Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Makroökonoomika põhikursus
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: TET0020
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2016.a. kevadsemester
 
Õppekava: Kaks õppekava: Rakenduslik majandusteadus ja Ärindus
Maht: 6 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Avo Org Tallinna Tehnikaülikool lektor
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Tehniline teostus: Planeeritavad vahendid Moodles: juhendid, slaidid, loengukonspektid, seletav sõnastik, interaktiivsed mudelid, harjutustunni ülesanded, kontrolltestid/tunnikontrollid, foorumid, hindajaraport, kursuse (uus) disain.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: 1) kohustuslik õppeaine kahes õppekavas: rakenduslik majandusteadus ja ärindus;
2) eeldusaine õppeainetele TET0030 ja TET0040;
3) makroökonoomika vooruloengud toimuvad kõikidele õpperühmadele samaaegselt, see tähendab 160-le kuni 190-le üliõpilasele ühes voorus;
4) aines puuduvad nii eestikeelne nõuetele vastav kaasaegne põhiõpik kui ka uuendatud makroökonoomika harjutusülesannete kogu;
5) e-õppe keskkonnas on võimalik teha tunnikontrolle/teste;
6) e-õppe keskkonda saab laadida põhikursust toetavaid lisamaterjale, sh statistilised materjalid, artiklid (päevakohastel, aktuaalsetel teemadel), interaktiivsed mudelid, videod.
7) rühmatöö ettekannete hindamine kaasüliõpilaste poolt.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Auditoorne õppetöö toimub loengute ja harjutustundidena (seminaridena). Moodle keskkonnas sooritatakse teste/tunnikontrolle nii jooksva teadmiste kontrolli kui ka enesekontrolli eesmärgil. Moodle keskkonda laetakse üles lisaks põhimaterjalidele (loenguslaidid, loengukonspekt, harjutustunni ülesanded) ka lisamaterjale, mis toetavad üliõpilaste iseseisvat õppimist. Näiteks viited (lingid), interaktiivsed mudelid, videod, seletav sõnastik jms.
Teemad: makroökonoomika aine ja makroökonoomilised põhinäitajad; koguprodukt ja rahvatulu, Cobb-Douglase tootmisfunktsioon; raha ja inflatsioon; kommertspanganduse osa majanduses; rahapoliitika alused; avatud majandus; töötus; Solow kasvumudeli arendused: kapitali akumulatsioon ja rahvastiku kasv, majanduskasv ja tehnoloogia; majandusfluktuatsioonid; kogunõudlus ja kogupakkumine; IS-LM mudeli ülesehitus ning rakendused; väike avatud majandus ja Mundell-Flemingi mudel; kogupakkumine ja inflatsiooni ning töötuse kompromiss; stabilisatsioonipoliitikad, tarbimine; investeerimine; makromudelite järeldusi ning põhilised lahendamata küsimused makroökonoomikas.
Õppijate hindamine: Hindamismeetodid on tunnikontrollid (testid), millest vähemalt pooled toimuvad Moodle keskkonnas (kokku 14 jooksvat tunnikontrolli, millest lõpphinde kujunemisel võetakse arvesse neli), kaks kontrolltööd; rühmatöö ettekanne ja diskussioon ning koondeksam.
Toimub eristav hindamine: 15% lõpphindest annavad neli paremat tunnikontrolli, 20% kõrgema punktisummaga kontrolltöö, rühmatöö esitluse ja diskussiooni osakaal on 5% ning kirjalikul eksamitööl 60%.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Repositooriumi sissekanne: Makroökonoomika põhikursus
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Avo Org
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor
Telefon: 6204063
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-25 13:15 (Avo Org)
Taotlus 2015-03-25 13:15 (Avo Org)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:55 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.