehnikauuenduste levik. Takistused teaduse ja tehnika saavutuste juurutamisel tootmisse. Tehnoloogia siirdamise põhivormid. Uuenduste tagajärjed ja nende hindamine. Innovatsioon organisatsioonides: innovatsiooniprotsess, juhtimine toimivates firmades, innovatiivsete väikeettevõtete loomine ja strateegiliste muutustega toimetulek. Tootearenduse põhietapid - turuvõimaluste leidmine, ideede genereerimine, suure potentsiaaliga - tuumhüvede - loomine, kontseptsiooni test, toote/teenuse kujundamine ja hinnakujundus analüüs, toote kaubastamise analüüs ja planeerimine. Kursuse lõpetanu:
- saab aru innovatsiooni mõistest ja oskab seda kirjeldada;
- tunneb innovatsiooni tekkepõhjuseid ja mõjureid, innovatsiooni liike ning -süsteeme ja teab millistel juhtudel erinevaid lähenemisi rakendada;
- oskab leida ja hinnata innovatiivseid lahendusi igapäevaelus.
Õppijate hindamine: 50% koondhindest on võimalik saada e-õppe põhiselt, 50% koondhindest on võimalik saada eksamil.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga.
Kvaliteedinõuetele vastavalt loodud e-kursuse puhul, kui esineb täistoetusest loobujaid, toetatakse kuni 1800€ (otsustatakse oktoobris 2015).
Tasu: kuni 10tk
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Olev Tõru
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor,
Telefon: 56577802
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-23 18:27 (Olev Tõru)
Taotlus 2015-03-25 16:01 (Anu Tanila)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:45 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.