Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Operations Management
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: TMK2190
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2016 kevad
 
Õppekava: TVTB12/12
Maht: 6 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 80 %
 
Õpetamise keel: Inglise
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Jelena HartŠenko Tallinna Tehnikaülikool lektor
Aleksandr Miina Tallinna Tehnikaülikool Dotsent, õppetooli hoidja
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Tehniline teostus: Kursus luuakse e-õppe keskkonnas Moodle. Õppetöö toimub auditoorselt ning e-õpe keskkonnas. Õppematerjalid on jagatud 16. nädalaks. Kursuse sissejuhatavas plokkis on õpijuhis. Iga nädal sisaldab loengumaterjali (ppt või pdf), ülesannete lahendamise näiteid (juhend ja/või videojuhend iseseisvalt õppimiseks), interaktiivseid juhendmaterjale, enesekontrolltesti ja koduseid ülesandeid. Kursuse lõpus on kontrolltöö TTÜ arvutiklassis (praktiliste ülesannete lahendamine kalkulaatoriga ja/või MS Exceliga, otsustamispuu koostamine tasuta lisamooduliga DesicionTree). Vastused saab üleslaadida Moodle keskkonda. Essee esitamine toimub e-õpe keskonnas Moodle. Rühmade moodustamine ja rühmatöö esitamine toimub ka Moodles. Töö käigus tekkivaid probleeme saab esitada Moodle vaba foorumis, rühmatöö arutelus. Õppija tagasiside kursusele kogumine toimub Moodles. Hinnete ja automaatne tagasiside toimub kasutades hinnete tabelit e-õpe keskkonnas Moodles.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Kursus on kohustuslik õppekavas „Rahvusvaheline ärikorraldus“. Õppetöö toimub inglise keeles. Kursusel on palju üliõpilasi vahetusprogrammi Erasmus kaudu. Kuna enamasti õpivad välistudengid (ligikaudu 90), kellel emakeel ei ole inglise, seepärast tuleb kasutada erinevaid veebipõhiseid materjale, erinevaid ainet toetavaid teadusartikleid ja interaktiivseid juhendmaterjale. E-kursuse oluliseks lisandväärtuseks on võimalus tutvuda materjalidega mitmekordselt ja võimaldab õppida sobiva tempoga ja sobival ajal. See teeb õppetöö paindlikumaks. Enesekontrolltestid soodustavad aktiivset õppimist. E-kursus võimaldab juhendajale vastata foorumis esitatud küsimustele, vaadata läbi ja anda tagasisidet rühmatöödele ja esseele. E-kursus võimaldab koostada Hindajaraportit ja õppija näeb enda hindeid ja automaatset tagasisidet. Kuna e-kursusel luuakse rühmad, siis õppejõud saab hinnata eraldi rühmasid ka.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Õppeaine eesmärkideks on:
• anda ülevaade tootmise juhtimise süsteemidest, ettevõtte strateegilisest planeerimisest, näidata peamised tootmistegevuse näitajad ja neid analüüsida.
• Käsitleda ja anda ülevaade järgmistest teemadest: tootmise ja materjali planeerimine, lao töö organiseerimine, tehniliste muudatuste juhtimine, prognoosimine, simulatsioon, otsustusteooria, kulusäästlik tootmine.
• Kursuse eduka läbimise tulemusel suudab üliõpilane lahendada erinevaid otsustamisülesandeid, kasutades operatsioonijuhtimise meetodeid.
Õppijate hindamine: 1. Essee. Moodustab 15% lõpptulemusest.
2. Rühmatöö. Presentatsioon vabalt valitud teemal, mis on seotud uue tööga või teenusega. Moodustab 20% lõpptulemusest.
3. Aktiivne osalemine (osalemine foorumis, enesekontrolltesti sooritamine annavad teatud arv punkte). Moodustavad 5% lõpptulemusest.
4. Kirjalik eksam, sisaldab kõike õppimise väljundeid. Tudengid saavad ettevalmistamise küsimused. Annab maksimum 60% lõpptulemusest.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 600€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10 tk + 600€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Repositooriumi sissekanne: Operations Management
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Jelena HartŠenko
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-25 10:06 (Jelena HartŠenko)
Taotlus 2015-03-25 10:09 (Jelena HartŠenko)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:48 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.