Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Tootearendus toitlustusettevõttes
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: SKK0580
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2016 kevadsemester
 
Õppekava: Turismi- ja toitlustuskorraldus
Maht: 4 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Eeve KÄrblane Tallinna Tehnikaülikool Toiduainete tehnoloogia lektor
Anu Tanila Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Tehniline teostus: E-kursuse loomiseks kasutatakse HITSA Moodle keskkonda. Kasutatavad kursuse vahendid: Dokument Foto/pilt Harjutus/Ülesanne, Hüperteksti dokument (veebileht), Joonis, Slaidid, Tabel, Video, Viited. Rühma ja kodutööde tegemiseks on vaja kasutada tabeltöötluse, tekstitöötluse ja esitlusvahendeid, interneti otsinguvahendeid, grupitöö vahendeid, kui rühmatööde sooritamise digivahendeid (GoogleDocs)
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Tootearendus toitlustusettevõttes on 7.semestri valikaine Turismi- ja toitlustuskorralduse õppekava toitlustuse suuna valinud üliõpilastele.
Teema on aktuaalne toitlustusettevõtte igapäevatöös. E-kursus võimaldab teemaga tegelda iseseisvalt ja rühmatööna süvendatult, pikema perioodi jooksul tsükliõppes.
Kogu kursuse aja jooksul on tunniplaanis 2 kokkusaamist praktikumis, ülejäänud kursuse teooria ja teadmised peavad tudengid iseseisvalt omandama. E-kursus on hea võimalus metoodiliselt esitada õppematerjali, saada tagasisidet kursuse edenemise kohta, anda kommentaare iseseisvatele töödele, korraldada rühmaarutelusid ja tähtaegade määramisega suunata õppurid pidevale tööle. Oluline on ka enesekontrolli võimalus, mida on plaanis korraldada enesetestidena.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Õpitegevus eeldab palju iseseisvat tööd ja teoreetilise materjali läbitöötamist, rühmatööna analüüside esitamist enne praktikumis osalemist.

1.Üliõpilane mõistab, toote/teenuse kvaliteedi kujunemist ning tootearendust kui protsessi; oskab määratleda ettevõtte põhitoodet ja lisateenuseid. Selleks töötab ta läbi teoreetilise materjali ja lahendab individuaalseid ülesanded.
2. Üliõpilane oskab kliendi vajadustest, soovidest tulenevalt toitlustusettevõtte toodet/teenust arendada. Selleks ta analüüsib olemasolevaid tooteid/teenuseid ja teeb ettepanekuid toidutoote tooraine, tehnoloogia ja kalkultsioonide muutmiseks.

Läbitavad teemad: toote/teenuse kompleksi analüüs; toote/teenuse kvaliteedi kujunemine; toote/teenuse elutsükli analüüs; tootearenduse etappide kavandamine.

Praktiliseks kursuse väljundiks on väikesemahulise catering-projekti teostus rühmatööna kontaktperioodil, millele eelneb praktiline katsetus laboris. Praktikumile pääsemise eelduseks on iseseisvate tööde sooritamine.
Õppijate hindamine: Mitteeristav hindamine (arvestus)
Hindamismeetodid:
1. kirjalik osaliselt individuaalne osalt rühmatöö ülesanded ettevõtte põhitoodete/-teenuste ja lisatoodete/-teenuste määratlemisel;
2. meeskonnatöö. Vastavalt etteantud kriteeriumitele, kliendi soovidele, arendada toodet/teenust
3.projektitöö. Vastavalt etteantud tingimustele korraldada catering teenindus.

Üliõpilane on osalenud projektitöö kõikides etappides ja esitanud kirjalikud tööd:
• planeerimisel
• teostamisel
• analüüsil
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Repositooriumi sissekanne: Tootearendus toitlustusettevõttes
Kursuse/õpiobjekti aadress: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=9257 https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=9257
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pptx esitlus 05.11-1.pptx esitlus 05.11-1.pptx
Ainekava/Õpijuhis: .doc Õpijuhis.doc
 
Taotluse esitaja
Nimi: Eeve KÄrblane
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: Toiduainete tehnoloogia lektor
Telefon: 58054248
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-25 13:24 (Eeve KÄrblane)
Taotlus 2015-03-25 15:24 (Anu Tanila)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:53 (Marge Kusmin)
Esitlusfail 2015-11-06 17:11 (Eeve KÄrblane)
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.