Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Veevarustus ja kanalisatsioon
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: RAE0040
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2015 kevadsemester
 
Õppekava: RDBR06/11 Hoonete ehitus
Maht: 4 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 90 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Gelena Orlova Tallinna Tehnikaülikool Haridustehnoloog
Maie Trumm Tallinna Tehnikaülikool lektor
Tehniline teostus: Moodle keskkonnas sisaldab tekstimaterjale PDF ja HTML kujul, teste, foorumeid. Enesekontrolli testid ja kontrolltestid. Välised konsultatsioonid Skype kaudu.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Aine kursus on teoreetiline ja on võimalik omandada iseseisvalt. Kaugõppe auditoorsete tundide väike osakaal ainemahust.
Tudengite iseseisva töö oskuse süvendamine (päevaõppes).
Võimaldab õppuritel paremini ainega tegelemise aega planeerida.
Erandkorras ära jääva kontakttunni saab läbi viia e-õppe keskkonnas.

Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kaugõppe auditoorseid tunde on semestri jooksul kokku 10.
Kursus on jaotatud kaheks mooduliks:I Moodul – Veevarustus; II Moodul – Kanalisatsioon ja asulavõrgud, Mõlemad moodulid koosnevad alateemadest.
Esimasel auditoorsel kohtumisel tutvutakse aine kursusega, kursuse läbimise reeglitega ja veebiõpikeskkonnaga. Järgnevalt toimub auditoorne ja/või veebipõhine õpe.
Veebipõhiselt toimub kursuse moodulite iga alateema teoreetilise õppematerjali iseseisev omandamine sellele järgneva enesekontrollitesti täitmisega. Kahe arvutusülesande iseseisev lahendamine õppematerjalides antud näite alusel. Kodutöö 1, Ühisveevarustussüsteem, esitada 8.nädalal. Kodutöö 2, Kinnistu veevärgi arvutus esitada 12.nädalal.
Probleemülesandele – Ette antud veevarustuse ja/või kanalisatsiooni lahendamist vajava probleemse olukorra lahendamine – lahenduse leidmine tuginedes õppematerjalidele ja/või konsulteerides foorumis kaastudengite ja õppejõuga. Probleemolukorra lahendamise ülesande esitamine 15.nädalal. Probleemi lahendamise eesmärgiks on inseneri mõttetasandi avardamine.
Kahe kontrolltöö sooritamine. I mooduli kontrolltöö, Veevarustus 10.nädalal; II mooduli kontrolltöö, Kanalisatsioon 15.nädalal. Kontrolltöö sisaldab lühivastustega ja valikvastustega küsimusi. Kursuse jooksul toimuvatel auditoorsetel kohtumistel lahendatakse kursuse teemade ja/või kodutöödega tekkinud probleeme ja küsimusi.
Kursuse lõpus toimub auditoorne probleemülesande lahenduse esitlemine ja kaitsmine arutelul.
Kursust lõpetava eksami saab sooritada auditoorselt ja/või veebipõhiselt.
Õppijate hindamine: Aine hinne kujuneb eksami tulemuse ning auditoorse ja veebikeskkonnas sooritatud tööde punktide kogusumma alusel.
Eksamile pääsemiseks on vajalik sooritada auditoorse ja e-õppe tegevused: lahendada arvutusülesanded, sooritada testid, läbida kointrolltööd, esitleda ja kaitsta probleemi lahendus.
Lahendatud arvutusülesannete positiivne tulemus (min. 51 punkti kumbki töö) moodustab 25% ainehindest.
Positiivselt sooritatud testid moodustavad 10% ainehindest (iga teema test üks punkt).
Positiivselt lahendatud, esitletud ja kaitstud Probleemi lahendamise ülesanne moodustab 15% ainehindest.
Lahendatud kontrolltööde positiivne tulemus (min. 51 punkti kumbki töö) moodustab 20% ainehindest.
Eksamil hinnatakse teoreetilisi teadmisi. Eksam sisaldab lühivastustega ja valikvastustega küsimusi.
Eksami tulemus moodustab 30% ainehindest.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk+1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Maie Trumm
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-24 15:06 (Maie Trumm)
Taotlus 2015-03-24 15:15 (Maie Trumm)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:52 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.