Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Statistika
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: TES0020
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2016 kevadsemester
 
Õppekava: TABB02; HAAB02
Maht: 6 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 70 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Kaja Lutsoja Tallinna Tehnikaülikool lektor
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Tehniline teostus: Õppetöö on jaotatud kuueteistkümnele õppenädalale ning toimub auditoorselt ja Moodle keskkonnas. Üliõpilasele on Moodles kättesaadavad loenguslaidid, täiendav lugemismaterjal, praktikumides kasutatavd ülesanded koos õpijuhistega, vastavalt käsitletavale teemale lingid videoloengutele või interaktiivsetele demodele, õpijuhised, iga nädalaselt lisatakse loengumaterjalid ja ülesannete näited ning valikvastustega enesekontrollitestid või ülesanded. Õppetööd puututav jooksev informatsioon (ruumide muutus, meeldetuletused tööde esitamise kohta jne)edastatakse samuti Moodle kaudu. Kasutatavad vahendid: foorum, enesekontrolli testid, kontrolltööde üleslaadimine, tagasiside soorituste kohta, grupitöö vahendid, loengumaterjalid, õpijuhised, videomaterjalid.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Statistika ainekursuse näol on tegemist suhteliselt mahuka ainega, mille kuulajaskond on väga erineva ettevalmistuse ning eelteadmiste tasemega. Üliõpilaste arv antud õppeaines on orienteeruvalt 200-230. E-õppe keskkond võimaldab suures voorus otstarbekamalt õppetööd korraldada ja anda tekkinud küsimustele operatiivsemalt tagasisidet. Õppematerjalide koostamisel ja õpitegevuste planeerimisel on lähtutud seisukohast, et üliõpilaste õpiharjumised ja teadmiste tase on erinevad ning aine omandamisel on vajalik pakkuda mitmekülgseid õppimisvõimalusi, mis vastaksid üliõpilaste vajadustele. Kasutatavate õppematerjalide hulk on suhteliselt suur ning arvestades kuulajaskonna suurust ei ole võimalik teha üliõpilastele õpikutena kättesaadavaks kõiki vajalikke õppematerjale (kombineerida tuleb mitmeid erinevaid õpikuid, mille hulgas on ka mitmed võõrkeelsed).
Õppetöö toimub päevasel ajal ja tööpäeviti, mis sageli muudab probleemseks õppetöös osalemise kaugõppe vormis alustanud või ülikooli kõrvalt tööl käivate üliõpilaste jaoks. E-kursus teeb õppetöö paindlikumaks, sest võimaldab õppida sobival ajal ja sobiva tempoga. E-õppe toel läbiviidav ainekursus loob üliõpilastele võimaluse praktilise vajaduse korral ka väljaspool ülikooli teadmisi omandada ja töid teostada juhul, kui iganädalaselt ei saa tundidest osa võtta. Ka on sellisel juhul õppuril võimalus interaktiivselt õppejõuga pidevalt suhelda, kuna praktiliste tööde läbivaatamine ja tagasiside andmine teostatakse läbi Moodle-keskkonna. Antud ainekursuse läbimine on üliõpilastele vajalik teadmiste edukaks omandamiseks teiste ainekursuste raames ning uurimistööde ja lõputöö koostamisel.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Aine annab teadmisi ja oskusi kvantitatiivsete analüüsimeetodite kasutamise võimalustest praktikas ning erinevates uuringutes. Peale ainekursuse läbimist peavad üliõpilased:
· omama ülevaadet statistika teooriast;
· omama teadmisi ja praktilise töö kogemust kirjeldava statistika põhiliste meetodite kasutamisest;
· oskama kasutada statistilisi abivahendeid järelduste tegemisel;
· oskama aru saada publitseeritud statistilisest informatsioonist.
Käsitletavad teemad: statistika aine ja meetodid; andmeanalüüsis kasutatavad põhimõisted; andmete kogumine, statistiline vaatlus; keskmised; varieerumine ja variatsiooninäitarvud; tähtsamad tõenäosusjaotused; nähtustevahelised seosed (korrelatsioon- ja regressioonanalüüs); aegridade analüüs; seoste hindamine aegridade puhul; indeksiteooria; väljavõtteline vaatlus ja hinnangud; hüpoteeside kontroll; dispersioonanalüüs.
Õppijate hindamine: Üliõpilase koondhinne antud ainekursuse lõppedes kujuneb kolme kontrolltöö, rühmatöö ja kirjaliku eksami tulemuste põhjal. Hinde kujunemisel on olulises mahus arvestatud üliõpilase pidevat tööd semesti jooksul. Iga kontrolltöö annab koondhindesse 10 protsenti, rühmatöö 10 protsenti ja eksam 60 protsenti. Kontrolltööde lahendused ja rühmatööd tuleb üles laadida Moodle keskkonnas. Lisaks on üliõpilastel võimalik koguda aktiivse õppetöös osalemise eest lisapunkte. Aktiivse õppetöös osalemisena käsitletakse osalemist foorumis vastates teiste üliõpilaste poolt tõstatatud ainet puudutavatele küsimustele või kommenteerides postitatud rühmatöid, samuti enesekontrollitestide täitmist. Õppejõu poolne tagasiside andmine kontrolltöödele ja rühmatööle toimub Moodle keskkonnas.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Repositooriumi sissekanne: Statistika
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Kaja Lutsoja
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor
Telefon: 6204059
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-25 13:55 (Kaja Lutsoja)
Taotlus 2015-03-25 13:55 (Kaja Lutsoja)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:54 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.