Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Toitlustusettevõtete seadmed
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: SKK0610
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2015/16 kevadsemester
 
Õppekava: Turismi- ja toitlustuskorraldus, Väikeettevõtlus
Maht: 4 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Anu Tanila Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Maret Õunpuu Tallinna Tehnikaülikool lektor
Tehniline teostus: E-kursus HITSA Moodle keskkonnas. 1.Joonistatakse köökide tehnoloogilised skeemid, kasutades Metoskitchenplanneri programmi. (www.metos.com). Lisaks valmib programmi kasutusjuhend üliõpilastele. Skeemide koostamist kasutavad õppijad ainetöös. 2.Koostatakse pilttestid toitlustusettevõtte seadmete tundmise kohta, tagasiside saamiseks. Pilttestides kasutatakse autori pildistatud ja töödeldud fotosid seadmetest. 3.Lisatakse autori koostatud ja seadmete tootjate videod köögiseadmetega tutvumiseks ja nende juurde enesekontrolliküsimused.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: 1. Kursus võimaldab kinnistada loengutes läbitud materjale, sooritada iseseisvaid, rühma- ja paaritöid etteantud teemadel, esitada õppijate poolt tehtud individuaalsed tööd.
2. Kursuse materjale kasutades saavad õppetöös osaleda ka need õppijad, kes mingitel põhjustel auditoorses töös ei osale.
3. E-kursus on õppijale oluline et valmistuda aine praktikumideks (testid ja enesekontrolliküsimused vastatud).
4. Töökoormuse hajutamiseks võimaldab e-kursus jälgida ainetöö kujunemist samm-sammult vastavalt etteantud mallile ja tähtaegadele.
5. E-kursuse sidumine ainetega. Loodud materjale saab kasutada ainetes a)Toiduvalmistamise tehnoloogia 2 (SKK0651) – toitude valmistamiseks vajalike seadmete ja töövahendite planeerimine ja otstarbe selgitamine, b) Restoraniteenindus (SKK0640) – saalitööks vajalike seadmete ja töövahendite planeerimine ja otstarbe selgitamine
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: E-kursuse eesmärgiks on toetada õppijat teadmiste omandamisel (suur)köögiseadmete valimisel erinevateks köögi- ja saalitoiminguteks. Läbi kursuse on võimalik tutvuda seadmete ehitusega ja kasutamisvõimalustega ning ohutustehnikaga nendega töötamisel. Õppijad analüüsivad seadmete jagunemist köögi eri osade vahel vastavalt tehnoloogilisele otstarbele.

Aine TOITLUSTUSETTEVÕTETE SEADMED õppeprotsess toimub nii auditoorselt, praktikumides kui ka iseseisva tööna e-kursusel. Igas teemas on e-kursusel vaja esitada vähemalt üks iseseisev kodutöö, mis võib olla koostatud kas individuaalse, paaritöö või rühmatööna.
Foorumites toimub kodutööde arutelu.

Kursuse teemadeks on:
Gaasiseadmed
Ettevalmistusseadmed
Grillseadmed
Kuumseadmed
Külmseadmed
Tehnoloogilised liinid
Nõudepesuseadmed
Väljastusseadmed
Köökide ja seadmete planeerimise põhimõtted. Äriplaan
Ainetöö koostamine
Õppijate hindamine: Kursus hinnatakse mitteeristavalt. Kursus on arvestatud kui e-kursuse iseseisvad tööd, enesekontrollitestid, vahehindamine ja ainetöö ning praktilised ülesanded, on positiivselt sooritatud.

1.Praktilised ülesanded seadmete käsitlemisel. Praktiline töö. Vastavalt piletile kirjeldab üliõpilane erinevat tüüpi köögiseadmete ehitust, töökorda seadmist, töötamist seadmega ning ohutustehnikat. Demonstreerib töötamist seadmega. Vastab küsimustele seadmete töö kohta.
2. Ainetöö – köögiseadmete skeemi koostamine. Õppija koostab kirjaliku ainetöö, milles planeerib seadmed etteantud toitlustusettevõtte köögile. Töös arvestab üliõpilane ettevõttes pakutavat sortiment-miinimumi, ettevõtte lahtioleku aega, külastatavuse intensiivsust päevas, võimalikku töötajate arvu, köögi vahetusi. Teeb ettepanekuid ettevõtte seadmete kaasajastamiseks. Kasutab ainetöös etteantud seadmete tarnija tootekataloogi.
Esitleb slaidiesitluse abil ainetööd grupile.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Maret Õunpuu
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor
Telefon: 5153678
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-25 14:04 (Maret Õunpuu)
Taotlus 2015-04-01 10:27 (Maret Õunpuu)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:53 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.